BUSCADOR

Recàrrec de prestacions… Allò que amaga la punta de l’iceberg

Recàrrec de prestacions… Allò que amaga la punta de l’iceberg

Per tots és conegut que els accidents laborals tenen conseqüències no desitjades. Així doncs, l’accident, com una punta del iceberg, pot comportar una part oculta de diversitat d’imprevistos indesitjables:

  • Possibles dants per a la salut del treballador
  • Possible responsabilitat penal de l’empresari
  • Possible responsabilitat civil (sancions en molts casos cobertes per l’assegurança de responsabilitat civil)
  • Possible responsabilitat administrativa

Dins d’aquesta última hi trobem el recàrrec de prestacions.

QUÈ ÉS EL RECÀRREC DE PRESTACIONS?

Com a conseqüència de la infracció de les normes de prevenció de riscos laborals, l’empresari està obligat a abonar un recàrrec a les prestacions a les que tingui dret a percebre el treballador accidentat. Això afecta a totes les prestacions de la Seguretat Social, ja siguin d’incapacitat temporal, com si deriven d’una incapacitat permanent o una defunció (pensions de viudetat o orfandat).

Aquest recàrrec variarà entre el 30% i el 100% de l’import que hagi de satisfer la Seguretat Social.

Per exemple: amb un treballador de 40 anys que a conseqüència d’un accident laboral rebi una pensió d’invalidesa permanent en quantia anual de 25.000€, amb una esperança de vida de 65 anys i al que s’imposa un recàrrec del 40% (serien 10.000€ anuals), estaríem parlant d’una quantia total de 250.000€ a capitalitzar per l’empresa (aquest càlcul és fictici doncs també s’han de tenir en compte altres factors com les taules de supervivència de la Seguretat Social, actualització dels tipus d’interès i increments de la pensió que es produiran al llarg del temps).

S’ha de tenir en compte que els recàrrecs de prestacions són sancions NO assegurables i que, per tant, és l’empresa qui directament ha de satisfer aquest import.

PER TANT …

Fer prevenció de riscos laborals ÉS una INVERSIÓ de futur per a qualsevol empresa.

La formació, els equips de protecció individual, l’organització i planificació de les tasques, els equips auxiliars, les eines que s’utilitzen a l’empresa NO SÓN UN COST, SÓN EL FUTUR DE L’EMPRESA

Vanesa Navarra Serrano
Responsable àrea Construcció
INPREIN, S.L.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *