BUSCADOR

Fem obres a la Comunitat

Fem obres a la Comunitat

Quan s’executa una obra s’adquireixen responsabilitats que la gran majoria de Comunitats de Propietaris i, sobretots els seu President, desconeixen. L’article posa sobre la taula els aspectes normatius a tenir en compte en una rehabilitació  // Vanesa Navarra

Al butlletí d’abril de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball se’ns presentava la notícia d’una Comunitat de Propietaris sancionada arrel d’un accident de treball, ocorregut a la finca durant obres de rehabilitació de la façana. Cada vegada és més freqüent veure com comunitats de veïns són sancionades per diferents tipus d’infraccions (contractació submergida, obres, etc) fruït del desconeixement de la legislació vigent que regula els diferents àmbits en que ens podem arribar a moure en cas de realitzar obres o manteniments.

Això ens porta a dir que la gran majoria de Comunitats de Propietaris i, sobretots els seu President, desconeixen les obligacions i responsabilitats que s’adquireixen en el moment en que s’ha d’executar una obra  a la finca, ja que “ningú ha estudiat per ser President de la Comunitat”.

El RD 1627/1997 estableix al seu Annex I que els treballs de rehabilitació i manteniments son considerats obra, i defineix com a Promotor qualsevol persona física o jurídica (pública o privada) per compte de qui es fa l’obra.

Per tant en el moment en que a una comunitat de veïns s’han de realitzar treballs en façanes, patis, terrats o fins hi tot pintar l’escala, estem dins d’una obra (amb independència de la complexitat d’aquesta obra, la seva durada o el seu pressupost d’execució) així que és la pròpia Comunitat la que n’esdevé la Promotora a través del seu President com a representant legal.

Això és important donat que, com a Promotors, hi ha un seguit d’obligacions i responsabilitats que hauran de ser tingudes en compte abans d’iniciar l’obra.

Així mateix, si la Comunitat de Propietaris, a través del seu President, contracta directament a treballadors autònoms sense assalariats, esdevindran també Contractistes respecte aquests, assumint-ne les responsabilitats que se’n deriven d’aquesta figura jurídica.

Un cop decidit que s’ha de fer una obra, s’haurà de saber si per executar-la es requereix disposar d’un projecte o no. Això ve determinat per la normativa municipal de tal manera que, en el moment de sol·licitar l’autorització per realitzar l’obra a l’ajuntament, aquest indicarà si és necessari realitzar un projecte (en base a la duració de l’obra, l’afectació d’elements estructurals, l’ús de bastides, etc).

Per tant diferenciarem si es tracta d’una obra amb projecte o una obra sense projecte.

OBRES AMB PROJECTE

Un professional competent realitzarà un projecte d’obra, del que se’n derivarà un Estudi de Seguretat o un Estudi Bàsic de Seguretat, que haurà de ser facilitat als industrials contractats per la Comunitat per tal que puguin realitzar el Pla de Seguretat i Salut de les fases que els hi han estat contractades.

La Comunitat haurà de designar una Direcció Facultativa (tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l’execució de l’obra) i, en cas d’emprar a l’obra més d’una empresa, empresa i treballadors autònoms o varis treballadors autònoms, també haurà de designar un Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra que s’integrarà dins la Direcció Facultativa.

Recordar que, com a Infracció greu per part del Promotor, hi tenim el fet de no nomenar el pertinent Coordinadors de Seguretat (quan sigui preceptiu); o no realitzar l’Estudi o estudi Bàsic de Seguretat i Salut quan calgui.

Així mateix, encara que la gestió documental de tota l’obra sol delegar-se en al figura del Coordinador de Seguretat i Salut, la responsabilitat legal és del Promotor i per tant la Comunitat de Propietaris haurà de vigilar i comprovar que les empreses constructores (aquelles empreses contractades directament per ells, sense intermediaris) redactin amb caràcter PREVI a l’inici de l’obra un Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi i complementi allò establert a l’Estudi o Estudi Bàsic per a les tasques que ells han d’executar. Cal tenir present que en cas de contractar directament treballadors autònoms, és la pròpia Comunitat de Veïns qui haurà d’elaborar aquest document.

Un cop es disposi del/dels Plans de Seguretat, serà el Coordinador de Seguretat i Salut qui els aprovarà, o bé la Direcció Facultativa cas de no ser necessària la presència d’un Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra.

OBRES SENSE PROJECTE

En cas que no hagi estat necessari elaborar un Projecte d’obra, no hi haurà doncs un Estudi o Estudi Bàsic i, per tant, no podrà redactar-se un Pla de Seguretat i Salut que els desenvolupi. És aquí, quan les empreses constructores han d’elaborar un Pla de Prevenció de riscos laborals on s’inclogui una avaluació dels riscos específics de l’activitat que se’ls ha contractat.

Així doncs, quan ja es sap el què es vol fer i s’ha determinat quants industrials executaran l’obra (per tal de saber si cal o no un Coordinador de Seguretat i Salut), arriba l’hora de saber què s’ha d’exigir a un contractista.

-Tota empresa contractista (o treballador autònom amb assalariats), haurà de justificar documentalment que disposa d’una organització preventiva (que disposa d’un servei de prevenció)

-Inscripció de l’empresa al REA (Registre d’Empreses Acreditades en el sector de la subcontractació). No estaria de més que, un cop l’industrial ha facilitat aquest número, es procedeixi a comprovar-ne la seva validesa a través del portal gencat.cat

-Apertura de centre de treball

-Relació dels treballadors que executaran l’obra i formació legalment exigible, aptitud mèdica i registre de lliurament d’equips de protecció

-Designació d’un Recurs Preventiu

-Habilitació d’un Llibre de Subcontractació (si subcontracten altres industrials)

No obstant, ja hem apuntat que la Comunitat de Propietaris també pot esdevenir Constructora, i com a tal tindrà una sèrie d’obligacions que es sumaran a les ja esmentades:

-Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos laborals 31/1995, així com els establertes al Reial Decret 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
-Fer acomplir al personal contractat allò establert al Pla de Seguretat i Salut (en obres amb projecte)
-Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors sobre les mesures de prevenció que s’han d’adoptar
-Designar un Recurs Preventiu

De l’incompliment de les obligacions derivades com a Constructor, les sancions poden anar des de multes de 40€ (lleu en grau mínim) fins als 819.780€ (multa molt greu en grau màxim). No obstant recordar que una sanció administrativa (molts cops assegurable mitjançant la Pòlissa de Responsabilitat Civil) pot no ser el final del camí si es produeix un accident laboral greu o mortal,

Vanesa Navarra Serrano

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals

INPREIN,

 

2 Comentaris
  • Eva Ferrer
    Publicat a les 19:50h, 03 Desembre Respon

    Un bon resum de com iniciar el procés de Rehabilitació en una Comunitat de veïns , esperem la difusió d’aquestes notícies ,a tots els agents que intervenen

  • pedrogarciagarcia
    Publicat a les 08:47h, 04 Desembre Respon

    Gràcies Eva, estem d’acord amb tu, el blog hauria d’arribar a tots els agents… a veure si entre tots li donem empenta. Per cert si vols col•laborar creant un post o proposant un tema sobre rehabilitació estaríem encantats de donar-li cabuda

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *