Responsabilitat del carregador

Responsabilitat del carregador

Recordem la responsabilitat que les empreses contractistes i les empreses constructores teniu com a carregadors en el contracte de transport.  Quan contracteu un transportista (excavador, contenidors o sacs) sou responsables de la càrrega i per tant de la sobrecàrrega tant en pes com en volum.  Les autoritats sancionen tant al carregador com al transportista i per respectar la Llei, preguem que tingueu en compte aquest fet, per fer la feina del transportista més senzilla i evitar multes a ambdues parts.

Afegim a aquest recordatori l’apartat referent a l’excés de pes del PLÀ D’INSPECCIÓ DEL TRANSPORT PER L’ANY 2017, elaborat per la Direcció General de Transport i Mobilitat (Departament de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya:

5.6 Excés de pes
L’excés de pes, al marge de l’afectació a les infraestructures, causa una greu distorsió en l’equilibri entre l’oferta i la demanda del transport i els excessos greus suposen un perill per a la seguretat vial. La Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres considera responsables administratius per la comissió d’infraccions d’excés de pes, tant al transportista, com al carregador, a l’expedidor i a l’intermediari que haguessin intervingut en el transport o en la seva contractació llevat que algú d’aquests provi la seva inimputabilitat. Per tant, quan a la carretera es detectin excessos de pes, l’agent, amb les dades que figuren al preceptiu document de control que ha d’acompanyar a la mercaderia, consignarà al butlletí de denúncia les corresponents als altres responsables, per tal que els serveis d’inspecció incoïn els expedients sancionadors oportuns a aquestes empreses.

El control del transport s’efectuarà tant a vehicles nacionals com a no residents. Amb l’objecte d’augmentar l’eficàcia inspectora d’aquests controls, es portaran a terme diferents operatius a nivell nacional, controls que seran simultanis i de llarga durada amb la participació de l’Administració de l’Estat i de totes les Comunitats Autònomes. Dins de les actuacions coordinades, per a l’any 2017 es continuarà amb els operatius especials de control de l’excés de pes: els destinats al pesatge de vehicles pesants, els específics de control de pes de vehicles lleugers i els de controls de pes als ports. En tots els supòsits d’infraccions greus o molt greus, tal com preveu l’article 143.4 de la LOTT, s’ordenarà la immobilització del vehicle, sense que la proximitat o no del destí del transport condicioni la immobilització del transport que, no s’aixecarà fins a la subsanació de les causes que l’han motivat. Únicament es podrà optar per no immobilitzar el vehicles quan es donin circumstàncies que puguin posar en perill la seguretat viària.

No hi han comentaris

Publica un comentari