El Contracte a temps parcial

El Contracte a temps parcial

Us informem de les qüestions a tenir en compte en la formalització d’aquests contractes, en motiu de la campanya de control que ha posat en marxa l’Inspecció de Treball. Tal i com us vam informar fa algunes setmanes, la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social ha posat en marxa una campanya de controlsobre els contractes a temps parcial en les empreses de construcció. Per això, hem realitzat aquesta breu nota per informar-vos de les qüestions a tenir en compte en la formalització d’aquests contractes.

El contracte a temps parcial és aquell pel qual el treballador presta els seus serveis un determinat número d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any, en jornada inferior a la jornada a temps complert establerta en el conveni col.lectiu, i que en el nostre sector és de 1.738 h/anuals.

El contracte a temps parcial ha de realitzar-se obligatòriament per escrit, indicant-se el nombre d’hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any, segons correspongui, i es de suma importància reflectir en el contracte de treball la distribució horària i la seva concentració mensual, setmanal i diària, determinant les hores i els dies en els quals el treballador presta els seus serveis.

També és molt important recordar que la jornada dels treballadors a temps parcials haurà de registrar-se dia a dia, i es totalitzarà mensualment lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores establertes cada mes.  L’empresari ha de conservar els resums mensuals dels registres de la jornada durant un període mínim de 4 anys.

Així mateix, a efectes de que les empreses contractistes puguin controlar mitjançant el document TC-2 si entre els subcontractistes hi ha treballadors contractats sota la modalitat de temps parcial, us detallem a continuació els codis de contracte:

200 / 209 / 230 / 239 / 250 / 289 / 339 INDEFINIT TEMPS PARCIAL.
501 / 502 / 503 / 508 / 510 / 518 / 520 / 530 / 540 / 541 /550 / 552 TEMPORAL TEMPS PARCIAL

No hi han comentaris

Publica un comentari