BUSCADOR

Recomanem

Consideracions prèvies La Unió Temporal d’Empreses - UTE és un sistema d’agrupació d’empreses que dóna lloc a una organització sense personalitat jurídica, que té com a finalitat l’execució d’una obra, servei o subministrament determinat. Les obligacions són assumides pels membres de la UTE amb caràcter solidari. La UTE té caràcter temporal, es constitueix per un temps definit, que no és altre que la duració del contracte, inclòs el termini de garantia, i que no podrà superar els deu anys. L’Objecte de la Unió serà l’execució del contracte adjudicat, així com els seus complementaris i accessoris de l’objecte principal. De resultar adjudicatària del contracte, la UTE...

Les característiques específiques del sector de la construcció, on concorren una gran quantitat d’agents, generen una important conflictivitat: alta sinistralitat laboral, qüestions administratives (llicències), gran nombre d’empreses subcontractades, necessitat d’assegurances (RC, Tot Risc, Decennal), contractes de compra de material, de serveis, de subministraments...

D’acord amb la reforma fiscal aprovada l’any 2014, a partir de l’1 de gener de 2016 les “societats civils” passaran a tributar per l’Impost de Societats, en lloc del règim d’atribució de rendes (IRPF), fet que planteja nombroses qüestions: Què suposa la reforma? Deixant de banda el nou sistema de tributació, aquesta reforma implicarà que les societats civils hauran d’assumir les obligacions comptables i mercantils de qualsevol societat limitada. Així, per exemple, hauran de portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, controlar les operacions amb parts vinculades, etc. Desapareixeran les societats civils? Formalment les societats civils no desapareixeran. No obstant, passaran a ser...

Des de Divisió S.I.G.O., SL reben moltes consultes d’empreses en referència a la redacció i obtenció dels certificats d’experiència o de “bona execució” de les principals obres acabades executades durant els darrers anys. D'aquesta manera, consideren convenient i força interessant que les empreses certifiquin les obres un cop estiguin acabades, ja que en aquell moment és molt més fàcil obtenir les corresponents signatures del Tècnic Director de les obres i del representant amb poders de l’entitat contractant (client). Aquests certificats serviran a les empreses per a: • Acreditar la solvència tècnica i professional en les licitacions públiques: la relació d’obres executades haurà d’estar...

Recordem que crèdit prové de la paraula llatina creditus que vol dir ‘creure’ o ‘cosa confiada’. Quan parlem de crèdit, la primera cosa que ens passa pel cap és un crèdit bancari, ja sigui en forma de préstec o de pòlissa, o bé una targeta de crèdit; però també podem associar el crèdit en l’àmbit comercial. Per exemple, quan un client nostre ens sol.licita pagar una factura a 90 dies des de l’emissió de la mateixa, nosaltres accedirem o no a aquesta proposta segons la confiança que tinguem –recordem el significat de la paraula ‘crèdit’. Una altra mostra d’això és...

Diàriament en el món de la construcció s’utilitzen gran varietat de productes químics. Cap d’aquests productes és totalment inofensiu per a la seguretat i salut dels treballadors, i concretament alguns d’ells són agressius per a la pell.

Segons l’efecte que produeixen sobre la pell es poden classificar en:

Us informem de les qüestions a tenir en compte en la formalització d’aquests contractes, en motiu de la campanya de control que ha posat en marxa l'Inspecció de Treball. Tal i com us vam informar fa algunes setmanes, la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social ha posat en marxa una campanya de controlsobre els contractes a temps parcial

Avui dia ja és possible assegurar una obra de reforma o rehabilitació amb una assegurança adaptada a les necessitats de cada circumstància. El panorama que es presenta al sector de la construcció assenyala una tendència clarament marcada per les intervencions en immobles ja construïts davant d'obres de nova execució.

Resultarán de aplicación para el ejercicio 2016 las nuevas magnitudes excluyentes por volumen de ingresos, que pasan de ser de 250.00 euros anuales, con carácter general.

Con la publicación de la Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2016 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas