BUSCADOR

Aplicació de l’IVA reduït a les obres de renovació i reparació d’habitatges

Aplicació de l’IVA reduït a les obres de renovació i reparació d’habitatges

En treballs de reparació d’una barana metàl·lica, substitució de finestres de fusta per noves d’alumini o pintura de pis i petita reparació en terra (substitució de peces de gres), per facturar a un particular, quin tipus d´I.V.A. hem d’aplicar?

Depèn de si el material que queda incorporat a l’obra és com a molt del 40% de la base imposable de l’operació, cas pel qual s’aplicaria un 10% d’IVA, o si és superior, que s’aplicaria un 21%.


Us recordem que l’aplicació del 10% d’IVA en obres de renovació i reparació d’habitatges està regulada per l’article 91 Llei 37/1992, de 28 de decembre, de l’Impost de Valor Afegit. Els requisits del 10% d’IVA segons aquesta normativa són:

a) Que el destinatari sigui persona física, no actuï com empresari o professional i utilitzi l’habitatge per al seu ús particular. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, també es comprendran en aquest nombre les citades execucions d’obra quan el seu destinatari sigui una comunitat de propietaris.

b) Que la construcció o rehabilitació de l’habitatge al qual es refereixen les obres hagi conclòs almenys dos anys abans de l’inici d’aquestes últimes.

c) Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per seva execució, o en el cas que els aporti, que el seu cost no excedeixi del 40 per cent de la base imposable de l’operació.


I en obres de rehabilitació?

Per altra banda, podran beneficiar-se del tipus d’IVA reduït del 10% quan el cost total de les obres sigui més gran que el valor de mercat que tingués l’edificació o part de la mateixa en el moment de l’inici de les mateixes, descomptat el preu d’adquisició o del valor de mercat de l’edificació la part proporcional corresponent al sòl, o el 25% del preu d’adquisició de l’edificació si aquesta s’hagués efectuat durant els 2 anys immediatament anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació.

Així mateix, serà aplicable un IVA reduït quan més del 50% del cost total del projecte de rehabilitació es destini a obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes o a obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació.  

Què s’entén per obres de rehabilitació?

1.Consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes.

2.Obres anàlogues a les de rehabilitació

-Adequació estructural que proporcioni a l’edificació condicions de seguretat constructiva, de manera que quedi garantida la seva estabilitat i resistència mecànica.

-Reforç o adequació de la fonamentació, així com les que afectin o consisteixin en el tractament de pilars o forjats.

-Ampliació de la superfície construïda, sobre i sota rasant.

-Reconstrucció de façanes i patis interiors. Instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per al seu ús per discapacitats, com els ascensors.

3.Obres connexes a les de rehabilitació

Per poder aplicar el tipus reduït han de complir els següents requisits:

a) Han d’estar vinculades de forma indissociable a les obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes i, si escau, de les obres anàlogues a aquestes i que no consisteixin en el mer acabat o ornament de l’edificació, ni en el simple manteniment o pintura de la façana.

b) El seu cost total ha de ser inferior al de les obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes i, si escau, de les obres anàlogues a aquestes.

A obres connexes a les de rehabilitació es refereixen:

-Obra, lampisteria i fusteria.

-Millora i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua i climatització i protecció contra incendis.

-Rehabilitació energètica, com ara és la millora del comportament energètic de les edificacions reduint la seva demanda energètica, l’augment del rendiment dels sistemes i instal·lacions tèrmiques o la incorporació dels equips que utilitzin fonts d’energia renovables.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *