BUSCADOR

Noves mesures tributàries publicades recentment

Noves mesures tributàries publicades recentment

El passat 29 de desembre, el Boletín Oficial del Estado va publicar set Reials Decrets de contingut fiscal. Encara que molts d’ells són qüestions molt especifiques o merament formals, altres tenen un cert recorregut com ara són el tema dels mòduls, o bé l’increment dels imports exempts en dietes (de 9€ a 11€), o aspectes que es clarifiquen en relació a les empreses que estan al SII.

Amb l’objectiu d’intentar aclarir la lectura us facilitem un resum dels aspectes que considerem d’interès general, encara que per aprofundir més serà necessària una lectura completa dels Reials Decrets.

Reial Decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reial Decret 1676/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent.

– Es limita el NIF provisional a un període màxim de 6 mesos, posteriorment caldrà sol·licitar el definitiu.

– Recordar l’exempció de presentar el M340 per aquelles empreses acollides al SII.

– En els certificats de corrent de pagament, en casos de delicte, s’incorporen els deutes derivats de responsabilitat civil i la pena de multa.

– S’incorpora el reconeixement legal dels col·legis i associacions professionals d’Assessoria Fiscal com a subjectes col·laboradors en l’aplicació dels tributs.

– Preveu la possibilitat de firmar electrònicament les actes d’inspecció.

– En el procediment inspector, en el càlcul d’interessos de demora a favor de l’obligat tributari no es computaran els dies de suspensió del procediment a sol·licitud del contribuent.

Noves mesures tributàries per l'any 2018 Click To Tweet


Reial Decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

– No hi ha la possibilitat de sol·licitar aplaçament ni fraccionament en deutes corresponents a retencions i ingressos a compte.

– No hi ha la possibilitat de sol·licitar aplaçament ni fraccionament en deutes de crèdits contra la massa.


Reial Decret 1072/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general del règim sancionador tributari, aprovat pel Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre. 

– En el càlcul de sancions, no s’incorporen els increments regularitzats derivats de guanys patrimonials no justificats resultants per no haver declarat dins del termini béns i drets a l’estranger (Model 720).

– Règim sancionador per retards en el SII:

o Multa proporcional del 0,5% de l’import de la factura presentada amb retard (emesa i rebuda).

o Multa pecuniària fixa de 150€ per registre en factures de béns d’inversió.

o L’aplicació del mínim (300€) i màxim (6000€) trimestrals, es computaran totes les infraccions comeses en un trimestre natural.


Reial Decret 1073/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial Decret 520 / 2005, de 13 de maig.

En aquest Real Decret s’incorporen aspectes purament tècnics.


Reial Decret 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, el Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol, i el Reglament de l’Impost sobre Successions i Donacions, aprovat pel Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre.

Les incorporacions més destacades són en matèria de IRPF:

– Increment dels imports exempts en beques a l’estudi i a la formació d’investigadors.

– Increment dels imports exempts de les rentes en espècie per dietes (que passa de 9€ a 11€ a partir del 01/01/2018).

– S’estableixen noves obligacions d’informació a les entitats que intervinguin en operacions de reducció de capital amb devolució d’aportacions o de distribució de prima d’emissió.

– La venda de drets de subscripció preferents d’accions cotitzades tributen com a guany patrimonial, i l’import obtingut ja no redueix el preu d’adquisició. L’obligació de retenir neix en el moment de formalitzar la transmissió.


Reial Decret 1075/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats , aprovat pel Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, el Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol, el Reglament de l’impost sobre els gasos Fluorats d’efecte hivernacle, aprovat per el Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, el Reial Decret 3485/2000, de 29 de desembre, sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d’organismes internacionals i de modificació del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, i el Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.

En aquest Real Decret cal destacar que clarifica aspectes relacionats amb el SII:

– Termini per enviar Operacions no Subjectes a IVA que s’hagi d’emetre factura: 4 dies a partir de la realització de l’operació.

– Empreses, que sense estar obligades, optin voluntàriament al SII, mantenen la liquidació trimestral del IVA.

– Termini per enviar factures rectificatives: abans del dia 16 del mes següent en el que s’hagi emès la factura.

Ester Brullet Humet
Àrea Fiscal
BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES

 

També et pot interessar

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *