ACR Rehabilitación – Proyecto ZenN del barrio de Mogel (Eibar)

ACR Rehabilitación – Proyecto ZenN del barrio de Mogel (Eibar)

ACR Rehabilitació, branca del Grup ACR, ens ha explicat com va ser la planificació i execució de la rehabilitació energètica -assumint els principis del Programa Europeu Nearly Zero Energy Neighborhoods-, de fins a 15 edificis antics del barri vell de Mogel, a Eibar.Ens ho explicava Alberto Jiménez Tibeiro, enginyer d’edificació en ACR Rehabilitació. D’altra banda, Javier Moreira Rivera, director comercial de l’Àrea de Rehabilitació del Grup ACR, ens indica en el segon vídeo la marxa d’ACR Rehabilitació, així com el seu assentament a Catalunya.


 

Així mateix, sobre aquesta actuació d’ACR Rehabilitación us adjuntem l’article que publicarem a la Revista Constructors de novembre, on s’explica detalladament les solucions constructives d’aquesta obra singular:

Projecte de rehabilitació urbana ZenN al barri de Mogel (Eibar)

ACR Rehabilitació és una empresa constructora especialitzada en la realització d´obres de rehabilitació residencial, regeneració urbana, adequació d´espais, reformes i manteniment del sector terciari i industrial.  Pertany al grup empresarial ACR i està orientada a donar servei integral a un ampli escenari de tipologies de clients, des de Pimes industrials, fins a Grans Corporacions. Disposa d’un alt grau d´especialització tant en rehabilitació, manteniment i eficiència energètica.

Des de ACR  Grup es dóna cobertura a les necessitats dels clients en l’execució de projectes de construcció de nova planta des de l’Àrea de Construcció, on és líder en el sector i té més de 40 anys d’experiència. ACR Rehabilitació es va crear fa 12 anys amb l´objectiu d´abordar les obres de rehabilitació, reformes i manteniments d´edificis, amb execucions d´obres singulars (hotels, clíniques en ús, rehabilitacions de barris) obres de rehabilitació integral d´immobles i de façanes, reformes d´oficines i locals, on es demanen curts terminis d’execució sense paralitzar una activitat productiva o la vida quotidiana de les famílies. Aquest són els àmbits d´actuació on la companyia desenvolupa la seva experiència.

ACR Rehabilitació disposa de professionals molt qualificats, amb un ampli bagatge  i una formació continua, que presten un assessorament complert i personalitzat en totes i cadascuna de les fases dels Projectes, oferint alternatives tècniques, optimització de costos, finançament de projectes, execució d´obres i un servei post venda.

La Seu central d´ACR Rehabilitació està a Pamplona i té Delegacions a Catalunya, País Basc i Madrid, lo que ens permet  oferir una amplia cobertura geogràfica. A Barcelona la Companyia va iniciar les operacions fa un any i mig, temps en el qual ja s´han desenvolupat projectes de rehabilitació d’immobles, zones comunitàries , façanes, reformes d’oficines, poliesportius i locals comercials.

ACR Rehabilitació està especialitzada en dur a terme projectes que impliquen la millora energètica del recobriment tèrmic dels edificis, la seva qualificació energètica o certificació ambiental, a través de la integració de criteris ambientals en el disseny i desenvolupament dels projectes i la realització d’assajos a través del nostre Departament de I+D+I (termogràfics, assajos d´infiltracions mitjançant el “blower door test” i també amidaments de transmitància tèrmica).

Entre els Projectes de rehabilitació urbana que s´han dut a terme destaquem el desenvolupat al  barri de Mogel a Eibar Gipuzkoa. Aquesta obra s’emmarca dins del programa europeu d’eficiència energètica  “ Nearly Zero Energy Neighborhoods ( ZenN )” que engloba altres 2 projectes a la ciutat de Malmô a Suècia, 2 barris a Oslo Noruega i un barri a Grenoble França.

En total el barri de Mogel consta de 21 edificis amb 150 habitatges, dels quals s´han fet 15 edificis i s´està estudiant dur a terme actuacions sobre els 6 restants. Els tres pilars fonamentals sobre els que descansen les exigències del projecte ZenN perquè aquest projecte hagi estat inclòs a la ciutat d´Eibar, son:

Accessibilitat universal a tots els habitatges. S´han instal·lat escales mecàniques per accedir al barri i ascensors en tots els portals, on abans hi havia les antigues escales. La operació de demolició i d’instal·lació de mòduls metàl·lics prefabricats d´escales en un cos exterior a l’edifici, es realitzaven en 12 h que era el temps màxim que es demanava als veïns que no sortissin de casa seva o estiguessin fora.

-Aïllament tèrmic dels recobriments. A les façanes es va col·locar un aïllament tèrmic per l’exterior (S.A.T.E ) de 13 cm amb diferents composicions de poliestirè extrusionat.

-Les finestres es van canviar en funció de les tècniques i assaigs termogràfics  i les cobertes es van renovar en la seva totalitat a base de teules mixtes, EPS de 6 cm doble rastell de fusta i làmina tèrmica Triso Super 10 de Àtics per tal de generar una càmera de ventilació.

Existència d´energies renovables. Sobre els nous badalots d´ascensor i escales, es van instal·lar panells solars tèrmics amb acumulador central.

El valor afegit de ACR Rehabilitació en aquesta actuació de rehabilitació de barri es fonamenta amb l’experiència en l’execució d´obres de rehabilitació energètica d’edificis i l’existència d´un departament de I+D+I en ACR Grup que dóna suport, entre altres qüestions tècniques als estudis d´Arquitectura en la redacció dels Projectes i als equips de producció durant l’execució de les obres.

En el barri de Mogel s´han dut a terme dos tipus d’assaigs tant en la fase inicial com durant la seva execució i en la fase final per comprovar la post execució.  Els assajos han estat:

-Proves tremogràfiques realitzades per un tècnic termògraf acreditat per el ITC (Infrared Training Center) executades a les façanes amb les condicions tèrmiques idònies i en els interiors dels habitatges, portes i finestres exteriors per detectar les pèrdues d´energia per diferencia tèrmica.
-Proves d´infiltració amb el sistema blower-door test. Aquesta proba complementa l´anterior i es fa segons les normes UNE-EN 13829. Es provoca una depressió en l’interior de l’habitatge de 50 Pa que provoca una entrada forçada a l’interior, de manera que ens ajuda a detectar els punts d´entrada d´aire amb la càmera termogràfica i anemòmetres.

Com a resum podem establir unes dades referencials d´una millora del 35% sobre la taxa d´infiltracions, el que es pot traduir en mes d´un 15% d´estalvi en demanda energètica.

1Pots comentar aquesta entrada

Publica un comentari