BUSCADOR

La reforma de les societats civils

La reforma de les societats civils

D’acord amb la reforma fiscal aprovada l’any 2014, a partir de l’1 de gener de 2016 les “societats civils” passaran a tributar per l’Impost de Societats, en lloc del règim d’atribució de rendes (IRPF), fet que planteja nombroses qüestions:

Què suposa la reforma?

Deixant de banda el nou sistema de tributació, aquesta reforma implicarà que les societats civils hauran d’assumir les obligacions comptables i mercantils de qualsevol societat limitada. Així, per exemple, hauran de portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, controlar les operacions amb parts vinculades, etc.

Desapareixeran les societats civils?

Formalment les societats civils no desapareixeran. No obstant, passaran a ser residuals, atès que tindran les mateixes obligacions que una societat limitada, però, a diferència d’aquesta, els seus socis seguiran responent il•limitadament dels deutes amb el seu patrimoni personal i no podran tenir nòmines o facturar a la societat.

Afecta a les societats civils professionals?

D’acord amb les últimes instruccions i consultes de l’Agència Tributària, la reforma no afectaria a les societats constituïdes segons la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals.

Ara bé, cal recordar que les empreses que actuen en l’àmbit de la construcció no desenvoluparien en sentit estricte una activitat professional regulada, motiu pel qual, encara que formalment s’hagin constituït com a “societats civils professionals” (SCP), l’Agència Tributària les podria considerar igualment afectades per la reforma.

Quines alternatives existeixen?

• Mantenir la societat civil, tributar per l’impost de societats i acomplir la resta de requisits comptables.
• Dissoldre i liquidar la societat, passant a tributar els socis com a autònoms
• Transformar la societat en una societat de responsabilitat limitada
• Transformar la societat a altres modalitats en règim d’atribució de rendes, com ara la comunitat de béns o les societats civil professionals.

Quina és, en termes generals, la millor solució?

Des de l’1 de gener de 2016, de forma general, resulta molt més raonable operar en l’àmbit de la construcció a través d’una societat limitada que no pas mitjançant una societat civil.
Per tant, a priori, el més recomanable és aprofitar el canvi normatiu per dissoldre i liquidar la societat civil, o millor encara, transformar-la en una societat limitada (opcions 2 i 3), fet que, si es fa abans del 30 de juny de 2016, disposarà d’importants avantatges fiscals (exempció de la plusvàlua pels immobles adjudicats als socis, exempció de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, etc.).

No obstant, la millor opció dependrà sempre de cada cas particular (volum d’ingressos, forma de remuneració dels socis…), motiu pel qual caldria assessorar-se prèviament amb un professional i amb temps suficient per dur a terme les actuacions necessàries abans del pròxim mes de juny, per tal de poder beneficiar-se dels avantatges fiscals de la reforma.

LLOPIS DE AYSA – Advocats
Assessoria jurídic-mercantil del Gremi

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *