BUSCADOR

Reformes del Treball Autònom

Reformes del Treball Autònom

Amb la recent publicació de la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom, es pretén avançar en una sèrie de reformes dirigides a donar suport al desenvolupament de l’activitat emprenedora. Aquestes mesures tenen en compte les singularitats del treball autònom i les problemàtiques d’aquest col·lectiu, molt més vulnerables a les situacions econòmiques adverses i del mercat. L’entrada en vigor va establir-se, amb caràcter general, per al passat 26 d’octubre.

A continuació us resumim les mesures adoptades:

Mesures per a facilitar la cotització a la Seguretat Social i per reduir les càrregues administratives dels treballadors autònoms.

– Es preveu una reducció al 10% (abans 20%) del recàrrec per ingrés fora de termini quan aquest es produeix dins el primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés. Cal destacar que aquesta reducció es preveu no només per als treballadors sinó que s’estén a la resta de subjectes responsables del pagament inclosos en els diferents règims de la Seguretat Social. Aquesta mesura entra en vigor l’1 de gener de 2018.

– S’unifiquen els diversos beneficis en matèria de cotització dels treballadors autònoms en supòsits de pluriactivitat.

Mesures de foment i promoció del treball autònom.

-S’amplia a 12 mesos (abans 6 mesos) la possibilitat d’aplicació de quotes reduïdes -l’anomenada “tarifa plana” – per als autònoms que emprenguin o reprenguin una activitat per compte propi. A més, es redueix el temps previ que ha de mediar entre alta i alta, de 5 a 2 anys, en cas que el treballador reprengui l’activitat autònoma. Aquesta mesura entra en vigor l’1 de gener de 2018.

Mesures per aclarir la fiscalitat dels treballadors autònoms.

-S’introdueixen diverses modificacions en l’IRPF amb la finalitat d’aclarir la deduïbilitat de certes despeses:

– Deduïbilitat de les despeses de subministrament (aigua, gas, electricitat, telefonia, internet) quan s’afecti parcialment l’habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat de prova en contra.

– Deduïbilitat de les despeses de manutenció de l’autònom en desenvolupament de la seva activitat sempre que es compleixin determinades condicions: (i) que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i (ii) s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament. Respecte a la quantia deduïble, s’estableixen els límits diaris ordinaris.

Equiparació a efectes de les contingències derivades d’accidents de treball in itinere.

-S’inclou dins el concepte d ‘ “accident de treball” el patit en anar o tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional.

Disposicions finals d’interès.

– Es possibilita que fins a un màxim de tres altes a l’any tinguin efectes des del moment d’inici de l’activitat i no des del primer dia del mes en què s’inicia aquesta activitat, com passava fins ara i s’eleva de dos a quatre el nombre de cops l’any en què es pot canviar de base cotització Aquestes mesures entren en vigor l’1 de gener de 2018.

– Pel que fa a la quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball, s’estableix que aquesta serà del 100% de l’import resultant en el reconeixement inicial o del qual estigui percebent, aplicats els límits, quan el treballador autònom acrediti tenir contractat, almenys , un treballador per compte aliè.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *