CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PREVINTEGRAL GROUP I EL GREMI

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PREVINTEGRAL GROUP I EL GREMI

El passat divendres 24 de gener de 2020, el Gremi va signar una acord de col.laboració amb Previntegral Group,  per regular el marc en què el Gremi oferirà i difondrà, dins del catàleg de serveis destinats als seus agremiats, el Servei de Prevenció, que com a empresa acreditada per la Generalitat prestarà PREVINTEGRAL GROUP. La signatura la van formalitzar el Sr. Eduardo Ezquer, com a representant de Previntegral Group, i la Sra. Mercè Polo, com a representant del Gremi.

Mitjançant aquest conveni, Previntegral es comprometa  donar el Servei de Prevenció a les empreses del Gremi. Ens mantindrà informats de les novetats, obligacions i recomanacions en matèria de prevenció i mitjançant els seus tècnics també es faran les visites necessàries per assessorar, informar i col·laborar amb les empreses agremiades i els treballadors per ajudar-los a la millora de les condicions de treball en les obres.

El conveni amb Previntegral comporta 4 especialitats preventives:

– Seguretat en el treball.

Identificar, avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant per a això tots els riscos d’aquesta naturalesa existents a l’empresa, incloent els originats per les condicions de les màquines, equips i instal·lacions i la verificació del seu manteniment adequat, sense perjudici de les actuacions de certificació i inspecció establertes per la normativa de seguretat industrial, així com els derivats de les condicions generals dels llocs de treball, locals i les instal·lacions de servei i protecció. En el cas que es requereixin les anàlisis específiques en matèria de seguretat en el treball, seran objecte d’estudi i pressupost addicional, ja que no estan incloses en l’abast d’aquest contracte.

– Higiene industrial.

Identificar, avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant per a això tots els riscos d’aquesta naturalesa existents a l’empresa, i valorar la necessitat o no de realitzar mesuraments sobre això. En el cas que es requereixin aquests mesuraments, seran objecte d’estudi i pressupost addicional, ja que no estan inclosos en l’abast d’aquest contracte.

– Ergonomia i psicosociologia aplicada.

Identificar, avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant per a això tots els riscos d’aquesta naturalesa existents a l’empresa. En el cas que es requereixin els mesuraments específics en matèria ergonòmica o psicosocial, seran objecte d’estudi i pressupost addicional, ja que no estan inclosos en l’abast d’aquest contracte.

– Medicina del Treball.

-Dedicar anualment els recursos humans i materials necessaris per a la realització de les activitats concertades. Les activitats preventives seran realitzades per personal sanitari amb competència tècnica, formació i capacitat acreditada conformement a la normativa vigent.
– Realitzar un assessorament general en prevenció des de la perspectiva de la vigilància de la salut, en coherència amb els riscos existents, tant a l’empresari com als treballadors, als seus representants i/o als òrgans de representació especialitzats, en els termes establerts en la normativa aplicable.
– Col·laborar i coordinar l’activitat amb els serveis de prevenció contractats per l’empresa per a la gestió de les especialitats tècniques de prevenció (seguretat, higiene i ergonomia / psicosociologia), a fi d’investigar i analitzar conjuntament els riscos existents i proposar mesures encaminades a millorar les condicions i medi ambient de treball.
– Conservar la documentació generada.
– Dur a terme una planificació i programació anual de les activitats vinculades a vigilància de la salut.
– Posar a la disposició de l’empresa contractant una memòria anual de les activitats vinculades a vigilància de la salut.
– Recopilar i revisar dades o documentació rellevant relativa als llocs de treball i els riscos existents, amb l’objecte de determinar les possibles repercussions per a la salut.
-Exàmens de salut. L’activitat preventiva inclourà la realització d’exàmens de salut als treballadors.

Així mateix, des de Previntegral s’ofereixen diferents serveis per a qualsevol dels actors que poden intervenir en una obra:

1. Elaboració d’estudis bàsics de seguretat i salut.
2. Elaboració de plans de seguretat i salut.
3. Externalització de la figura de recurs preventiu.
4. Externalització de la figura de coordinador de seguretat.
5. Gestió documental (comunicacions d’obertura dels centres de treball, etc.).
6. Tasques de supervisió i control a peu d’obra.
7. Elaboració d’informes de seguretat a l’obra.
8. Realització d’assistències tècniques.
9. En fires, seguiment d’execució de les tasques de muntatge i desmuntatge d’estands.
10. Assessorament general a empreses de construcció.
11. Elaboració de plans de treball aplicables als treballs amb risc a exposició a l’amiant.
12. Altres serveis consensuats per PREVINTEGRAL GROUP i GREMI, que les empreses
agremiades puguin valorar i contractar i suposi benefici per ambdues parts.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *