BUSCADOR

Recomanem

La Póliza de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos es una manera de asegurar y proteger vuestro patrimonio de cara a posibles reclamaciones en su contra que puedan materializarse en costosos procesos. Os detallamos las particularidades de esta póliza: ¿Cuál es el objeto de la cobertura? Los gastos de defensa y la posible indemnización como consecuencia de reclamaciones cubiertas que sean formuladas contra la persona asegurada durante la vigencia de la póliza. Algunas de las alegaciones más frecuentes incluyen: -Incumplimiento de los deberes de un administrador -Error de gestión -Falta de diligencia -Errores u omisiones al facilitar información financiera -Falta de supervisión ¿Quién está Asegurado? Administradores (de hecho y de derecho)...

La vacunació és el mètode més eficaç per evitar la grip i disminuir els casos de contagi a l'empresa i entorn familiar (fins a un 90% d'efectivitat). La vacunació redueix de manera important l'absentisme laboral causat per la grip i per tant suposa un estalvi molt important en costos per a l'empresa. La grip és una malaltia altament contagiosa, podent arribar a afectar un 20% de la població. Quan contraiem la malaltia som font de transmissió al nostre entorn familiar i laboral. La propagació de la grip és per via aèria per gotetes produïdes pels afectats al parlar, tossir o esternudar. Les...

En los últimos días, la prensa ha hecho eco de una reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en adelante (TJUE), en la que se declara que la legislación española, en materia de contratos temporales es contaría a la cláusula 4 del Acuerdo Marco de fecha 18/03/1999 y que figura como Anexo de la Directiva 1997/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP (interlocutores sociales a nivel europeo). Concretamente, la mencionada sentencia contesta a cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de...

Una obra és un ésser viu que evoluciona constantment i, en aquest procés constant de canvi hi intervenen molts industrials diferents de forma successiva o simultània. Quan es tracta d’activitats successives cada treballador està exposat als riscos de la seva pròpia activitat, però el fet de coincidir de forma simultània en un mateix espai diferents industrials fa que cadascun d’ells no només estigui exposat als riscos propis de la seva activitat, sinó també a tots aquells que es generin de la pròpia interacció entre ells. Per tal d’evitar accidents s’ha d’acomplir amb l’ intercanvi d’informació entre les empreses, però aquest intercanvi no...

La construcció és una de les activitats que més es veuen afectades per les situacions climatològiques adverses tant a l’estiu com a l’ hivern. Sovint la gent pensa que és a l’hivern, amb el fred i les temperatures baixes, quan les condicions de treballar a l’aire lliure són més dures i perilloses, però la realitat ens demostra que també les altes temperatures combinades amb una humitat elevada poden suposar un risc greu per a la salut del treballador. Només comencis a sospitar que pots patir algun dels següents símptomes; fatiga, mal de cap, marejos i vertígens, rampes, deshidratació, cop de calor...

Les empreses del sector de la construcció estan subjectes a una cotització a la Seguretat Social, per cobrir els accidents de treball dels seus operaris, d’un 6,70% sobre la base de cotització a la Seguretat Social del treballador. Per altra banda, hi ha la possibilitat de que en determinades circumstàncies, els treballadors destinats “exclusivament” a treballs d’oficina puguin cotitzar per un tipus reduït de l’1%. Aquesta possibilitat de cotització reduïda que tenen els treballadors destinats “exclusivament” a treballs d’oficina, les empreses l’han d’interpretar molt prudentment i de manera restrictiva, per evitar possibles sancions o responsabilitats per la seva aplicació indeguda. Segons...

Fabricants i proveïdors de productes per a la construcció: la importància de disposar d'una cobertura de responsabilitat civil adequada. Durant el desenvolupament de la seva activitat, l'empresari pot causar involuntàriament danys a tercers que poden afectar el seu patrimoni, de manera que una cobertura asseguradora adequada és imprescindible. En efecte, l'empresari respon tant per les reclamacions derivades d'accidents de treball dels seus empleats, com per reclamacions per danys a tercers un cop lliurat el producte (despreniment de teules, revoltons, ensorrament de part d'un forjat per formigó defectuós). Referent a això cal tenir en compte que les indemnitzacions per dany corporal s'han incrementat...

D’acord amb el que disposa l’article 2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, les societats mercantils, els empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil i les entitats no mercantils inscrites en altres registres oficials, han d’acreditar anualment el manteniment de la seva solvència econòmica i financera per a mantenir la seva classificació empresarial mitjançant una declaració responsable. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil hauran de presentar el seu llibre d’Inventaris i Comptes Anuals, degudament legalitzats pel Registre Mercantil, en el qual figurin...

Avui dia, estem acostumats a llegir noticies derivades d’accidents de treball per l’ús de maquinaria o equips de treball. Normalment, no ens preocupem dels motius que provoquen aquests accidents. És important buscar les causes que ocasionen aquests accidents per intentar prevenir-los, ja que en alguns casos poden derivar en lesions greus o invalidants. Quines són les causes que poden provocar un accident de treball per l’ús d’una màquina o equip de treball? Falta de manteniment o manteniment inadequat de les màquines o equips de treball. Maquinaria sense proteccions o anulació de proteccions. Excés de confiança. Etc. Ens centrarem en l’ importància del manteniment d’una màquina o...

A una empresa constructora se li encarreguen una sèrie d'obres a través d'un mateix aconseguidor, que es dedica a administrar finques i que, per tant, és un proveïdor en potència. Per ser els escollits, un dels apoderats de l'empresa satisfà comissions injustificades a l'administrador perquè en la majoria d'ocasions sigui l'empresa la triada. A aquest efecte, fins i tot , els pressupostos són una mica més alts, per poder fer front a aquest pagament sense que el benefici de la nostra empresa es vegi delmat. Una empresa de la competència, farta de no tenir cabuda en les obres gestionades en les finques d'aquest administrador,...