BUSCADOR

Com eximir la responsabilitat penal

Com eximir la responsabilitat penal

A una empresa constructora se li encarreguen una sèrie d’obres a través d’un mateix aconseguidor, que es dedica a administrar finques i que, per tant, és un proveïdor en potència. Per ser els escollits, un dels apoderats de l’empresa satisfà comissions injustificades a l’administrador perquè en la majoria d’ocasions sigui l’empresa la triada.

A aquest efecte, fins i tot , els pressupostos són una mica més alts, per poder fer front a aquest pagament sense que el benefici de la nostra empresa es vegi delmat. Una empresa de la competència, farta de no tenir cabuda en les obres gestionades en les finques d’aquest administrador, inicia accions legals per un delicte de corrupció entre particulars a l’entendre que la conducta de la nostra empresa és delictiva.

La reclamació penal es dirigeix ​​contra l’apoderat que satisfà comissions a l’administrador (autor del fet), contra l’administrador de la nostra empresa (responsable de la mateixa) i contra la nostra empresa (com a responsable penal del delicte comès).

A resultes del procediment i per no poder acreditar que la nostra l’empresa té implementat un Model de Prevenció de Delictes, com a mecanisme de supervisió i control i que garanteix una adequada gestió, l’empresa és multada i se li prohibeix realitzar temporalment noves obres a clients d’aquest administrador.

Això és possible ja que les últimes modificacions del Codi Penal determinen que les empreses seran responsables penalment dels delictes que, en benefici i en nom de la mateixa, cometin els seus administradors, directius, apoderats, treballadors i /o proveïdors.

L’empresa podria eximir la seva responsabilitat penal si tingués implementat un model de prevenció de delictes, que no és més que l’adequació de protocols, procediments, mesures i controls necessaris que implementem a la nostra empresa, després d’una anàlisi de Riscos Penals, per prevenir la comissió de delictes.

Si hagués tingut implementat el Model de Prevenció de Delictes, s’hagués previst la possibilitat que es pogués cometre el delicte comentat i s’hagués creat, entre d’altres, a més d’un codi de conducta general per a la nostra empresa, un protocol específic, que haurien de signar totes i cada una de les persones que treballen per a nosaltres, en el qual s’especificaria la prohibició de satisfer o cobrar comissions injustificades per a l’adjudicació d’obres.

D’haver-ho fet, podríem explicar al jutge que el treballador va cometre el delicte tot i tenir el degut coneixement que no havia ni podia cometre i que, per tant, el va cometre saltant-se totes les mesures de seguiment i control creades per la nostra empresa per prevenir.


Estaríem eximits de responsabilitat penal

Per això, recomanem implementar un Model de Prevenció de Delictes, ja que és l’única forma d’eximir la responsabilitat penal de la nostra empresa, com a conseqüència de les últimes modificacions del Codi Penal.

Això, a més, ens ajudarà a preservar la responsabilitat del propi administrador de l’empresa ja que Implementant un Model de Prevenció, estaria complint amb el seu deure d’adoptar mesures precises per a la bona direcció i control de la societat, de conformitat a les exigències previstes en la Llei de societats de capital.

Si voleu més informació sobre el Model de Prevenció de Delictes, podeu fer la vostra consulta enviant un correu a info@gremi-obres.org.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *