Propostes als partits polítics de cara a les eleccions municipals

Barcelona

Propostes als partits polítics de cara a les eleccions municipals

De cara als diferents grups municipals que es presenten a les eleccions municipals del proper 26 de maig, des del Gremi hem reivindicat una sèrie de propostes destinades a promoure l’activitat i l’ordenació del sector de la construcció. Són les següents:
 1. Millorar  la gestió de les llicències d’obra per aconseguir reduir els terminis de concessió.
 2. Promoure la rehabilitació d’habitatges per millorar i garantir la seguretat (detecció o correcció de patologies existents), accessibilitat per tothom i eficiència energètica dels edificis.
 3. Considerar la rehabilitació com a una baula de la regeneració urbana considerant el ciutadà, el barri i la ciutat com un conjunt d’elements que cal gestionar globalment  per millorar la qualitat de vida de les persones. Promoure plans directors urbans (ciutat-barri) amb aquest vector.
 4. Gestionar les ITE’s com a eina de millora dels habitatges, barris i ciutats. Posar en marxa campanyes de conscienciació i exigència, exercint les competències de disciplina urbanística que corresponen als governs locals.
 5. Regular els ajuts a la rehabilitació amb continuïtat en les polítiques i en els pressupostos, amb programes plurianuals per evitar discontinuïtats en les actuacions. Promoure pactes consensuats que defineixin polítiques i accions a llarg termini que siguin previsibles i estables.
 6. Accions decidides per controlar i reduir l’economia submergida en el sector.
 7. Exigir, en les llicències d’obra i en els comunicats (assabentats), el “nomenament de contractista” per identificar qui executa les obres com a forma de facilitar la transparència i evitar l’economia submergida en el sector.
 8. Exigir,  en les concessions de subvencions a les obres de rehabilitació o ajuts a l’habitatge,  la identificació del contractista.
 9. Promoure el registre CONSTA, o registres equivalents, com a mitjà d’acreditació de la legalitat de qui executa les obres per tal de  protegir als consumidors.
 10. Control més eficient dels residus generats en obres menors per millorar l’impacte ecològic i detectar la localització d’obres il·legals.
 11. Campanyes de sensibilització ciutadana sobre el manteniment dels edificis d’habitatges , explicant les responsabilitat legals de propietaris i ciutadans.
 12. Campanyes orientades a la fomentar “rehabilitació energètica”.
 13. Bonificació d’impostos per incentivar la rehabilitació, especialment, l’energètic.
 14. Afavorir crèdits a propietaris i comunitats amb devolució del capital amb quotes generades com “impost urbanístic addicional” recàrrec pactat per pagament de les obres. Promoure també altres formes de finançament eficient.

Mesures en relació a la contractació d’obres de les Administracions Locals i organismes adscrits (consorcis, societats anònimes de gestió, instituts municipals, i similars:

 1. Valorar les ofertes per execució d’obres atenent a criteris de qualitat, sostenibilitat, seguretat i salut i responsabilitat empresarial i no solament al valor econòmic (preu).
 2. Procediments de licitació transparents en fase de licitació, execució i liquidació.
 3. Utilitzar els mecanismes establerts per identificar ofertes temeràries, establint criteris de temeritat relacionats amb les ofertes mitjanes amb desviacions de l’ordre del 2%.
 4. Que la incorporació de clàusules socials respongui a la naturalesa del contracte, vetllant sempre per la seguretat.
 5. Per fomentar l’accés de la PIME a la contractació, simplificar els procediments de licitació i contractació.
 6. En la licitació per lots, vetllar per la coherència, la coordinació en seguretat i salut i la definició de responsabilitats i costos generals inherent als contractes licitats.
No hi han comentaris

Publica un comentari