BUSCADOR

Renovació dels ampits de balcons i baranes a Plaça Sanllehy

Renovació dels ampits de balcons i baranes a Plaça Sanllehy

Els ampits de balcons renovats pertanyen al conjunt arquitectònic format pels edificis situats a Plaça Sanllehy 8, Plaça Sanllehy 10 i Mare de Déu de Montserrat 19-21 (amb façana també al carrer Vallseca), edificat l’any 1970.

La façana original del conjunt estava conformada per uns ampits massissos d’uns 65cm d’alçada, aplacats amb pedra artificial, i amb un passamà de perfil tubular metàl·lic, amb una geometria característica, ancorat per la part exterior i superior de l’ampit. La diferència d’alineació entre ampit i passamà ha generat, al llarg dels anys, la presència de jardineres que minimitzaven l’efecte de baixa alçada de l’ampit.

L’oxidació de les armadures internes de la pedra artificial, dels ancoratges del passamà i de les baranes de barrots, que reclamaven una renovació completa gairebé 20 anys després d’una actuació global de restauració, i l’escassa alçada dels ampits i baranes fan que la intervenció es plantegi no només com una restauració sinó com un projecte de nova façana i nous espais de balcons.

Renovació dels ampits de balcons i baranes a Plaça Sanllehy Click To Tweet

El procés de definició de la proposta ha implicat un procés de reflexió i treball amb els veïns dels tres edificis, gestionats per Adase Tot Finques, en un període de gairebé tres anys, des del procés d’aixecament de l’estat actual, la definició de diverses propostes i alternatives, fins la concreció de la solució definitiva en la que Trac també hi ha jugat un paper fonamental amb la introducció dels aplacats de GRC i el sistema de muntatge, juntament amb l’empresa Decomol.

El projecte de definició dels nous ampits parteix de 6 premisses fonamentals:

  • Augmentar l’alçada de protecció dels ampits i passar dels 80cm inicials (65cm d’alçada de l’ampit massís i 15cm de protecció del passamà) a l’alçada normativa marcada pel CTE (1,10m).
  • Mantenir les visuals cap a l’exterior des de l’interior dels balcons, amb una gran sensació d’obertura, i mantenir les proporcions compositives de la façana des de l’exterior.
  • Realitzar una actuació que permeti reconèixer un progrés i una modernització dels sistemes constructius i dels materials i alhora que s’integri amb els elements sobre els que no s’intervé i que responen a l’estil arquitectònic dels anys 70.
  • Permetre la integració de jardineres sobre els ampits.
  • Aconseguir que el nou sistema constructiu eviti el pas d’animals domèstics entre balcons.
  • Resoldre la proposta amb el mínim de materials diferents amb la voluntat d’evidenciar que la nova solució, 50 anys més moderna que l’original, suposa una millora en la tecnologia i els sistemes constructius. Si la façana original resol els ampits amb 2 materials, consideràvem que una proposta que impliqués la presència de més materials a nivell compositiu es percebria com un retrocés a nivell arquitectònic.

La proposta de renovació es realitza mitjançant la substitució dels ampits de pedra artificial per peces de GRC, de millors prestacions i sense armadura metàl·lica interna (l’armat és amb fibra de vidre), mantenint la ubicació en planta i alçat de l’element gàrgola dels balcons i mantenint també l’alçada actual de l’element massís, però reduint a la meitat la longitud de les peces per fer-les manipulables en una obra de rehabilitació.

Per tal de donar compliment a l’alçada d’1,10m dels elements de protecció dels desnivells que marca el CTE, i per tal de no augmentar l’alçada de l’ampit massís dels, es proposa la col·locació d’un vidre alineat per la part interior amb l’ampit massís. Aquest vidre substituirà el passamà metàl·lic existent i també les baranes de barrots que apareixen on no hi ha ampit massís.

Alhora es planteja la introducció d’un nou element: unes costelles també de GRC que faran la funció de suport dels envidraments i que alhora seran el reflex i record del ritme de la ornamentació actual del perfil metàl·lic de passamà. Aquest element serà, remat i estructura a la vegada, convertint-se així en peça clau de la proposta. Les costelles de GRC admetran també el muntatge del vidre per la part exterior, deixant lliure així la repisa superior de l’ampit cap a l’interior del balcó i permetent la col·locació de jardineres sense risc de caiguda al carrer.

Es fa un planteig en el que es busca donar una imatge renovada a l’edifici però tenint en compte l’herència històrica del mateix, sense introduir textures, colors o acabats que desentonin amb els ja existents a les façanes, ans el contrari, buscant la integració i simplificació tant del sistema constructiu com de la imatge de l’edifici rehabilitat acabat.

L’execució de l’obra de renovació dels ampits ha implicat també la renovació dels sostres exteriors, el reforç dels cantells dels forjats, principalment a les cantonades, i la renovació de les mampares de separació entre balcons. Totes les peces de GCR responen a un modulat, ja sigui condicionat per les alineacions de façana o per la disposició de les peces, que ha implicat la fabricació de motllos específics a taller, inclús un primer muntatge del sistema complet a taller, i la necessitat d’utilització de plantilles de muntatge en obra.

La proposta general destaca per mantenir la textura de la pedra artificial (ara convertida en GRC), la potenciació de la mateixa i la incorporació de l’element vidre, que juga un paper situat entre la transparència i el reflex, servint així per potenciar també el color i la textura del tancament de les façanes, la obra vista. Amb la incorporació de les costelles es dóna un component de complexitat formal que, al marge de servir com a “record” de la presència formal dels passamans antics, ajuda a la millora de la privacitat des del carrer a l’interior dels balcons, sense produir pèrdua de la visió cap a l’exterior des de l’interior dels habitatges i posa en valor el progrés de la tècnica, ja que l’element que originalment feia només la funció de protecció de l’ampit es converteix ara en protecció, remat i estructura.

Arquitectura: Josep Ortin Meseguer / Hector Ortin Isern (www.salvaortin.com)

Constructor: TRAC Rehabilitació d’Edificis S.L. (www.tracrehabilitacio.es)

Fotografies: Josep Ortín Meseguer / Pol Viladoms (www.polviladoms.com)

Inforgrafies: SBDA (www.sbda.cat)

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *