BUSCADOR

Presentació del PRECAT20 i del nou conveni amb la Gestora de Runes de la Construcció

Presentació del PRECAT20 i del nou conveni amb la Gestora de Runes de la Construcció

El passat dimarts 18 de setembre el Gremi va acollir una jornada sobre el nou marc en la gestió de residus de la construcció i demolició. La jornada va iniciar-se amb la presentació del president del Gremi, Josep Gassiot, el qual va agrair la participació de Ramón Tella, conseller delegat de la gestora de runes de la construcció. Tella, durant el seu temps de ponència, va explicar als assistents les novetats que aporta el el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, publicat al DOGC el passat 16 d’abril, i amb el qual s’aprovava el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT 20).

En l’àmbit de la construcció aquest nou Reial Decret introdueix modificacions en el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Tal com va indicar Ramon Tella, el PRECAT20 introdueix simplificació administrativa i respon a la finalitat de passar de l’òptica de gestió de residus segons la seva procedència (municipal, industrial o de l’àmbit de la construcció) a una visió de fluxos materials amb independència de la seva procedència.

Durant la seva ponència Tella va indicar les diferents novetats en relació als residus d’obres. Entre altres mesures, la nova normativa obliga en l’actualitat al promotor a:

  • Presentar en el moment de la sol·licitud de la llicència d’obres, un document d’acceptació de la gestió dels residus, emès per un gestor autoritzat, que garanteixi el correcte destí dels residus separats per tipus. En el document s’ha de justificar un dipòsit per la correcta gestió de tots el residus de la construcció i demolició, de 11,00 euros per tona.
  • Informar en la sol·licitud de la llicència de la existència de terres netes, proposant la seva reutilització en la mateixa obra, en obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, essent la llicència d’obres la que determinarà la forma d’acreditació de la gestió.

Així mateix, la jornada també va servir per explicar als assistents el nou conveni de col.laboració entre el Gremi i la Gestora de Runes, el qual detallem a continuació:

Conveni de col.laboració entre el Gremi i la Gestora de Runes

El Conveni de col.laboració entre el Gremi i la Gestoria de Runes té l’objecte de facilitar la tramitació i la operativa de les empreses agremiades, en el compliment de les normes legals vigents per la gestió dels residus de la construcció, en l’àmbit de Catalunya.

En aquest sentit, els agremiats que s’adscriguin al conveni tindran les següents condicions especials:

  1. El pressupost de gestió de residus de construcció i demolició, gestió de terres i gestió de residus provinents de sòls contaminats, tindran un descompte especial del 10% sobre les tarifes de la Gestora de Runes de la Construcció.
  2. El dipòsit constituït inicialment, per garantit la  correcta gestió dels residus,  pot ser com mitjançant dipòsit de la quantitat o amb aval. Aquest es podrà bescanviar posteriorment (a l’inici de l’obra), per un dipòsit de quantitat si així  ho sol·licita el promotor/ constructor.
  3. El dipòsit de quantitat s’anirà reduint a mesura que es lliurin els residus al gestor. És a dir: s’adaptarà a la responsabilitat real en cada moment. El mateix es podrà fer amb l’aval si el promotor/constructor ho sol·licita.
  4. En el moment en que s’hagin lliurat tots els residus que figuren en el document d’acceptació, s’emetrà per part de la Gestora de Runes de la Construcció, S.A., el certificat de lliurament del dipòsit, i d’acreditació del compliment de la normativa legal.

Així mateix, el Gremi i la Gestora de Runes de la Construcció, S.A., crearan una Comissió de Seguiment del present conveni, per tal de supervisar la seva aplicació i resoldre les qüestions que es puguin suscitar.

Per poder gaudir d’aquest descompte, cal que us poseu en contacte amb nosaltres  a recepcio@gremi-obres.org o trucant al Gremi, al   932 659 430, per tal de donar-vos d’alta a la planta de reciclatge en la que estigueu interessats, indicant el nom de la vostra empresa, CIF, i les dades fiscals.

Cal tenir en compte que a la instal.lació ha de personalitzar-se algun treballador de l’empresa agremiada, sense poder-se substituir per personal extern a la mateixa.

Clicant aquí trobareu un mapa amb totes les instal.lacions de reciclatge que actualment hi ha en funcionament i on podreu gaudir d’aquest descompte arreu de la Catalunya.  Clicant d’amunt cadascuna de les instal.lacions podreu obtenir informació sobre la planta de reciclatge; nom, adreça exacte, ubicació de la instal.lació i horari.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *