AVANTPROJECTE D’ERRADICACIÓ DE L’AMIANT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

amianto

AVANTPROJECTE D’ERRADICACIÓ DE L’AMIANT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Darrerament la Generalitat de Catalunya ha engegat una consulta de participació ciutadana dirigida tant a ciutadans, com a organismes, professionals o entitats, prèvia a la elaboració de la llei d’erradicació de l’amiant, accessible via web a: https://participa.gencat.cat/processes/Erradicacio-amiant?locale=ca

En aquest sentit, es convida als participants a opinar i aportar possibles solucions a l’enfocament d’un problema de gran abast, que és la retirada de tot l’amiant que hi ha present en el nostre entorn, bé sigui en vivendes, indústries, espais públics, etc. Tot plegat fa pensar que acabarà en una llei d’erradicació de l’amiant que anirà acompanyada d’unes partides de subvencions per a facilitar i promoure aquest desamiantat general del país.

És d’esperar, doncs, que es generi en els propers anys un augment d’aquestes activitats en les empreses del sector de la construcció que estiguin especialitzades en aquest àmbit, fet que és una bona notícia per la salut pública i l’activitat econòmica en general, però no podem oblidar que es generarà també un augment del risc d’exposició a pols d’amiant per part dels treballadors d’aquestes empreses, que dedicaran més hores de feina a aquest tipus de tasques, i per la ciutadania de l’entorn on es desenvolupin les retirades d’amiant.

No oblidem que una mala praxis durant el desamiantat pot exposar als treballadors a pols que conté amiant, que poden estar més o menys protegits, però també pot exposar a la ciutadania que viu en l’entorn d’on es realitzen els treballs i que no van protegits per aquest risc.

Això, per si sol, ens fa pensar en el fet de la importància de la especialització de les empreses que participin en els desamiantats, tant per garantir la salut dels treballadors que participin a l’obra com la dels ciutadans.

Aquesta especialització passa per adquirir experiència pràctica en els desamiantats, aprendre dels errors comesos, dedicar a aquestes tasques perfils d’operaris molt concrets i particularment curosos dels detalls, però també per una continuada conscienciació del risc i a no baixar la guàrdia malgrat que el treball amb amiant s’acabi convertint en una rutina. degut a l’alta demanada de tasques d’aquest estil.

En aquest sentit, és bastant probable que la llei d’erradicació de l’amiant, s’acompanyi d’altres regulacions en la línia de fer un “cribatge selectiu”, o “pujada de llistó” als professionals que es dedicaran a fer les retirades d’amiant, de forma que només els que acreditin una major expertesa i preparació puguin acabar fent la tasca, potser a l’estil del que a França es realitza en el sentit de ser molt exigents en els requisits per acreditar-se com a retirador d’amiant, fet que provoca que hi hagin molt poques empreses acreditades a França per fer aquestes tasques, però també en major transparència i informació a la ciutadania dels treballs que es realitzaran. Tot això sense perdre de vista altres qüestions, com ara mediambientals i d’integració de l’entorn.

En conclusió, sembla que es dibuixa un futur augment de treballs de desamiantat arreu de la geografia catalana en els propers anys, però al mateix temps, i pensant en la seguretat i salut de tots els treballadors que hi participaran i la ciutadania de l’entorn de les obres, serà necessària una major i millor preparació dels professionalsque realitzaran aquestes tasques. Aixo comprèn tant els professionals de l’àmbit tècnic (arquitectes, enginyers d’estructures, tècnics municipals…), com els professionals de la seguretat i salut laboral.

Se’ns gira feina… És una bona notícia, però cal també estar molt preparats.

Rossend Prats Carrera

 

 

 

 

Director Tècnic de PREVINTEGRAL, S.L., Servei de Prevenció Aliè de riscos laborals associat al Gremi

No hi han comentaris

Publica un comentari