BUSCADOR

Assegurança de recàrrecs de prestacions de la Seguretat Social

Assegurança de recàrrecs de prestacions de la Seguretat Social

Per primera vegada una Companyia d’Assegurances a Espanya ha creat una assegurança per donar cobertura als recàrrecs de prestacions de la seguretat social en cas d’accident laboral.

L’estadística diu que a l’any 2015, 2.864 expedients cursats per faltes greus i molt greus van suposar uns recàrrecs de 430 MM per a les empreses sancionades, la qual cosa suposa una mitja de més de 150.000€ per expedient.

Cobertura de la pòlissa: Cobreix la indemnització dels recàrrecs de la Seguretat Social, per accidents laborals que puguin tenir els empleats per infracció de les mesures de seguretat, de conformitat amb l’Art. 15.5 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que a través de capitalització siguin requerides al Prenedor de l’Assegurança i /o Assegurat.

Es a dir que es reintegra al Prenedor de l’Assegurança l’import que prèviament hagi abonat.

A més a més, la pòlissa ofereix la possibilitat de poder incloure a tots els subcontractats del prenedor de l’assegurança.

Despeses de Defensa: Aquestes despeses seran assumides per la Companyia Asseguradora amb els seus propis advocats designats a la pòlissa sense que la suma assegurada es vegi afectada.

Franquícia: La cobertura de la pòlissa no contempla imports inferiors a 20.000€, però tos els que superin aquest import seran abonats íntegrament.

Suma Assegurada: El límit de indemnització de la pòlissa és de 2.000.000€ per sinistre i any amb un sublimit de 500.000€per víctima.

Exclusions: Dol, multes, malalties professionals,  els subcontractistes si no estan inclosos expressament, accidents in intinere, mobbing,…

Delimitació Temporal: la garantia de l’assegurança resta limitada als accidents laborals ocorreguts durant la vigència de la pòlissa, amb independència del moment en el qual les lesions de l’accidentat siguin reconegudes i/o declarades definitives o es resolgui l’expedient administratiu o judicial que estableixi l’existència de infracció de mesures de seguretat.

El plaç de declaració d’un accident és de un màxim de 7 dies després de la seva ocurrència. En tot cas, el Prenedor de l’Assegurança haurà de comunicar a l’Assegurador dins dels terminis legals per a la interposició del recurs corresponent a la notificació de l’Acta de l’Autoritat Competent a la investigació de l’accident laboral.

Mònica Lerma Chippirraz
Responsable Departament de Construcció
Jori Armengol & Associats

També et pot interessar

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *