BUSCADOR

Recomanem

La construcció és una de les activitats que més es veuen afectades per les situacions climatològiques adverses tant a l’estiu com a l’ hivern. Sovint la gent pensa que és a l’hivern, amb el fred i les temperatures baixes, quan les condicions de treballar a l’aire lliure són més dures i perilloses, però la realitat ens demostra que també les altes temperatures combinades amb una humitat elevada poden suposar un risc greu per a la salut del treballador. Només comencis a sospitar que pots patir algun dels següents símptomes; fatiga, mal de cap, marejos i vertígens, rampes, deshidratació, cop de calor...

Les empreses del sector de la construcció estan subjectes a una cotització a la Seguretat Social, per cobrir els accidents de treball dels seus operaris, d’un 6,70% sobre la base de cotització a la Seguretat Social del treballador. Per altra banda, hi ha la possibilitat de que en determinades circumstàncies, els treballadors destinats “exclusivament” a treballs d’oficina puguin cotitzar per un tipus reduït de l’1%. Aquesta possibilitat de cotització reduïda que tenen els treballadors destinats “exclusivament” a treballs d’oficina, les empreses l’han d’interpretar molt prudentment i de manera restrictiva, per evitar possibles sancions o responsabilitats per la seva aplicació indeguda. Segons...

Fabricants i proveïdors de productes per a la construcció: la importància de disposar d'una cobertura de responsabilitat civil adequada. Durant el desenvolupament de la seva activitat, l'empresari pot causar involuntàriament danys a tercers que poden afectar el seu patrimoni, de manera que una cobertura asseguradora adequada és imprescindible. En efecte, l'empresari respon tant per les reclamacions derivades d'accidents de treball dels seus empleats, com per reclamacions per danys a tercers un cop lliurat el producte (despreniment de teules, revoltons, ensorrament de part d'un forjat per formigó defectuós). Referent a això cal tenir en compte que les indemnitzacions per dany corporal s'han incrementat...

D’acord amb el que disposa l’article 2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, les societats mercantils, els empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil i les entitats no mercantils inscrites en altres registres oficials, han d’acreditar anualment el manteniment de la seva solvència econòmica i financera per a mantenir la seva classificació empresarial mitjançant una declaració responsable. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil hauran de presentar el seu llibre d’Inventaris i Comptes Anuals, degudament legalitzats pel Registre Mercantil, en el qual figurin...

Avui dia, estem acostumats a llegir noticies derivades d’accidents de treball per l’ús de maquinaria o equips de treball. Normalment, no ens preocupem dels motius que provoquen aquests accidents. És important buscar les causes que ocasionen aquests accidents per intentar prevenir-los, ja que en alguns casos poden derivar en lesions greus o invalidants. Quines són les causes que poden provocar un accident de treball per l’ús d’una màquina o equip de treball? Falta de manteniment o manteniment inadequat de les màquines o equips de treball. Maquinaria sense proteccions o anulació de proteccions. Excés de confiança. Etc. Ens centrarem en l’ importància del manteniment d’una màquina o...

A una empresa constructora se li encarreguen una sèrie d'obres a través d'un mateix aconseguidor, que es dedica a administrar finques i que, per tant, és un proveïdor en potència. Per ser els escollits, un dels apoderats de l'empresa satisfà comissions injustificades a l'administrador perquè en la majoria d'ocasions sigui l'empresa la triada. A aquest efecte, fins i tot , els pressupostos són una mica més alts, per poder fer front a aquest pagament sense que el benefici de la nostra empresa es vegi delmat. Una empresa de la competència, farta de no tenir cabuda en les obres gestionades en les finques d'aquest administrador,...

Vivim en una cultura tolerant amb el consum d’alcohol. Beure és un acte social com ho és també el treball. Sovint ambdues coses es donen al mateix temps. És una mala combinació. Parlem dels seus efectes en el treball. D’una banda hi ha efectes sobre la salut del treballador. D’altre banda hem de considerar els efectes sobre la seguretat en el treball. Efectes sobre el treballador L’alcohol disminueix el rendiment en el treball per manca d’atenció, augment de l’eufòria, excessiu mal humor, lapses de memòria, caiguda d’eines i materials, errors que provoquen desperfectes o pèrdues d’estris i utillatge. A més, perjudica el treball...

A una empresa constructora se li va encarregar la rehabilitació d'una oficina, consistent en l'adequació de la sala d'ordinadors, on es trobava el servidor informàtic, així com l'espai de la sala d'espera. Per realitzar les tasques de rehabilitació van designar quatre operaris que formaven part de l'equip de l'empresa. Durant les tasques de rehabilitació, un dels operaris, sense autorització, va accedir a les dades reservades que es trobaven registrades en els suports informàtics. Un cop finalitzada la rehabilitació, l'empresa va rebre una querella per delicte contra la intimitat i  violació informàtica (Article 197 bis del Codi Penal), la reclamació Penal de la...

En treballs de reparació d'una barana metàl·lica, substitució de finestres de fusta per noves d'alumini o pintura de pis i petita reparació en terra (substitució de peces de gres), per facturar a un particular, quin tipus d´I.V.A. hem d'aplicar? Depèn de si el material que queda incorporat a l'obra és com a molt del 40% de la base imposable de l'operació, cas pel qual s'aplicaria un 10% d'IVA, o si és superior, que s'aplicaria un 21%. Us recordem que l'aplicació del 10% d'IVA en obres de renovació i reparació d'habitatges està regulada per l'article 91 Llei 37/1992, de 28 de decembre, de l'Impost de Valor Afegit. Els requisits del 10% d'IVA segons aquesta normativa...

El passat 4 de maig es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). El Reglament pretén garantir un nivell coherent de protecció de les persones físiques en tota la Unió i evitar divergències que dificultin la lliure circulació de dades...