BUSCADOR

Recomanacions per a les empreses que volen licitar en UTE

Recomanacions per a les empreses que volen licitar en UTE

Consideracions prèvies

La Unió Temporal d’Empreses – UTE és un sistema d’agrupació d’empreses que dóna lloc a una organització sense personalitat jurídica, que té com a finalitat l’execució d’una obra, servei o subministrament determinat. Les obligacions són assumides pels membres de la UTE amb caràcter solidari.

La UTE té caràcter temporal, es constitueix per un temps definit, que no és altre que la duració del contracte, inclòs el termini de garantia, i que no podrà superar els deu anys. L’Objecte de la Unió serà l’execució del contracte adjudicat, així com els seus complementaris i accessoris de l’objecte principal. De resultar adjudicatària del contracte, la UTE ha de formalitzar-se en escriptura pública en trenta dies a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació.

En l’àmbit laboral, la UTE pot contractar per si empleats, havent d’inscriure’s en el Registre d’Empreses Acreditades, i ser subjecte de les obligacions que en matèria laboral i de prevenció de riscos estableix la llei per als diferents subjectes que intervenen en l’obra.


Requisits i documentació que s’han de complir i aportar per a ser admesos en una licitació en UTE

En l’article 24 LCAP s’exigeix que tots els Empresaris agrupats acreditin la seva solvència econòmica, tècnica i financera, bé mitjançant la classificació (Empresaris Espanyols i d’Estats membres de la Unió Europea que la tinguin establerta) o mitjançant les dades i documents que la pròpia llei estableix.

Per a licitar, totes les empreses que integren la UTE hauran d’aportar la documentació requerida pels Plecs de Clàusules Administratives, referides tant a la seva capacitat per a contractar, com les referències tècniques. Pel contrari, hauran de ser comunes les garanties provisionals (si s’exigeix), així com els documents tècnics relatius a l’execució o variacions del projecte.

Es recomana incloure en el sobre de documentació administrativa un Compromís d’Unió Temporal, on s’indicarà que es licita amb tal caràcter, que les obligacions s’assumeixen amb caràcter solidari, es detallaran els percentatges de participació de cada Empresa i es designarà un Representant Únic de la Unió, qui, en el cas de resultar adjudicatària la UTE, disposarà de totes les facultats necessàries per al compliment del contracte. Aquest document haurà de ser subscrit pels representants de totes les Empreses que integrin la UTE, és a dir, per les mateixes persones que subscriguin l’oferta econòmica. No serà necessari escripturar la UTE per a licitar, ni designar al representant, ni donar-li facultats, mitjançant escriptura pública.

L’oferta econòmica haurà d’estar signada pels representants de totes les Empreses unides. Si es tracta d’Apoderats de les Empreses, entre les seves facultats ha d’incloure les de concórrer a licitacions públiques en règim d’Unió Temporal d’Empreses.

No es pot licitar a una mateixa obra en solitari i en UTE, o en dos o més UTEs, que comportaria la desestimació automàtica de totes les ofertes presentades simultàniament.

Totes les empreses que participen en la UTE (tret que es tracti d’empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea) han d’haver obtingut prèviament classificació com a contractistes d’obres si el que es licita és un contracte d’obres.


La classificació de la UTE

La classificació de la UTE s’obté per acumulació de les seves empreses integrants, sent requisit indispensable que totes les empreses que integren la UTE estiguin prèviament classificades, en relació amb el contracte al qual optin. Complert aquest requisit, poden presentar-se tres supòsits

-Quan per una licitació s’exigeixi classificació en un determinat subgrup i una empresa integrant de la UTE estigui classificada en aquell subgrup amb categoria igual o superior a la demanada, la UTE aconseguirà la classificació exigida.

-Quan per a una licitació s’exigeixi classificació en diversos subgrups, i els integrants de la UTE estiguin classificats individualment en diferents subgrups, la UTE aconseguirà classificació en la totalitat d’aquests subgrups amb les màximes categories ostentades individualment.

-Quan les empreses estiguin classificades en el mateix grup o subgrup, la UTE assolirà la classificació equivalent al tram que suposi la suma dels valors mitjos (Vm) dels intervals de les seves respectives classificacions ostentades (la mitja aritmètica dels valors mínim i màxim establerts per a cada categoria).

En aquest cas, serà imprescindible que la participació de les empreses en la UTE sigui almenys d’un 20 per 100. Si no s’arriba a aquest percentatge, se li aplicarà al valor mig de la seva classificació un coeficient reductor igual a aquest percentatge dividit per 20.


Algunes consideracions que cal tenir en compte

-L’objecte social de totes les empreses integrants de la UTE ha d’estar relacionat amb l’objecte del contracte, almenys de forma indirecta i parcial.

-Les empreses han de trobar-se classificades en el moment en què concorren a la licitació, o almenys dins del termini d’esmena d’errors, i en el moment en què s’adjudiqui el contracte.

És a dir, l’empresa que formant part o no d’una UTE liciti a un contracte pel què s’exigeix classificació, pot, en el moment de presentar l’oferta, no trobar-se encara classificada, sempre i quan acrediti que ha sol•licitat la classificació. En tot cas, haurà d’acreditar haver obtingut la classificació dins del termini que se li atorgui per a l’esmena de defectes.

Divisió S.I.G.O., SL

Per a més informació o aclariment, envieu-nos un correu a info@gremi-obres.org.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *