Iguals millor

Dones a la construcció

Iguals millor

Fomentar la igualtat, i l’eliminació de les desigualtats és un principi fonamental en la Unió Europea. Per això, s’ha estimat convenient establir determinades mesures de promoció de la igualtat efectiva en les empreses privades, com les que es recullen en matèria de contractació o de subvencions públiques o en referència als consells d’administració. Amb aquest objectiu, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, incorpora un alt valor de justícia social, i considera a les organitzacions laborals agents clau de cara a la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit  laboral.


COM PODEM ACTUAR PER A RECOLÇAR LA IGUALTAT.

Per dur a terme un canvi gradual i sostenible a la igualtat de representació d’empresa, són necessaris processos de selecció no discriminatoris en la seva elaboració i aplicació.

També s’ha d’incloure una major integració en els processos de formació, retribució, promoció, evaluació de riscos de llocs de treball i la seva interrelació en clau de gènere.


En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, tenen l’obligació de desenvolupar un Pla d’#Igualtat Click To Tweet

OBLIGACIO DE L’ELABORACIO D’UN PLA D’IGUALTAT:

En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, tenen l’obligació de desenvolupar un Pla d’Igualtat i quan així s’estableixi en el conveni col·lectiu d’aplicació o quan l’autoritat laboral ho hagués acordat en un procediment.


EN QUÈ CONSISTEIX UN PLA D’IGUALTAT:

Els Plans d’Igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Hi ha d’haver un diagnòstic inicial, l’elaboració d’un pla d’acció per assolir els objectius d’igualtat a assolir, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.


 GARANTIA

Disposar d’un pla d’igualtat proporciona evidències de la  incorporació de mesures en la gestió per a  la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe dins de l’empresa.

Aporta garanties de compliment de les normatives en aquests aspectes i genera valor i  confiança a les demandes d’entitats públiques  i privades  en el foment de les igualtats i oportunitats de gènere.


NECESSITES UN PLA D’IGUALTAT?

Des de el gremi oferim un servei de realització d’una Pla d’Igualtat, on aconseguim que la vostra empresa tracti per igual i doni les mateixes oportunitats a homes i dones; eliminem la discriminació per raó de sexes. Recollim i analitzem la informació per poder així saber on està el problema; en aquesta fase també donem un pressupost d’acord amb les necessitats i el número de sessions requerides.

Si estàs interessat en aplicar un Pla d’Igualtat a la teva empresa envia’ns un correu a recepcio@gremi-obres.org i t’expliquem.

Fomentar la #igualtat i eliminar les desigualtats és un principi fonamental a les empreses Click To Tweet
No hi han comentaris

Publica un comentari