Esmorzar RiMe – 1 d’octubre de 2015

Esmorzar RiMe – 1 d’octubre de 2015

RiMe mailchimpEl passat dijous 1 d’octubre la seu del Gremi va acollir el darrer esmorzar de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis.

Una vegada més, l’acte va servir per ajuntar les empreses rehabilitadores del Gremi i representants d’altres actors de l’activitat per debatre qüestions d’actualitat i buscar consens per resoldre problemes propis del sector. Els punts que es van debatre, seguint l’ordre del dia van ser:

Solucions tècniques de construcció: PAREX. El nou negoci de la rehabilitació energètica

Segons Antonio Martos, Product Manager del Grup Parex, la rehabilitació, té encara molt a guanyar tenint en compte la bretxa existent amb la resta d’Europa en quant al baix nivell de manteniment, conservació i eficiència energètic del nostre parc d’edificis d’habitatges. Martos ha aprofundit en els SATE -sistemes d’aïllament tèrmic a l’exterior-, com a solució constructiva d’eficiència energètica amb un enorme potencial. Així mateix, ha reiterat la necessitat de que els propietaris entenguin els SATE com una mesura d’eficiència energètica que suposa una inversió que retorna en estalvi a curt i llarg termini. Si esteu interessats a visitar les instal·lacions de Parex, envieu-nos un correu a comunicacio@gremi-obres.org.

Com afecten els canvis de la Llei de Contractació Pública a les Pimes.

Ignasi Puig, Secretari de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Barcelona, ha donat una sèrie de pautes a les empreses constructores per a l’aplicació del Reial Decret 773/2015, que suposa la modificació de determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques relatius a la classificació empresarial.

D’entre les principals novetats en introduïdes en el règim de classificació empresarial en obres destaquem:

-S’estableix l’obligació de l’Administració licitant de fixar la solvència del contractista, tot distingint:
-Obres d’import superior a 500.000 euros serà requisit imprescindible disposar de la corresponent classificació empresarial.
-Obres d’imports inferiors a 500.000 € i superiors a 80.000 euros, la solvència es podrà acreditar indistintament mitjançant la classificació o acreditant el compliment dels requisits mínims de solvència que estableixi el plec. En el cas de que al plec no s’haguessin establert aquests requisits mínims s’aplicaran els barems que preveu el nou reglament.
-Obres d’import inferior a 80.000 € no necessitaran cap documentació que acrediti la solvència de els empreses licitadores.

Hi ha uns increments en els llindars de les categories –que a partit d’ara s’ordenaran numèricament-

 

Sistema vigent fins a 5.11.2015

 

Sistema vigent a partir del 5.11.2015

 

Categoria

 

Imports

 

Categoria

 

Imports

a Fins a 60.000 € 1 Fins a 150.000 €
b De 60.000,01 fins a 120.000 € 2 De 150.000,01 fins a 360.000 €
c De 120.000,01 fins a 360.000 € 3 De 360.000,01 fins a 840.000 €
d De 360.000,01 fins a 840.000 € 4 De 840.000,01 fins a 2.400.000 €
e De 840.000,01 fins a 2.400.000 € 5 De 2.400.000,01 fins a 5.000.000 €
f Més de 2.400.000 € 6 Més de 5.000.000 €

que comporta un increment del patrimoni net mínim exigible per a obtenir una determinada categoria –la regla general en que seran el 10 % del llindar màxim de la categoria-

 

Sistema vigent fins a 5.11.2015

 

Sistema vigent a partir del 5.11.2015

 

Categoria

 

Patrimoni net

 

Categoria

 

Patrimoni net

a 6.000 € 1 15.000 €
b 12.000 € 2 36.000 €
c 24.000 € 3 84.000 €
d 72.000 € 4 240.000 €
e 168.000 € 5 500.000 €
f 480.000 € 6 1.000.000 €

