BUSCADOR

Espai Rehabilitació

Des d’aquest novembre i fins al gener, l’empresa agremiada CRG 2010 exposa diferents tipus de poliuretà projectat de cel.la tancada de BASF a la zona d’exposicions de la seu del Gremi. Aquest tipus de poliuretà permet un òptim aïllament tèrmic, impermeabilització amb el corresponent compliment de les exigències de comportament al foc Amb la generació de sistemes de poliuretà projectat Elastospray de BASF, sistemes de cel·la tancada, amb la classificació CCC4 del marcatge CE, s'aconsegueix amb un sol producte el millor aïllament tèrmic i al seu torn la impermeabilització de paraments verticals en qualsevol zona climàtica sense necessitat de cap morter...

Amb el lema “Si tens un pis vuit, tu tens la clau”, el Consorci d’Habitatge de Barcelona està fent ressò del programa de la Borsa d’habitatge de Lloguer Social a través de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge, per tal d’oferir els serveis de mediació entre els propietaris d’habitatges buits i possibles llogater, a fi i efecte d’incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preus assequibles i facilitar l’accés a unitats de convivència i a joves d’entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits d’accés a la borsa. Aquests pisos són visitats/avaluats per tècnics de l’Ajuntament, on en la majoria de...

El Servei de Seguretat d’Instal·lacions ha rebut un augment de consultes per part d’arquitectes sobre la problemàtica de la inexistència de previsió de refugis o espais lliures de seguretat en projectes d’edificació d’Obra nova. En aquest sentit, el Gremi d’Ascensors recorda com el Servei de Seguretat d’Instal·lacions manté la valoració de que en OBRA NOVA no tenen cabuda els projectes d’edificació que no contemplin aquesta previsió dels refugis o espais lliures de seguretat, i per tant ens alerten que el projectista ha de tenir present aquesta previsió, la qual quedaria limitada a la seva excepció únicament en els casos de noves...

Emmarcat en els actes de la darrera Fira ePower & Building, a IFEMA, va presentar-se l’Informe Especial CEPCO amb Propostes sobre Reforma i Rehabilitació d’habitatges i edificis. L’informe de la  Confederació Espanyola d’Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO) vol donar resposta a la necessitat del parc edificat espanyol d’actuacions de reforma, rehabilitació i regeneració i la de consolidar una ocupació de qualitat, ben formada, al servei d’unes obres de reforma que aportin qualitat, seguretat, sostenibilitat, eficiència energètica, confort acústic i totes i cadascuna de les prestacions del Codi Tècnic de l’Edificació o de les Instruccions d’Obra Pública, al costat d’un canvi cultural de la població i...

A la seu del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques va celebrar-se el passat divendres dia 28 d’octubre la jornada “Smart Building: Construcció Eficient i Sostenible”, a la qual van presentar-se idees i exemples d’èxit que marquen camí per tal d’aprofitar les millores tecnològiques al nostre parc d’habitatges, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i l’eficiència energètica dels edificis. La jornada, organitzada conjuntament amb el Cercle d’Infraestructures i el Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, va aplegar a gran varietat d’actors del sector de la construcció a la ciutat, va posar de manifest la...

Amb data 28 de setembre de 20106, la Direcció General del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana va aprovar la Convocatòria 2016 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona (BOPB de 5 d'octubre de 2016), amb una dotació econòmica de 7.076.198,25 €. Dita convocatòria 2016 estableix que el termini per formalitzar la sol.licitud de l'informe d'idoneïtat finalitza el dia 31 de gener del 2017.  Tanmateix, la mateixa convocatòria, en el seu article 2.2., estableix que es podrà tancar l'admissió de sol.licituds d'Informes d'Idoneïtat en una...

Anem cap a un model empresarial on s’exigeix cada vegada més comportaments responsables, transparents i de creixement sostenible, havent una gran una aposta per promoure els interessos de la societat i per enfilar un camí cap a la recuperació sostenible i integradora. Actualment estan en marxa obligacions legals i de comportament responsable, sostenible i transparent, com les que s’anomenen a continuació : -La MODIFICACIO DE LA LLEI ORGÀNICA 1/2015 de 30 de març, en la qual s’introdueix l’obligatorietat de demostrar models de gestió i compliment eficaç de prevenció de delictes, amb les característiques anomenades en el propi text legal. Aquesta norma, que...

Donem una pinzellada de realitat a alguns dels mites més freqüents en relació als ajuts a la rehabilitació, centrant-nos en concret en els del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. “Ens demanaran més feines i per tant més diners, tot està fet per no aprovar les subvencions.” No és cert que estiguin fetes per no aprovar-les ja que la rehabilitació d’habitatges és una política prioritària de l’Ajuntament, la qual es considera que té un impacte molt positiu per la ciutat, ja que millorar la qualitat de vida dels ciutadans. D’altra banda, és cert que per rebre l’adjudicació d’una subvenció es pot obligar a fer...

El entorno en el que actúa un administrador, patrono, etc.  es cada vez más complicado: los accionistas y socios más exigentes, los deberes inherentes al cargo más estrictos, aumentan los riesgos asociados a la globalización, se endurecen las normas de gobierno corporativo… La complejidad, la dificultad de las decisiones y la  gestión del Administrador son objeto de análisis por todas las partes interesadas: accionistas, socios, empleados, clientes, proveedores…Cualquier administrador, ya sea ejecutivo o no ejecutivo, de hecho o derecho, puede exponerse a responsabilidades civiles o penales relacionadas, entre otras, con: Falta de supervisión, mala gestión del patrimonio de la entidad, competencia...

Cada vegada és més freqüent veure com comunitats de veïns són sancionades per diferents tipus d’infraccions (contractació submergida, obres, etc) fruït del desconeixement de la legislació vigent que regula els diferents àmbits en que ens podem arribar a moure en cas de realitzar obres o manteniments. Això ens porta a dir que la gran majoria de Comunitats de Propietaris i, sobretots els seu President, desconeixen les obligacions i responsabilitats que s’adquireixen en el moment en que s’ha d’executar una obra  a la finca, ja que “ningú ha estudiat per ser President de la Comunitat”. El RD 1627/1997 estableix al seu Annex I...