BUSCADOR

Modificacions en els reglaments fiscals

Modificacions en els reglaments fiscals

El passat 29 de desembre van aprovar-se una seguit de Reials Decrets i Ordres ministerials en matèria fiscal que us resumim a continuació, adjuntant també el publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

Modificació del Reglament General de Recaptació

Adaptació a la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei Tributària, i una sèrie de canvis que responen a qüestions purament tècniques, com per exemple el nou règim de subhastes. També cal destacar que es modifica el règim d’ingrés a fi de que s’ajusti a totes les formes de pagament actualment existents, tant presencials com no presencials.

Veure Reial Decret 1071/2017, de 29 de desembre


Modificació del Reglament General del Règim Sancionador Tributari

Es modifica el Reglament General del Règim Sancionador Tributari i s’adapta el règim del procediment sancionador a la nova regulació de la tramitació del delicte fiscal en Seu Administrativa. D’altra banda, s’estableixen les regles a aplicar en cas de retard en l’obligació de portar els llibres de registre a través de la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i es defineix què es considera retard perquè sigui considerat infracció.

Veure Reial Decret 1072/2017, de 29 de desembre


 Modificació del Reglament de la llei General Tributària

Modificació del Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat per el Reial Decret 520/2005, de 13 de maig.  La modificació es fa amb l’objectiu d’adaptar el Reglament a l’última modificació de la Llei General Tributària mitjançant una sèrie de canvis que responen a qüestions purament tècniques.  Entre d’altres qüestions es modifica el règim jurídic del procediment abreviat per adaptar-ho a la llei General Tributària.

Veure Reial Decret 1073/2017, de 29 de desembre


Modificació del Reglament de l’Impost de la Renda, Societat i Successions

S’adeqüen els diferents reglaments a la vigent regulació legal i es simplifica la gestió. En relació a l’IRPF, entre altres qüestions, s’indica com entre aquelles despeses pel reciclatge del personal i que no són retribucions en espècie, es troben també aquelles despeses d’altres empreses o entitats diferents a l’ocupador, sempre i quan  comercialitzin productes que requereixin una formació. A més a més, s’eleva la quantia diària fins a 11 euros (abans eren 9 euros) dels tiquets restaurant o mitjans similars. També es simplifica l’esmena voluntària dels errors comesos en la presentació d’una autoliquidació.

De l’Impost de Societats es modifica la regulació de la informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades, incorporant-se l’obligació de presentar la informació país per país,  i també nous suposats d’excepció a l’obligació de retenir quantitats satisfetes a fons de pensions.

Per últim, de l’Impost de Successions i Donacions, en el cas d’adquisició de bens immobles, s’amplia el contingut de la declaració de l’Impost, que haurà d’incloure la referència cadastral dels immobles transmesos.

Veure Reial Decret 1074/2017, de 29 de desembre


Modificació del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit

S’introdueixen modificacions en diferents normes tributàries i en el Reglament de l’IVA, en els seus àmbits procedimentals i gestors, i aborda les actualitzacions normatives per adequar-les a la realitat social i econòmica, així com al nou “Subministrament Inmediat d’Informació”.

La modificació permet que l’Agència Estatal de l’Administració Tributària pugui autoritzar en determinats casos, prèvia sol·licitud dels interessats, que no consti tota la informació en els llibres registres de l’Impost, quan sigui  justificat.

D’altra banda, en el Reglament d’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats s’introdueix el concepte d’autoliquidació per adquisicions de gran número d’inmobles a particulars per part d’empresaris o professionals, per tal que puguin incloure en liquidacions mensuals una liquidació comprensiva de les transmissions de tot un mes.

També es modifiquen els procediments per la presentació dels llibres de comptabilitat via Seu Electrònica.

Veure Reial Decret 1075/2017, de 29 de desembre


Modificació de diferents models de declaracions

S’estableix que els subjectes passius amb període de liquidació mensual podran optar per el règim d’ajornament de l’IVA a la importació durant el mes de novembre de l’any anterior al qual hagi d’efectuar-se. Es modifiquen altres models en relació als subjectes passius que optin per portar els llibres de registre de l’IVA mitjançant la seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

Veure Ordre HFP/1307/2017, de 29 de desembre


Modificació de declaracions informatives relacionades amb bens immobles

S’actualitza la normativa relativa al subministrament d’informació mitjançant determinades obligacions informatives. Entre altres qüestions, destaca la modificació del model 181 per incloure el camp “Altres quantitats indemnitzadores d’imports devinguts per despeses derivades del finançament aliè”, en el qual només s’ha de consignar qualsevol altre tipus de reintegrament econòmic derivat de les denominades “clàusules sòl”.

Veure Ordre HFP/1308/2017, de 29 de desembre

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *