BUSCADOR

Nova Llei de Contractes del Sector Públic

Nova Llei de Contractes del Sector Públic

En data 9 de novembre de 2017 s’ha publicat al BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Amb caràcter general, la Llei entrarà en vigor als 4 mesos de la seva publicació en el BOE (9 de març de 2018), excepte els articles 159.4.a) (que estableix el requisit, en els procediments oberts simplificats, d’inscripció obligatòria dels licitadors en els registres oficials de licitadors sempre i quan no es vegi limitada la concurrència) i 32.2.d) (que estableix el requisit relatiu a que la condició de mitjà propi personificat de l’entitat destinatària de l’encàrrec haurà de reconèixer-se expressament en els seus estatuts o actes de creació), que ho faran als 10 mesos de la publicació de la Llei.

D’altra banda, els articles 328 a 334 (relatius als òrgans consultius) i la disposició final dècima (sobre modificació de la Llei 37/1992, de l’IVA), ho faran al dia següent de la publicació de la Llei; i l’article 150.1, tercer paràgraf (relatiu al procediment a dur a terme en cas d’indicis de conductes col·lusòries en els procediments de contractació pública), entrarà en vigor en el moment en què ho faci la disposició reglamentària a la qual es refereix.

La Llei aprovada pretén aconseguir una major transparència en la contractació pública i una millor relació qualitat-preu, vetllant perquè en el disseny dels criteris d’adjudicació s’incloguin aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l’objecte del contracte.

La Llei aprovada pretén aconseguir una major transparència en la contractació pública Click To Tweet

Altre dels seus objectius és la simplificació dels tràmits imposant una menor burocràcia pels licitadors i millor accés a les PIMES. El procés de licitació ha de resultar més simple, amb la idea de reduir les càrregues administratives de tots els operadors econòmics que intervinguin en aquest àmbit, beneficiant tant als licitadors com als òrgans de contractació.

PRINCIPALS NOVETATS INTRODUIDES PER LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

 

  • Publicitat obligatòria: La nova Llei suprimeix la possibilitat de contractació sense prèvia publicitat. La Llei introdueix la creació de nous procediments que requereixen obligatòriament de publicat: l’obert simplificat (quan el valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas de contractes d’obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros), el de licitació amb negociació i el d’associació per a la innovació.
  • PIMEs: La nova Llei posa l’accent en les mesures que facilitin l’accés de les Petites i Mitjanes Empreses (PIME) a la contractació. Per facilitat l’accés de les PIMEs i autònoms als processos de contractació, els contractes susceptibles de fraccionament es dividiran en lots. S’estableix com a norma general la divisió en lots dels contractes. Els requisits de solvència hauran d’estar vinculats a l’objecte del contracte i ser proporcionals al mateix.
  • Plecs: Rebaixen les condicions de solvència tècnica , amb l’objectiu de que les empreses de nova creació no hagin d’acreditar treballs anteriors amb l’Administració per poder començar a treballar amb ella.
  • Preu: En aquesta nova Llei preval el criteri de “la millor relació qualitat-preu” i no l’oferta econòmica més avantatjosa. Els òrgans de contractació rebutjaran les ofertes si comproven que són anormalment baixes, fonamentades en preus inferiors als del mercat i incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral.
  • Consultes preliminars: La nova Llei permet que les empreses que participin en els processos de consultes al mercat (consultes preliminars) participin després en les licitacions.
  • Responsable del contracte: Passa a ser obligatori que els organismes de contractació designin un responsable del contracte (fins ara era potestatiu) per a garantir un major control en els processos d’adjudicació, per tal que l’adjudicatari sàpiga a quina persona dirigir-se i que també s’ocuparà de vigilar l’execució dels treballs.
  • Lluita contra la morositat: Obligació de dipositar les factures en Registre electrònic per a vigilar que les empreses que treballin per a les Administracions públiques no paguin tard als seus proveïdors.Sempre que ho prevegin els plecs de contractació, les Administracions Públiques podran pagar directament les factures als subcontractistes, detraient l’import corresponent als contractistes.
  • Contractació electrònica: La nova Llei de Contractes del Sector Públic preveu augmentar la contractació electrònica i totes aquelles gestions susceptibles de realitzar-se per mitjans electrònics o telemàtics en tots els aspectes del procés.

A efectes de la classificació empresarial, les últimes novetats legislatives són:

  • Article 80.2: (…) una empresa no podrà disposar simultàniament de classificació en un determinat grup o subgrup atorgada per les Comissions Classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat i per una o més Comunitats Autònomes, o per dues o més Comunitats Autònomes, amb diferents categories de classificació.Les Juntes Consultives no s’han pronunciat encara al respecte.
  • Articles 88 i 90: Es redueix l’horitzó d’experiència, passant de valorar dels deu últims anys als cinc en els expedients d’obres, i dels cinc últims anys als tres en els expedients de serveis.

Recordem a les empreses que, d’acord amb el Reial decret 773/2015, de 12 d’agost, les classificacions atorgades amb l’antic règim perdran la seva vigència i eficàcia el dia 1 de gener de 2020, i que es procedirà a la seva baixa d’ofici dels registres de licitadors i empreses classificades en què estiguin inscrites.

Per adaptar-se al nou règim, totes les empreses classificades d’acord amb l’antiga normativa hauran d’instar un nou expedient de sol·licitud de classificació durant aquest període transitori.

RECOMANEM a les empreses estudiar la viabilitat de presentar els expedients d’adaptació de les seves classificacions al nou Reglament abans de l’entrada en vigor de la nova Llei el 9 de març de 2018, per poder valorar els últims 10 anys d’experiència en obres (aprofitant l’experiència constructiva dels anys 2008 a 2012). Atès que amb el nou Reglament es limita, en el cas d’obres, a un màxim de 6 certificats per a cada subgrup, s’haurà d’estudiar minuciosament quines són les principals obres a acreditar per a cada subgrup a classificar.

Sònia Caletrio
Divisió S.I.G.O., SL

També et pot interessar

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *