BUSCADOR

Interferències d’activitats a les obres

Una obra és un ésser viu que evoluciona constantment i, en aquest procés constant de canvi hi intervenen molts industrials diferents de forma successiva o simultània.

Quan es tracta d’activitats successives cada treballador està exposat als riscos de la seva pròpia activitat, però el fet de coincidir de forma simultània en un mateix espai diferents industrials fa que cadascun d’ells no només estigui exposat als riscos propis de la seva activitat, sinó també a tots aquells que es generin de la pròpia interacció entre ells.

Per tal d’evitar accidents s’ha d’acomplir amb l’ intercanvi d’informació entre les empreses, però aquest intercanvi no pot quedar en un bescanvi de papers!!! Hi ha d’haver a l’obra un intercanvi real d’informació, una planificació sobre les activitats a dur a terme en un mateix espai, els riscos que suposen i les necessitats preventives que requereixen cadascú d’ells, i determinar la seva compatibilitat o incompatibilitat amb d’ altres activitats a desenvolupar en el mateix espai.

Què hem de fer:

  • El promotor haurà de designar un Coordinador de Seguretat i Salut sempre que intervinguin més d’un industrial a l’obra
  • El Coordinador haurà d’establir els mecanismes de coordinació i intercanvi d’informació entre empreses
  • Celebrar reunions periòdiques entre les empreses concurrents per veure les tasques a realitzar i els riscos que impliquen, per definir els paràmetres preventius adients i la possible incompatibilitat entre tasques
  • Per veure que no sorgeixen incompatibilitats, supervisar les tasques diàriament per part del Cap d’obra i del Recurs Preventiu
  • Com a treballador: conèixer el nom i telèfon del recurs preventiu per comunicar situacions que ens preocupen

Sobretot: NO COMPETIR AMB D’ALTRES PROFESSIONALS PER L’ESPAI, qualsevol conflicte que esdevingui un problema de seguretat (soroll, ordre y neteja, caiguda d’objectes o d’alçada,…) cal tractar-ho amb el Recurs Preventiu i el Cap d’Obra

RECORDA: NO ESTÀS SOL A L’OBRA!

Vanesa Navarra
Técnica Superior en PRL
Dpt. de Construcció INPREIN, SL

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *