BUSCADOR

Inscripció al RELI o ROLECE per participar en licitacions de procediment obert simplificat

Inscripció al RELI o ROLECE per participar en licitacions de procediment obert simplificat

L’any passat, el 9 de setembre de 2018, va entrar en vigor l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en compliment de la Disposició Final Setzena d’aquesta norma. Aquest precepte preveu que els licitadors que presentin ofertes en una licitació que es dugui a terme pel procediment obert simplificat hauran d’estar inscrits obligatòriament en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), d’àmbit català, o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), d’àmbit estatal, en la data final de presentació d’ofertes. La falta d’inscripció dels licitadors implicarà la seva exclusió del procediment de licitació.

Els òrgans de contractació poden acordar utilitzar un procediment obert simplificat en els contractes d’obres, subministrament i serveis quan es compleixin les dues condicions següents:

 1. Que el seuvalor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas de contractes d’obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros.
 2. Que entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi hagi cap d’avaluable mitjançant un judici de valor o, si n’hi han, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-cinc per cent del total.

CARACTERÍSTIQUES del RELI: 

 • El RELI és un Registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que conté dades i documents relatius a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència de les empreses que volen contractar amb les administracions públiques catalanes. Es poden inscriure al RELI les persones físiques o jurídiques nacionals o estrangeres que poden acreditar personalitat jurídica i capacitat d’obrar i que no estan en situació de prohibició de contractar.
 • L’objectiu del RELI és facilitar a les empreses la concurrència en procediments d’adjudicació de contractes públics.
 • El RELI és dipositari de la documentació que les empreses han d’aportar en els procediments de licitació de contractes públics.
 • D’inscripció indefinida
 • De dades vigents: Únicament consten al RELI dades vigents de les empreses, amb la qual cosa un cop formalitzada la inscripció caldrà actualitzar les dades que hagin variat.
 • Vàlid per a les diferents administracions públiques: les empreses inscrites en el RELI poden participar tant en procediments de licitació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com de diferents entitats locals i d’altres Administracions Públiques catalanes.


REQUISITS per poder inscriure l’empresa al RELI:

 • Les empreses que es vulguin inscriure al RELI han de tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.
 • No poden estar incurses en cap de les causes de prohibició per contractar amb les administracions públiques previstes a la normativa en matèria de contractació pública.
 • Han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que els és exigible per poder dur a terme la seva activitat.
 • Han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Han d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost sobre activitats econòmiques i, si escau, n’han de poder acreditar el pagament.

 

Com INSCRIURE’S al RELI?

El procediment d’inscripció i actualització de dades és per via telemàtica. Per accedir a la informació general del RELI cal anar al web https://reli.gencat.cat. En aquesta pàgina apareix informació de les dades i documents que conté el RELI, amb les preguntes més freqüents i informació sobre la signatura electrònica i on poder obtenir-la. L’accés al RELI utilitza el servei VÀLid, que integra diferents mecanismes d’identificació. Per tant, l’accés mitjançant el codi d’accés provisional i/o el número registral queda obsolet.

Els sistemes d’accés són els següents:

 • Autenticació amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
 • DNI electrònic.
 • Cl@ve: sistema d’identificació d’usuaris que utilitza i ofereix l’Administració general de l’Estat.
 • IdCAT Mòbil: sistema que es basa en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil de l’usuari, que prèviament s’ha d’haver enregistrat.


ROLECE

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público és el registre d’àmbit estatal, de similars característiques que el RELI, que permet participar en les licitacions de totes les administracions, tant les d’àmbit estatal, autonòmic i local.

El registre té caràcter electrònic, i tant les sol·licituds d’inscripció com l’obtenció dels certificats es tramiten de manera telemàtica, acreditant-se la identitat del sol·licitant mitjançant l’ús d’un certificat electrònic.

Aquest registre acredita les condicions d’aptitud de l’empresari inscrit, en quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació. La inscripció en el Registre acredita aquestes dades enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic.

El seu objecte és reduir les càrregues administratives del procés de contractació pública, evitant als licitadors la necessitat d’aportar en cada procediment de contractació els documents que acrediten l’inscrit en el Registre.

La direcció electrònica del Registre és: https://registrodelicitadores.gob.es

 

QUINS BENEFICIS APORTA LA INSCRIPCIÓ ALS REGISTRES DE LICITADORS?

 A part de ser obligatòria la seva inscripció per poder licitar amb les Administracions Públiques, la inscripció al Registre eximeix a les empreses de presentar en cada procediment de contractació la documentació acreditativa de la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, classificació i solvència econòmica i financera. En el seu cas es pot aportar el RELI o ROLECE, acompanyat d’una declaració responsable en la que es facin constar que les dades que figuren en ell estan vigents i no han sofert modificació alguna.

 

Sònia Caletrio
Divisió S.I.G.O., SL
sonia@divisiosigo.cat

 

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *