BUSCADOR

Recomanem

Avui dia, estem acostumats a llegir noticies derivades d’accidents de treball per l’ús de maquinaria o equips de treball. Normalment, no ens preocupem dels motius que provoquen aquests accidents. És important buscar les causes que ocasionen aquests accidents per intentar prevenir-los, ja que en alguns casos poden derivar en lesions greus o invalidants. Quines són les causes que poden provocar un accident de treball per l’ús d’una màquina o equip de treball? Falta de manteniment o manteniment inadequat de les màquines o equips de treball. Maquinaria sense proteccions o anulació de proteccions. Excés de confiança. Etc. Ens centrarem en l’ importància del manteniment d’una màquina o...

A una empresa constructora se li encarreguen una sèrie d'obres a través d'un mateix aconseguidor, que es dedica a administrar finques i que, per tant, és un proveïdor en potència. Per ser els escollits, un dels apoderats de l'empresa satisfà comissions injustificades a l'administrador perquè en la majoria d'ocasions sigui l'empresa la triada. A aquest efecte, fins i tot , els pressupostos són una mica més alts, per poder fer front a aquest pagament sense que el benefici de la nostra empresa es vegi delmat. Una empresa de la competència, farta de no tenir cabuda en les obres gestionades en les finques d'aquest administrador,...

Vivim en una cultura tolerant amb el consum d’alcohol. Beure és un acte social com ho és també el treball. Sovint ambdues coses es donen al mateix temps. És una mala combinació. Parlem dels seus efectes en el treball. D’una banda hi ha efectes sobre la salut del treballador. D’altre banda hem de considerar els efectes sobre la seguretat en el treball. Efectes sobre el treballador L’alcohol disminueix el rendiment en el treball per manca d’atenció, augment de l’eufòria, excessiu mal humor, lapses de memòria, caiguda d’eines i materials, errors que provoquen desperfectes o pèrdues d’estris i utillatge. A més, perjudica el treball...

A una empresa constructora se li va encarregar la rehabilitació d'una oficina, consistent en l'adequació de la sala d'ordinadors, on es trobava el servidor informàtic, així com l'espai de la sala d'espera. Per realitzar les tasques de rehabilitació van designar quatre operaris que formaven part de l'equip de l'empresa. Durant les tasques de rehabilitació, un dels operaris, sense autorització, va accedir a les dades reservades que es trobaven registrades en els suports informàtics. Un cop finalitzada la rehabilitació, l'empresa va rebre una querella per delicte contra la intimitat i  violació informàtica (Article 197 bis del Codi Penal), la reclamació Penal de la...

En treballs de reparació d'una barana metàl·lica, substitució de finestres de fusta per noves d'alumini o pintura de pis i petita reparació en terra (substitució de peces de gres), per facturar a un particular, quin tipus d´I.V.A. hem d'aplicar? Depèn de si el material que queda incorporat a l'obra és com a molt del 40% de la base imposable de l'operació, cas pel qual s'aplicaria un 10% d'IVA, o si és superior, que s'aplicaria un 21%. Us recordem que l'aplicació del 10% d'IVA en obres de renovació i reparació d'habitatges està regulada per l'article 91 Llei 37/1992, de 28 de decembre, de l'Impost de Valor Afegit. Els requisits del 10% d'IVA segons aquesta normativa...

El passat 4 de maig es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). El Reglament pretén garantir un nivell coherent de protecció de les persones físiques en tota la Unió i evitar divergències que dificultin la lliure circulació de dades...

És comú veure la cadena muscular escurçada. L'escurçament normalment es produeix a causa de l'acumulació de tensió en aquesta zona, i la manca de relaxació muscular porta a que les fibres tinguin una rigidesa que les fa més curtes. La cadena muscular posterior de la cama està composta principalment per els isquiotibials i els bessons amb el tendó d'Aquil•les. Els isquiotibials, són un grup de músculs situats a la part posterior de la cuixa, compost pels músculs bíceps femoral, semitendinós i semimembranós. Van des del isqui del maluc fins a sota del genoll. Tenen una acció combinada, flexora sobre el genoll i...

L’article 70.2 del text refós de  la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, disposa que, per a la conservació de la classificació, les societats mercantils, els empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil i les entitats no mercantils inscrites en altres registres oficials, han d’acreditar anualment el manteniment de la seva solvència econòmica i financera per mantenir la seva classificació empresarial mitjançant una declaració responsable. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil hauran de presentar el seu llibre d’Inventaris i Comptes Anuals, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en el qual figurin les...

Cada any, quan comença la calor, son habituals els consells de seguretat al sector de la construcció per evitar els cops de calor i altres afeccions derivades de l’excés de temperatura. Però la temperatura no només et pot afectar quan hi ha excés de calor, el fred també pot ser perillós. EFECTES DEL FRED El teu cos té un mecanisme que autoregula la temperatura i treballa per mantenir-la a uns 37º. Però no te’n refiïs, el cos té uns límits i el funcionament abusiu del mecanisme provoca malestar per sensació tèrmica i disminució de la capacitat de treball. La sensació de malestar i...

El sector de la construcció genera grans quantitats de residus que van des de terres i runa, materials de neteja i manteniment en certs casos tòxics i perillosos. Una mala gestió dels residus pot ser una font de pol.lució de l’aigua, sòl i aire, com a conseqüència de la filtració de substàncies contaminants a través dels residus. Residu de la construcció i demolició (RDC): Aquells que s’originen en els processos d’execució material dels treballs de construcció, tant de nova planta com de rehabilitació o de reparació i de les operacions de desmuntatge, desmantellament o demolició d’edificis i instal.lacions que es troben inclosos...