BUSCADOR

Indemnització per acomiadament en contractes anteriors a la reforma laboral

Indemnització per acomiadament en contractes anteriors a la reforma laboral

Si s’arriba o se supera el màxim de 720 dies d’indemnització en data del 12 de febrer de 2012, no es genera indemnització pel període posterior.

En la seva sentència de 18 de febrer de 2016, la Sala del Social del Tribunal Suprem ha clarificat la seva doctrina sobre la Disposició Transitòria 5ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, que estableix:

“La indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 es calcularà a raó de 45 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a tal data, […] i a raó de 33 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis posterior […]. L’import indemnitzatori resultant no podrà ser superior a 720 dies de salari, tret que del càlcul de la indemnització pel període anterior al 12 de febrer de 2012 resultés un número de dies superior, en què s’aplicarà aquest com a import indemnitzatori màxim, sense que tal import pugui ser superior a 42 mensualitats, en cap cas”.


En la seva anterior sentència de 29 de setembre de 2014, el Tribunal Suprem –contràriament al criteri aplicat pels operadors jurídics—va considerar que si a 12 de febrer de 2012 la indemnització generada era inferior a 42 mensualitats, tot i superar els 720 dies, se seguia generant indemnització pel període posterior –a raó de 33 dies de salari per any—fins aconseguir el màxim de 42 mensualitats. En aquesta transcendent Sentència, la Sala del Social del TS ha clarificat la seva posició respecte a la indemnització per acomiadament improcedent aplicable a contractes celebrats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012, unificant doctrina en els termes que s’exposen a continuació:

– Quan es tinguin en compte períodes de servei anteriors i posteriors al 12 de febrer de 2012, l’import indemnitzatori no podrà ser superior a 720 dies de salari.
De manera excepcional, aquest màxim de 720 dies es pot obviar si el període anterior a 12 de febrer de 2012 ja s’ha reportat una quantitat superior.
– Si els 720 dies indemnitzatoris se superen atenent els serveis anteriors a 12 de febrer de 2012, s’estarà a allò reportat en aquesta data, sense que pugui superar les 42 mensualitats.
– Aquells qui a 12 de febrer de 2012 no havien aconseguit els 720 dies segueixen reportant indemnització pel període posterior (a raó de 33 dies per any de servei), sense poder superar els 720 dies en el seu conjunt.
– El càlcul de cada un dels períodes (anterior i posterior a 12 de febrer de 2012) és autònom i es realitza tenint en compte els anys de servei, “prorrogant-se per mesos els períodes inferiors a un any” en els dos supòsits.

Pich Abogados-Economistas

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *