BUSCADOR

Com gestionar els residus en la construcció?

Com gestionar els residus en la construcció?

El sector de la construcció genera grans quantitats de residus que van des de terres i runa, materials de neteja i manteniment en certs casos tòxics i perillosos. Una mala gestió dels residus pot ser una font de pol.lució de l’aigua, sòl i aire, com a conseqüència de la filtració de substàncies contaminants a través dels residus.

Residu de la construcció i demolició (RDC): Aquells que s’originen en els processos d’execució material dels treballs de construcció, tant de nova planta com de rehabilitació o de reparació i de les operacions de desmuntatge, desmantellament o demolició d’edificis i instal.lacions que es troben inclosos en la categoria 17 de la Llista Europea de Residus aprovada per l’Ordre MAM/304/2002.


Les bases per adoptar bones pràctiques mediambientals en la gestió de residus es concentren en les següents:

Reduir: Evitar el consum excessiu de productes, sobretot els que generen residus difícils de reciclar.
Reciclar: Sotmetre materials utilitzats o deixalles a un procés de transformació o aprofitament per tal que puguin ser utilitzats novament.
Reutilitzar: Fer ús d’un producte utilitzat per al mateix objectiu pel que va ser elaborat originalment.
Eliminar: Procés dirigit a un abocament dels residus o destrucció total o parcial sense posar en perill la salut humana ni utilitzar mètodes que puguin causar prejudici al medi ambient.
Valoritzar: Aprofitament dels recursos continguts en els residus sense posar en perill la salut ni utilitzar mètodes que poden causar prejudici al medi ambient.
Minimitzar: Adoptar mesures que permetin disminuir la quantitat i perillositat dels productes contaminants generats (residus i emissions a l’aire o a l’aigua) que precisen un tractament o eliminació final.


BONES PRÀCTIQUES

Minimització i reutilització en la generació de residus

Residus que poden ser reutilitzats:

Formigó: Utilitzar com a grava en la fabricació de formigó. Utilitzar com a base en paviments de carreteres o com a farciment a l’obra.
Asfalt: Utilitzar com a farciment a l’obra.
Terra vegetal i d’excavació: Utilitzar per a la recuperació del paisatge. Utilitzar com a farciment a l’obra.
Productes de fàbrica: Aprofitar els trossos petits i no rebutjar-los (teules, rajoles…). Utilitzar com a base en paviments de carreteres o com a farciment a l’obra.
Metalls: Reutilització. Entregar al gestor per al seu reciclatge.
Fusta: Utilitzar per andamis i tanques. Reciclar per a la fabricació de soles d’aglomerat.
Embalatge: Utilitzar els palets com a tarimes o soles auxiliars. Tornar al proveïdor per a la seva reutilització.

Portar un control de les quantitats i els tipus de residus que es generen.

Negociar amb el proveïdor per tal que accepti els materials sobrants.


Segregar de forma correcta els residus que es generen

No cremar ni enterrar els residus generats en les obres. Disposar de contenidors diferenciats per als diferents tipus de residus que es generen en l’obra (perillosos i no perillosos) i oficines.

Els contenidors de residus perillosos han de col.locar-se en una zona ventilada, a cobert del sol i de la pluja i amb el sòl impermeabilitzat. Han d’estar correctament etiquetats.

Tant els residus perillosos com els envasos i els materials (draps, papers, robes) contaminats amb aquests productes han de ser entregats per tal de ser gestionats per gestors autoritzats.


Segregar i manipular correctament els residus perillosos

No s’ha d’abandonar, abocar ni realitzar depòsits incontrolats. Cal incorporar mesures de control dels abocadors de residus perillosos.


Reducció de residus perillosos

Donar preferència als aparells que funcionen amb energia elèctrica davant dels que funcionen amb piles que al final de la seva vida útil passen a ser perilloses.


La demolició d’un edifici s’ha de planificar amb antel.lació per poder aprofitar de forma eficient els materials i reduir la quantitat de residus generats

És important valorar els tipus de residus que es generaran, amb una estimació aproximada de quantitats i el tractament que rebran.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *