BUSCADOR

Recomanem

En treballs de reparació d'una barana metàl·lica, substitució de finestres de fusta per noves d'alumini o pintura de pis i petita reparació en terra (substitució de peces de gres), per facturar a un particular, quin tipus d´I.V.A. hem d'aplicar? Depèn de si el material que queda incorporat a l'obra és com a molt del 40% de la base imposable de l'operació, cas pel qual s'aplicaria un 10% d'IVA, o si és superior, que s'aplicaria un 21%. Us recordem que l'aplicació del 10% d'IVA en obres de renovació i reparació d'habitatges està regulada per l'article 91 Llei 37/1992, de 28 de decembre, de l'Impost de Valor Afegit. Els requisits del 10% d'IVA segons aquesta normativa...

El passat 4 de maig es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). El Reglament pretén garantir un nivell coherent de protecció de les persones físiques en tota la Unió i evitar divergències que dificultin la lliure circulació de dades...

És comú veure la cadena muscular escurçada. L'escurçament normalment es produeix a causa de l'acumulació de tensió en aquesta zona, i la manca de relaxació muscular porta a que les fibres tinguin una rigidesa que les fa més curtes. La cadena muscular posterior de la cama està composta principalment per els isquiotibials i els bessons amb el tendó d'Aquil•les. Els isquiotibials, són un grup de músculs situats a la part posterior de la cuixa, compost pels músculs bíceps femoral, semitendinós i semimembranós. Van des del isqui del maluc fins a sota del genoll. Tenen una acció combinada, flexora sobre el genoll i...

L’article 70.2 del text refós de  la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, disposa que, per a la conservació de la classificació, les societats mercantils, els empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil i les entitats no mercantils inscrites en altres registres oficials, han d’acreditar anualment el manteniment de la seva solvència econòmica i financera per mantenir la seva classificació empresarial mitjançant una declaració responsable. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil hauran de presentar el seu llibre d’Inventaris i Comptes Anuals, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en el qual figurin les...

Cada any, quan comença la calor, son habituals els consells de seguretat al sector de la construcció per evitar els cops de calor i altres afeccions derivades de l’excés de temperatura. Però la temperatura no només et pot afectar quan hi ha excés de calor, el fred també pot ser perillós. EFECTES DEL FRED El teu cos té un mecanisme que autoregula la temperatura i treballa per mantenir-la a uns 37º. Però no te’n refiïs, el cos té uns límits i el funcionament abusiu del mecanisme provoca malestar per sensació tèrmica i disminució de la capacitat de treball. La sensació de malestar i...

El sector de la construcció genera grans quantitats de residus que van des de terres i runa, materials de neteja i manteniment en certs casos tòxics i perillosos. Una mala gestió dels residus pot ser una font de pol.lució de l’aigua, sòl i aire, com a conseqüència de la filtració de substàncies contaminants a través dels residus. Residu de la construcció i demolició (RDC): Aquells que s’originen en els processos d’execució material dels treballs de construcció, tant de nova planta com de rehabilitació o de reparació i de les operacions de desmuntatge, desmantellament o demolició d’edificis i instal.lacions que es troben inclosos...

Si s'arriba o se supera el màxim de 720 dies d’indemnització en data del 12 de febrer de 2012, no es genera indemnització pel període posterior. En la seva sentència de 18 de febrer de 2016, la Sala del Social del Tribunal Suprem ha clarificat la seva doctrina sobre la Disposició Transitòria 5ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, que estableix: “La indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 es calcularà a raó de 45 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a tal data,...

L’amiant és un mineral format per fibres microscòpiques de gran durabilitat i baix cost que es va utilitzar molt en la construcció d’edificis entre els anys 60 i 80 del segle passat, a causa de les seves característiques aïllants, tèrmiques i modelables, a més de tenir un baix cost econòmic. Actualment –i des de l’any 2002– l’ús d’amiant al nostre país està prohibit. On es pot trobar material amb amiant? Si fem treballs d’enderroc, manteniment i/o rehabilitació a una construcció realitzada entre els anys 60 i 80 tenim moltes possibilitats de trobar material amb contingut d’amiant. També es pot haver afegit o tret...

Consideracions prèvies La Unió Temporal d’Empreses - UTE és un sistema d’agrupació d’empreses que dóna lloc a una organització sense personalitat jurídica, que té com a finalitat l’execució d’una obra, servei o subministrament determinat. Les obligacions són assumides pels membres de la UTE amb caràcter solidari. La UTE té caràcter temporal, es constitueix per un temps definit, que no és altre que la duració del contracte, inclòs el termini de garantia, i que no podrà superar els deu anys. L’Objecte de la Unió serà l’execució del contracte adjudicat, així com els seus complementaris i accessoris de l’objecte principal. De resultar adjudicatària del contracte, la UTE...

Les característiques específiques del sector de la construcció, on concorren una gran quantitat d’agents, generen una important conflictivitat: alta sinistralitat laboral, qüestions administratives (llicències), gran nombre d’empreses subcontractades, necessitat d’assegurances (RC, Tot Risc, Decennal), contractes de compra de material, de serveis, de subministraments...