-S’amplia de 5 anys a 10 anys el període que es tindrà en compte per valorar l’experiència de l’empresa a l’objecte d’obtenir la classificació, tot i que es limita a sis el número de certificats que es poden aportar per justificar l’experiència en un subgrup determinat.
-El nou sistema de classificació entrarà en vigor el dia 5 de novembre de 2015. Això no obstant totes les classificacions d’obres que hi ha actualment seran vigents fins al dia 31 de desembre del 2019, i per tant, a dia 1 de gener del 2020 desapareixeran completament totes les classificacions antigues; fins aquesta data conviuran els dos sistemes de classificació empresarial.
-La nova regulació s’aplicarà a tot expedient de classificació o de revisió de la classificació que s’iniciï a partir del 5 de novembre de 2015.
-Es recomana a les empreses que desitgin disposar en el futur de classificació empresarial que, atenent a llurs circumstàncies concretes, analitzin quin és el millor moment per ajustar la seva classificació actual a la nova.

Negociació col·lectiva del nou conveni per a Barcelona

El tercer punt ha estat dedicat a la negociació entre sindicats i empreses en ocasió de la finalització del Conveni Col·lectiu de Treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la Província de Barcelona. Així mateix, s’ha assenyalat l’oportunitat que tenen les empreses per traslladar les seves reivindicacions als membres negociadors del conveni, per tal de representar-les davant els diferents agents socials. Així mateix, també s’ha debatut la conveniència i el procediment d’inaplicació –despenjament- del conveni, destacant-se com s’hi s’arriba a un acord entre empresari i treballadors la seva tramitació és senzilla i sense paranys burocràtics.

Com ens afectarà el nou marc polític?

Des del mes de juliol, varis representants del Gremi han tingut diversos contactes amb membres de l’administració municipal per tal de conèixer les persones que ocuparan els càrrecs  en els departaments (substitutòries a les de l’anterior Govern) amb els que el Gremi manté relació i on pugui exposar les inquietuts i peticions que des del col.lectiu es generen envers al sector de la rehabilitació.

Constructores davant la Junta Arbitral: experiències dels arbitres del Gremi

Aprofitant la participació de membres de la RiMe a les Junta Arbitral de Consum de Catalunya, la comissió ha emfatitzat la conveniència d’aplegar tota la documentació possible relativa al motiu de la queixa a l’hora d’afrontar un procés d’aquest tipus. Tanmateix, s’ha recomanat solucionar el problema amb el consumidor per tal d’evitar un litigi en el qual les empreses constructores tenen molt a perdre i poc a guanyar. No oblidem que les Juntes Arbitrals són part de l’Agència Catalana de Consum i que tenen per objectiu la compensació dels consumidors, i no dels empresaris.

Per tant s’aconsella per una banda, no arribar a l’arbitratge si prèviament es pot arribar a un acord a través del procés de mediació i per altra, a documentar tot el que es produeixi en el transcurs de la relació empresa-client, per tal de que el client tingui conegui en tot moment el que s’està fent.

Fer créixer l’empresa i contribuir amb el sector: el blog de rehabilitació

Natàlia Codina, Cap de Marketing i Comunicació del Gremi, ha convidat als assistents a participar al blog “Espai Rehabilitació “per tal de donar una empenta a la nostra activitat, fent-la més visible i coneguda tant entre nosaltres els constructors com entre la resta d’agents i entitats del sector”.

Des del Gremi també es vol potenciar el canal You Tube penjant videos en el blog, dels treballs que estan realitzant les empreses rehabilitadores, siguin obres singulars, la utilització de materials constructius innovadors o alguna altre experiència que per les seves peculiaritats es vulgui compartir i difondre entre el col.lectiu i públic en general. Des de la Comissió s’ha afirmat la qualitat vertebrant del blog al sector de la rehabilitació i les múltiples oportunitats de comunicació i visibilitat que ofereix per les empreses.

Etiquetes:
No hi han comentaris

Publica un comentari