BUSCADOR

contracte laboral Tag

Si s'arriba o se supera el màxim de 720 dies d’indemnització en data del 12 de febrer de 2012, no es genera indemnització pel període posterior. En la seva sentència de 18 de febrer de 2016, la Sala del Social del Tribunal Suprem ha clarificat la seva doctrina sobre la Disposició Transitòria 5ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, que estableix: “La indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 es calcularà a raó de 45 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a tal data,...