Col.locació de conductes de ventilació en espais reduïts i rehabilitació de paraments verticals.

Col.locació de conductes de ventilació en espais reduïts i rehabilitació de paraments verticals.

fotoaccesverticalUna de les actuacions en alçada més habituals són els treballs de col.locació de conductes de ventilació en espais reduïts i rehabilitació de paraments verticals. Aquest tipus d’obres requereixen mesures i tècniques especialment indicades per salvaguardar la seguretat dels treballadors i accedir a punts de difícil accés.

En el cas de la fotografia adjunta, es por veure com mitjançant l’utilització de tècniques de posicionament de cordes (treballs verticals) s’aconsegueix procedir a muntar un conducte de ventilació amb les màximes garanties d’execució i seguretat.

La fotografia és de l’empresa Accés Vertical, membre del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona. Si voleu consultar altres tècniques que porten a terme a Accés Vertical, podeu visitar la seva pàgina web clicant en aquest enllaç. A la part inferior de la web hi ha un apartat, “Actualitat”, on van publicant diferents informacions relacionades amb la seva activitat. Així mateix, ofereix cursos des de la seva escola de formació per agilitzar els processos d’execució i minimitzar-ne els costos de treballs verticals.

No hi han comentaris

Publica un comentari