BUSCADOR

Contractes Tag

En data 9 de novembre de 2017 s’ha publicat al BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Amb caràcter general, la Llei entrarà en vigor als 4 mesos de la seva publicació en el BOE (9 de març de 2018), excepte els articles 159.4.a) (que estableix el requisit, en els procediments oberts simplificats, d’inscripció obligatòria dels licitadors en els registres oficials de licitadors sempre i quan no es vegi...

Dins dels programes de control que duu a terme la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social, s’ha posat en marxa una campanya de control dels contractes a temps parcial en les empreses del sector de la construcció. Us detallem una sèrie de qüestions que són important tenir en compte en el moment de formalitzar aquest tipus de contractes o subcontractar empreses, així com per conèixer els riscos en els que s’incorre el contractar de manera incorrecta. Com a concepte, el contracte a temps parcial és aquell pel qual un treballador presta els seus serveis durant un determinat nombre d’hores al dia,...

El límit permès pujarà del 10% actual al 50% del pressupost inicial dels projectes Administració i constructores guanyaran marge de negociació quan arribin els habituals imprevistos en els projectes d'obra pública. Es dóna per descomptat que el límit de la figura coneguda com modificat passarà de l'actual 10% sobre el pressupost d'adjudicació a un màxim del 50% amb la transposició de tres directives sobre contractació que travessen a hores d'ara el procés de tramitació parlamentària urgent com a projectes de llei. Aquestes són la 2014/24, sobre contractació pública; la 2014/23, sobre l'adjudicació de contractes de concessió, i la 2014/25 relativa a...

Si s'arriba o se supera el màxim de 720 dies d’indemnització en data del 12 de febrer de 2012, no es genera indemnització pel període posterior. En la seva sentència de 18 de febrer de 2016, la Sala del Social del Tribunal Suprem ha clarificat la seva doctrina sobre la Disposició Transitòria 5ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, que estableix: “La indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 es calcularà a raó de 45 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a tal data,...