Resum de la Jornada RiMe del 15/12/2022

Resum de la Jornada RiMe del 15/12/2022

Temàtica de la sessió: Oficines Tècniques de Rehabilitació: funció, tràmits, documents i FAQ’s. Afrontar amb èxit els projectes NextGen de rehabilitació

Al matí del dijous 15 de desembre es va celebrar una nova jornada/esmorzar de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis (RiMe) dirigida, en aquesta ocasió, a tractar el funcionament de les Oficines Tècniques de Rehabilitació i a informar sobre el finançament i beneficis fiscals que s’obtenen en acollir-se a les subvencions Next Generation a la rehabilitació energètica d’habitatges i edificis.

La reunió va tenir lloc a l’auditori de la seu del Gremi entre les 9 i les 11 h i es va iniciar amb la benvinguda i agraïment als participants i ponents per part de Josep Antoni Martínez Zaplana, president del Gremi qui va obrir la jornada amb la lectura de l’Editorial de la revista del Gremi, darrerament publicada i molt relacionada amb la temàtica de la sessió. Martínez va destacar que ens trobem a un any de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds i que encara cal molta tasca divulgativa i de conscienciació, ja que “si no es detecta una necessitat, una comunitat no es planteja resoldre-la”.

Part 1: Presentació de les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR). Funció, tràmits i documents. Preguntes freqüent.

A la primera part de la jornada, Marta Martínez Tomàs, coordinadora de la OTR del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), va recordar que la subvenció Next Generation en l’edificació busca complir els objectius europeus de transició cap a una economia més sostenible energèticament, i per aquest motiu posa a disposició 6.820 milions d’euros per a la rehabilitació d’habitatges, edificis i barris.

En aquest sentit, i amb la intenció d’afavorir i impulsar els programes europeus dels Fons Next Generation, va indicar-se que apareixen dues noves figures. D’una banda, les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR) neixen amb l’objectiu de donar suport tant a professionals com a ciutadans. En col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge, s’encarreguen de la revisió dels informes d’avaluacions d’idoneïtat tècnica de les sol·licituds. L’altre figura emergent és la de l’Agent Rehabilitador com a professional responsable de la gestió integral del procés de rehabilitació, coordinant els tots els agents que intervenen en el procés.

En aquest marc d’explicació, Victor Forns Rodelas, coordinador de la OTR del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL), va fer referència a una particularitat de la seva administració i és que no tenen l’obligació que al darrera hi hagi la figura de l’administrador de finques, com és necessari la de l’arquitecte tècnic a les altres OTR, sinó que donen acollida a qualsevol representant que vulgui realitzar el tràmit. Per això s’ha posat a disposició a la web de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació del Col·legi d’Administradors la informació pertinent per a realitzar els tràmits d’expedients.

Tot seguit, l’Eva Bonet Forero, coordinadora de la OTR del Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya va insistir en els objectius comuns de les OTR de facilitar la comunicació entre les administracions i els tècnics col·legiats. Igualment, Bonet va incidir en que falta interioritzar el precepte ‘rehabilitar energèticament’ i que per això cal formar els tècnics i canviar la seva manera de pensar a l’hora d’incloure patologies estructurals de l’edifici en els seus informes: “Si un edifici no està degudament aïllat caldria que això passi a considerar-se com una patologia a nivell de conservació”.

Com a conclusió, totes tres OTR són al servei de la divulgació i conscienciació en matèria de rehabilitació i de rehabilitació energètica tant per a professionals com per la ciutadania, al mateix temps que promouen la formació dels seus tècnics col·legiats per tal que puguin guiar a la ciutadania sobre les possibilitats del seu habitatge. Podeu trobar més informació a https://rehabilitaresestalviar.cat/

-Presentació PWP de Marta Martínez Tomàs
-Presentació PWP de Víctor Forns Rodelas
-Presentació PWP d’Eva Bonet Forero

Oficina Tècnica de Rehabilitació del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya
Oficina Tècnica del Consell de Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya 
Oficina Tècnica del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya

Part 2: Finançament i beneficis fiscals.

Finalitzada aquesta primera part de la reunió, reprèn la paraula Victor Forns Rodelas, coordinador de la OTR del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL), per explicar que la normativa de la llei de propietat horitzontal es regeix pel llibre V del Codi Civil de Catalunya i que aquest ha estat modificat amb la intenció de agilitzar la pressa de decisions de les comunitats de propietaris o edificis plurifamiliars. La més important i destacada, és que a partir d’ara es possibilita que els acords relatius a l’eficiència energètica es puguin adoptar per ‘majoria simple’.

A nivell fiscal va comentar que el Real Decret-llei 19/21 del 5 d’octubre té dos impactes significatius. El primer és que les quanties de subvencions rebudes dels Fons Next Generation queden exemptes de tributació. El segon és la creació de tres noves deduccions temporals en les quotes del IRPF per les quantitats invertides no subvencionades. Forns va puntualitzar que per poder optar a aquestes desgravacions queda prohibit els pagaments en efectiu.

Finalment, respecte a les característiques dels préstecs, Forns explica que aquests s’ajustaran en funció del tipus de destinatari i podran cobrir fins al 100% de la inversió realitzada (inclòs l’IVA). En el cas de les comunitats de propietaris, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5,25 % anual a un termini de 10 anys d’amortització. Per als particulars, el tipus d’interès serà d’un màxim del 4% fins a 7 anys i per als agents rehabilitadors, el finançament serà a un tipus màxim del 5% per a un període de 10 anys. En el primer i en el segon cas el termini d’amortització es podrà ampliar fins arribar als 15 anys en funció de les garanties, i en el tercer cas també es podrà gaudir d’aquesta ampliació de 15 anys comptant amb un aval d’Avalis i obtenir una rebaixa en el tipus d’interès de l’1,15% si la societat de garantia recíproca garanteix el préstec per un màxim de 12 anys.

Part 3: Assumptes varis, torn de debat i clausura de la jornada.

Com a tancament de la jornada es va deixar un espai per les preguntes i/o dubtes dels assistents i es va donar per finalitzada la sessió, novament amb l’agraïment per l’assistència i participació per part del president, així com també una especial menció als ponents per la seva col·laboració i animant als presents a “ser impulsors i agents de la rehabilitació”. Finalment, es va convidar als assistents a gaudir d’un l’esmorzar a disposició dels assistents com marca la tradició d’aquestes jornades RiMe.

No hi han comentaris

Publica un comentari