Programes d’ajuts a la rehabilitació. Fons europeus Next Generation a Catalunya. Condicions

Programes d’ajuts:

Mesures fiscals i de finançament:

  Accepto la Política de Privacitat

  Els fons Next Generation EU són una oportunitat única per accelerar un parc d’habitatge sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

  Europa impulsa un canvi de paradigma que aposta per la rehabilitació d’edificis i llars amb la mirada posada en l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

  Un dels objectius dels fons Next Generation EU és promoure la rehabilitació energètica, tot i que també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, com ara l’accessibilitat o la conservació d’edificis.

   

  1) Programa de barris

  Subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica.

  Destinataris: ajuntaments.

  Dotació: 184,8 milions d’euros en diverses anualitats.

  Actuacions subvencionables:

  • Les de rehabilitació d’edificis, sempre que s’obtingui una reducció almenys del 30% del consum d’energia no renovable, referida a la certificació energètica, i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o 35%, segons la zona climàtica.
  • Actuacions d’urbanització, de reurbanització o de millora de l’entorn físic que siguin complementàries a la rehabilitació d’edificis.
  • La prestació de serveis de les oficines de rehabilitació que facilitin la gestió i el desenvolupament de les actuacions programades.

  El percentatge subvencionable de la inversió va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR: (menys del llibre de l’edifici):

  • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 8.100 euros/habitatge).
  • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim de 14.500 euros/habitatge).
  • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 21.400 euros/habitatge).
  • Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

  On cal adreçar-se:

  Calendari:

  En dues fases:

  1. Publicació al DOGC d’una primera convocatòria per fer una preselecció dels barris objecte de subvenció que han presentat els ajuntaments. Resolució de la selecció de propostes, que tindrà per objecte atorgar o denegar la condició de subvencionable a les diferents propostes de barri que hagin presentat els municipis. Els municipis podran fer arribar la sol·licitud per l’eacat en el termini de dos mesos a partir del 2 d’abril.
  2. Publicació al DOGC d’una segona convocatòria oberta només als edificis dels barris preseleccionats.

  2) Programa d’edificis

  Subvencions destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

  Destinataris: comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

  Dotació: 162,7 milions d’euros en diversos exercicis.

  Requisits: tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit.

  Actuacions subvencionables:
  Actuacions de rehabilitació de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, que suposin una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o el 35%, segons la zona climàtica.
  Les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici).

  El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR:

  • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
  • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habitatge).
  • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).

  Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

  On cal adreçar-se:

  Al tècnic o a l’administrador de finques de l’edifici. Ofereixen assessorament i tramiten la subvenció i les gestions amb els col·legis d’arquitectes i els col·legis d’aparelladors, els arquitectes tècnics i els enginyers de l’edificació, a fi de resoldre les qüestions tècniques. Si la comunitat no en té, cal adreçar-se directament al col·legi d’administradors de finques que pertoqui segons la zona.
  Per contactar amb entitats relacionades amb aquest tema:

   3) Programa d’habitatge

  Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

  Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

  Destinataris: propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.

  Dotació: 58,5 milions d’euros en diversos exercicis.

  Requisits:

  • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
  • L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
  • La quantia màxima subvencionable és de 7.500 euros per habitatge i la inversió mínima és de 1.000 euros/habitatge.
  • Subvenció del 40%, amb una subvenció màxima de 3.000 euros/habitatge.

  On cal adreçar-se:

  4) Llibre de l’edifici i projectes

  Subvencions destinades a les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

  El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

  Els fons Next Generation EU subvencionen aquest treball de diagnosi independentment que la comunitat de veïns decideixi dur a terme les obres de rehabilitació.

  Destinataris: comunitats de propietaris i propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars.

  Requisits: tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit.

  Dotació: 43 milions d’euros, en diversos exercicis.

  On adreçar-se:

  Webinar informativa sobre els ajuts Next Generation a la rehabilitació:

  Mesures fiscals i de finaçament per impulsar la rehabilitació

   

  1.Línia d’avals ICO i deduccions fiscals per a impulsar la rehabilitació i la construcció d’habitatge social en el marc del PRTR

  A més més dels diferents programes d’ajuts indicats anteriorment, el Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), suposa l’aplicació per part de l’Estat de diferents instruments, reformes i inversions per a la consecució dels compromisos del nostre país per a la rehabilitació i millora del parc d’habitatges.

  Algunes de les mesures són:
  S’introdueixen tres deduccions:

  • ​Deducció del 20% per actuacions que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual
  • Deducció del 40% per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica aconseguint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual.
  • Deducció del 60% per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació aconseguint les lletres «A» o «B» en edificis residencials.

  Una altra mesura que regula el Reial decret és reforçar la capacitat d’actuació de comunitats de propietaris per a l’accés al crèdit per a obres de rehabilitació i millora dels edificis, a través d’una modificació del Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre), a fi que tinguin plena capacitat jurídica per a la formalització dels crèdits a la rehabilitació o millora dels edificis, i així afavorir el seu accés al finançament.

  També, s’aprova la creació d’una línia d’avals per a la cobertura parcial per compte de l’Estat del finançament d’obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica. Amb aquesta nova línia d’avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que es desenvoluparà a través d’un conveni amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, es cobriran parcialment els riscos dels préstecs concedits per part de les entitats financeres privades destinats a actuacions de rehabilitació d’edificis d’habitatge que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica. Segons el que es disposa en el Reial decret llei aprovat, a través d’aquesta nova línia es podran concedir avals per un import de fins a 1.100 milions d’euros, amb el que serà un important suport al finançament de les actuacions de rehabilitació d’edificis residencials.

  2.Acord de l’Institut Català de Finances amb entitats bancàries per facilitar el finançament d’obres de rehabilitació energètica residencial a comunitats de propietaris

   Els departaments d’Economia i Hisenda i Drets Socials, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), l’Institut Català de Finances (ICF), Avalis de Catalunya SGR i deu entitats del sector financer han formalitzat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament d’obres de rehabilitació energètica residencial a comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors.

  Les entitats financeres i l’ICF posaran en marxa una línia de préstecs principalment per a comunitats de propietaris, però també per a particulars i agents rehabilitadors que realitzin inversions que comportin una millora de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat dels immobles, d’acord amb els criteris marcats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el marc del programa Next Generation. L’objectiu és avançar la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l’import de l’ajut que es cobrirà amb recursos procedents dels fons europeus.

  Les entitats que s’han adherit a la signatura del conveni són: ARQUIA BANCA, Bankinter, BBVA, Banc de Sabadell, Banc Santander, CaixaBank, Caixa d’Enginyers, Deutsche Bank, Ibercaja i UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris).

  Característiques dels préstecs

  Segons el conveni, els préstecs concedits, que s’ajustaran en funció del tipus de destinatari, serviran per finançar els projectes que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya consideri elegibles i podran cobrir fins al 100% de la inversió realitzada (inclòs l’IVA). Aquesta quantitat inclourà la subvenció concedida per l’AHC, la qual es destinarà a l’amortització anticipada del préstec que s’aplicarà íntegrament a rebaixar la quota a pagar sense alterar el termini del préstec formalitzat.

  En el cas de les comunitats de propietaris, per exemple, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5,25% anual a un termini de 10 anys d’amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins arribar als 15 anys.

  Per als particulars el tipus d’interès serà d’un màxim del 4% fins a 7 anys, termini que també es pot ampliar arribant als 15 anys en funció de les garanties.

  Finalment en el cas dels agents rehabilitadors, el finançament serà a un tipus màxim del 5% per a un període de 10 anys. Aquests destinataris també podran comptar amb un aval d’Avalis que els permetrà allargar el préstec fins a 15 anys i obtenir una rebaixa en el tipus d’interès de l’1,50% si la societat de garantia recíproca garanteix el préstec per un màxim de 12 anys.

  A més, cal recordar que la inversió que facin les persones propietàries en el marc d’aquests programes serà desgravable en la declaració de la renda i les subvencions rebudes no tributaran com ingrés a efectes IRPF.

  Enllaços d’interès:

  Recomanació: En cas que estigueu interessats en fer un projecte de rehabilitació subvencionat amb els fons europeus, us recomanem que us dirigiu a les Oficines Tècniques de Rehabilitació, noves entitats especialitzades i dedicades a assessorar i acompanyar a empreses i ciutadania en aquests processos


  CONSULTA AL GREMI

  Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 932 659 430 enviant la vostra consulta o petició mitjançant el següent formulari.

   Nom

   Empresa

   Email

   Telèfon

   Missatge

   He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

   Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.

   → A un clic: