Conveni entre la Fundació Hàbitat3 i el Gremi de Constructors

Conveni entre la Fundació Hàbitat3 i el Gremi de Constructors

El passat 23 de maig el Gremi va signar un conveni de col.laboració amb la Fundació Hàbitat 3 per col·laborar conjuntament en l’impuls de l’habitatge social.

La signatura va dur-se a terme a l’auditori del Gremi per part del president de la nostra entitat, Josep Gassiot, i Carme Trilla en la seva condició de presidenta de la Fundació Hàbitat3 (a qui hem entrevistat recentment per Constructors, la revista del Gremi).

L’objecte del conveni és la col·laboració del Gremi amb Hàbitat3 per recolzar l’activitat que la Fundació du a terme amb l’objectiu de fer front al problema d’habitatge i proporcionar solucions d’allotjament en habitatges de lloguer assequible per a les persones i famílies més necessitades i amb risc de caure en l’exclusió social.

Així, el Gremi donarà suport a Hàbitat3 mitjançant els següents vessants d’activitat:

1. Fent avinent a petició d’ Hàbitat3 llistat d’empreses agremiades interessades en una possible execució d’obres promogudes o gestionades per Hàbitat3, directament o en col·laboració amb empreses d’inserció laboral del tercer sector segons els projectes tècnics i els plans de foment de l’ocupació definits en els projectes d’ Hàbitat3. Aquesta petició d’empreses agremiades disposades a participar en projectes podrà ser per projectes singulars.

2. Fent difusió dels projectes i programes d’ Hàbitat3 entre les seves empreses associades i en els mitjans on tingui participació el Gremi i de la possibilitat de col·laborar com a AMIC d’HÀBITAT3 entre aquelles que vulguin desenvolupar una acció solidaria en el àmbit de l’habitatge social.

3. Donant assessorament als professionals d’ Hàbitat3 en assumptes que els puguin ser convenients, relacionats amb la construcció i la rehabilitació d’habitatges.

4. Oferta de participació en activitats formatives que dugui a terme el Gremi i que puguin ser d’interès per als professionals que treballen a Hàbitat3.

5. Col·laboració en la campanya d’ampliació d’empreses amigues que donen suport econòmic a Hàbitat3.


A més a més, ambdues entitats col·laboraran en els aspectes següents:

1. Efectuar difusió de les accions conjuntes que promoguin, a través dels mitjans de comunicació, i elaboració conjunta dels corresponents comunicats de premsa.

2. Col·laborar en tot el que estigui a les seves mans per al millor desenvolupament i difusió de les activitats relacionades amb aquest conveni.

3. Facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la Hàbitat3 de manera periòdica a través dels seus propis mitjans de comunicació: pàgines web, revistes, comunicats, etc.

4. Utilitzar la denominació, marques i distintius en suports convinguts, prèvia consulta a cada una d’elles.

5. Mencionar en les seves respectives comunicacions internes i externes l’existència d’aquesta col·laboració, i fer-la constar en els suports de comunicació propis de cada una d’elles, prèvia consulta respectiva.

Igualment, es constituirà una Comissió formada per un representant de cadascuna de les entitats signatàries per a fer un seguiment anual de l’Acord.


Des del Gremi estem satisfets amb el conveni signat, agraïm la col.laboració i l’energia d’Hàbitat3. Així mateix, les empreses del Gremi mostren el seu recolzament a la gran tasca del tercer sector en donar resposta als greus problemes d’habitatge que avui dia malauradament pateixen tantes persones de la nostra societat.


No hi han comentaris

Publica un comentari