BUSCADOR

Recomanem Tag

Tal i com està recordant la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya en les notificacions que està enviant a les empreses per a l’actualització de la Solvència Econòmica i Financera, d’acord amb el Reial decret 773/2015, de 12 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de Contractes, les classificacions atorgades amb l’antic règim perdran la seva vigència i eficàcia el dia 1 de gener de 2020, i es procedirà a la seva baixa d’ofici dels registres de licitadors i empreses classificades en què estiguin inscrites.  Per adaptar-se al nou règim, totes les empreses classificades d’acord amb...

Desde la reforma del año 2015, cualquier empresa responde de los hechos cometidos tanto por sus trabajadores como por sus representantes legales. Con tal reforma, una herramienta muy útil para evitar posibles problemas y defender a la empresa es el Modelo de Prevención de Delitos que permite mantener la integridad legal de la empresa ante casos como el que la Asesoría Penal Corporativa, asesoría colaboradora del Gremi0, nos presenta a continuación: Nuestra constructora realiza una promoción de una serie de viviendas unifamiliares sobre plano que acaban siendo compradas en su totalidad. En el contrato de compraventa se establecen unas condiciones que,...

Moltes empreses de la construcció tenen treballadors d’altres països en plantilla. Això s’ha de veure com una oportunitat però també és un repte. Tenir treballadors diversos aporta coses positives però cal fer una gestió adequada. Ferrallistes portuguesos, peons de vialitat marroquins o soldadors polonesos són contractats per les seves habilitats  professionals i tenen les mateixes necessitats preventives que qualsevol altre, però amb algunes particularitats. La primera d’aquestes particularitats és l’idioma. Qualsevol informació que necessitin sobre la feina i els seus riscos, i les formacions que hagin de rebre s’haurien d’adaptar a les seves particulars necessitats. Davant d’aquest repte, algunes coses poden ajudar:...

Una obra és un ésser viu que evoluciona constantment i, en aquest procés constant de canvi hi intervenen molts industrials diferents de forma successiva o simultània. Quan es tracta d’activitats successives cada treballador està exposat als riscos de la seva pròpia activitat, però el fet de coincidir de forma simultània en un mateix espai diferents industrials fa que cadascun d’ells no només estigui exposat als riscos propis de la seva activitat, sinó també a tots aquells que es generin de la pròpia interacció entre ells. Per tal d’evitar accidents s’ha d’acomplir amb l’ intercanvi d’informació entre les empreses, però aquest intercanvi no...

Fabricants i proveïdors de productes per a la construcció: la importància de disposar d'una cobertura de responsabilitat civil adequada. Durant el desenvolupament de la seva activitat, l'empresari pot causar involuntàriament danys a tercers que poden afectar el seu patrimoni, de manera que una cobertura asseguradora adequada és imprescindible. En efecte, l'empresari respon tant per les reclamacions derivades d'accidents de treball dels seus empleats, com per reclamacions per danys a tercers un cop lliurat el producte (despreniment de teules, revoltons, ensorrament de part d'un forjat per formigó defectuós). Referent a això cal tenir en compte que les indemnitzacions per dany corporal s'han incrementat...

D’acord amb el que disposa l’article 2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, les societats mercantils, els empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil i les entitats no mercantils inscrites en altres registres oficials, han d’acreditar anualment el manteniment de la seva solvència econòmica i financera per a mantenir la seva classificació empresarial mitjançant una declaració responsable. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil hauran de presentar el seu llibre d’Inventaris i Comptes Anuals, degudament legalitzats pel Registre Mercantil, en el qual figurin...

Avui dia, estem acostumats a llegir noticies derivades d’accidents de treball per l’ús de maquinaria o equips de treball. Normalment, no ens preocupem dels motius que provoquen aquests accidents. És important buscar les causes que ocasionen aquests accidents per intentar prevenir-los, ja que en alguns casos poden derivar en lesions greus o invalidants. Quines són les causes que poden provocar un accident de treball per l’ús d’una màquina o equip de treball? Falta de manteniment o manteniment inadequat de les màquines o equips de treball. Maquinaria sense proteccions o anulació de proteccions. Excés de confiança. Etc. Ens centrarem en l’ importància del manteniment d’una màquina o...

A una empresa constructora se li encarreguen una sèrie d'obres a través d'un mateix aconseguidor, que es dedica a administrar finques i que, per tant, és un proveïdor en potència. Per ser els escollits, un dels apoderats de l'empresa satisfà comissions injustificades a l'administrador perquè en la majoria d'ocasions sigui l'empresa la triada. A aquest efecte, fins i tot , els pressupostos són una mica més alts, per poder fer front a aquest pagament sense que el benefici de la nostra empresa es vegi delmat. Una empresa de la competència, farta de no tenir cabuda en les obres gestionades en les finques d'aquest administrador,...

Vivim en una cultura tolerant amb el consum d’alcohol. Beure és un acte social com ho és també el treball. Sovint ambdues coses es donen al mateix temps. És una mala combinació. Parlem dels seus efectes en el treball. D’una banda hi ha efectes sobre la salut del treballador. D’altre banda hem de considerar els efectes sobre la seguretat en el treball. Efectes sobre el treballador L’alcohol disminueix el rendiment en el treball per manca d’atenció, augment de l’eufòria, excessiu mal humor, lapses de memòria, caiguda d’eines i materials, errors que provoquen desperfectes o pèrdues d’estris i utillatge. A més, perjudica el treball...

L’article 70.2 del text refós de  la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, disposa que, per a la conservació de la classificació, les societats mercantils, els empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil i les entitats no mercantils inscrites en altres registres oficials, han d’acreditar anualment el manteniment de la seva solvència econòmica i financera per mantenir la seva classificació empresarial mitjançant una declaració responsable. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil hauran de presentar el seu llibre d’Inventaris i Comptes Anuals, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en el qual figurin les...