Implementació del Pla de Pensions a les nòmines; cotitzacions i retribucions

jornada pla de pensions gremi constructors cambra contractistes

Implementació del Pla de Pensions a les nòmines; cotitzacions i retribucions

La jornada tècnica celebrada el passat dimarts 12 de desembre al matí, a la seu del Gremi de Constructors, va reprendre l’assumpte sobre la entrada en vigor del nou Pla de Pensions que es tractà en l’anterior jornada del 21 de novembre, totes dues organitzades per la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya i el Gremi de Constructors. En aquesta ocasió, i amb l’objectiu de garantir una transició sense contratemps i proporcionar una comprensió clara dels aspectes tècnics relacionats amb la implementació d’aquest pla a les nòmines, es va convidar a la Sra. Montse Teruel de la firma BNFIX PICH per explicar més detalladament els processos i situacions a tenir en compte i resoldre els dubtes que puguin sorgir.

La sessió es va iniciar amb la benvinguda a càrrec de la Sra. Mercè Polo, gerent del Gremi de Constructors, qui va explicar que, recollint la petició del assistents de la darrera jornada, la present sessió s’adreçaria als aspectes més tècnics a l’hora de confeccionar les nòmines dels treballadors/es un cop comunicada la data d’entrada en vigor d’aquesta nova llei.

Tot seguit, Polo va cedir la paraula a la Sra. Montse Teruel, qui va recordar als presents l’establiment del pla de pensions en el Llibre Tercer del VII Conveni General del Sector de la Construcció (BOE del 23 de setembre de 2023), el text segons el qual les entitats promotores realitzaran contribucions pels seus partícips en quantia, forma i terminis establerts. Seguint aquesta premissa, Teruel va exposar el tractament que es donarà a l’IRPF (referència normativa: LIRPF 35/2006, ART. 17. Tit. I. e; f i Art. 43.1.1º. e) i la tributació (referència normativa: Reglamento IRPF RD 439/2007, Art. 102.2) i de la qual va recordar que les contribucions empresarials a sistemes de pensions d’ocupació constitueixen una remuneració del treball en especie que redueix la base imposable i que, a més no està sotmesa a ingrés a compte del IRPF. Com a mostra, va presentar dos exemples pràctics d’una nòmina amb la implementació d’aquest pla de pensions i el certificat de IRPF.

Teruel va continuar la seva explicació amb el tractament de la Seguretat Social del Pla de Pensions (referència normativa: RD 8/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social i la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el RD 1/2002, de 29 de noviembre), posant la seva atenció en l’afegit amb efectes d’1 de gener de 2023 de la Disposición adicional cuadragésima sèptima, la qual correspon a les reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupació per contingències comunes. Com a exemple d’aquesta part, va mostrar la reducció de la quota empresarial a la SS d’un Oficial 1º, així com el procediment a seguir en el moment d’accedir al Sistema RED per comunicar a la TGSS de la aportació (contribució empresarial) realitzada al pla de pensions i que es realitza de manera periòdica cada mes. En aquest sentit, va recordar que, degut a que l’import de les contribucions al pla de pensions es comunicarà en l’àmbit de afiliació amb caràcter previ a la sol·licitud de la liquidació de quotes, l’import d’aquestes contribucions no es deurà comunicar en els fitxers CRA sempre i quan no sigui una empresa gran.

Com a tancament a la seva intervenció, Teruel va continuar amb exemples del procediment de liquidació de quotes i algunes de les situacions a tenir en compte amb les contribucions empresarials al pla de pensions: persones a les quals correspon realitzar contribucions al pla de pensions, situacions en les que l’entitat promotora deixarà d’efectuar les contribucions corresponents o situacions en les que no deuran interrompre aquestes contribucions. La informació i els exemples els podreu trobar i consultar en el següent document amb la seva presentació:

[PWP ] Montse Teruel Mariné, PICH BNFIX. Responsable dept. Laboral i RRHH

Un cop finalitzada la intervenció de la Sra. Teruel, Mercè Polo, gerent del Gremi, va obrir i moderar el torn de preguntes dels assistents i per últim es va procedir a concloure la jornada.

Recordem als agremiats que podeu fer arribar les vostres consultes o dubtes sobre la implementació del pla de pensions en les nòmines a la Sra. Teruel, a través del Gremi de Constructors, trucant al 93 265 94 30 o enviant un correu electrònic a administracio@gremi-obres.org

No hi han comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.