BUSCADOR

Per què cal obtenir el certificat d’experiència o de “bona execució”?

Per què cal obtenir el certificat d’experiència o de “bona execució”?

Des de Divisió S.I.G.O., SL reben moltes consultes d’empreses en referència a la redacció i obtenció dels certificats d’experiència o de “bona execució” de les principals obres acabades executades durant els darrers anys.

D’aquesta manera, consideren convenient i força interessant que les empreses certifiquin les obres un cop estiguin acabades, ja que en aquell moment és molt més fàcil obtenir les corresponents signatures del Tècnic Director de les obres i del representant amb poders de l’entitat contractant (client).

Aquests certificats serviran a les empreses per a:

Acreditar la solvència tècnica i professional en les licitacions públiques: la relació d’obres executades haurà d’estar avalada per certificats de bona execució.
• Per a l’actualització dels registres oficials de licitadors: en l’administració catalana, el RELI (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores), creat per a simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d’adjudicació dels contractes públics.
• Per a la tramitació dels expedients de classificació empresarial, en especial per a les empreses classificades abans de l’any 2016 i que estan obligades a tramitar un nou expedient de classificació abans del dia 1 de gener de 2020 per adaptar-se al nou sistema que va entrar en vigor el dia 5 de novembre de 2015, amb la modificació de determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
• Com a currículum propi intern i davant de tercers de l’experiència de l’empresa.
• En el cas d’implantar sistemes de gestió de la qualitat (ISO o similars), pot ser un molt adient sistema de gestió i control del grau de satisfacció del clients.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda pot requerir durant la tramitació de l’actualització de la Solvència Tècnica i Professional (STP) els certificats acreditatius de les obres, per la qual cosa aconsellem la seva redacció i obtenció abans de la presentació dels expedients (en cas de requeriment per part de la Junta Consultiva, l’empresa disposa només de 15 dies per aportar la documentació sol.licitada).

Recordar a les empreses que amb les novetats introduïdes per la Llei 25/2013, ratificada pel RD 773/2015, es pot considerar com a experiència l’obra executada a l’estranger per empreses filials, sempre i quan es tingui el control pel total o, en cas contrari, per la participació (com en una UTE).

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *