BUSCADOR

Jornades

Jornada. PRL & Construcció, un pas endavant

JORNADA GRATUÏTA. Cal inscripció prèvia

El motiu d’aquesta presentació és ajudar a les empreses de construcció a ser més rentables i productives, garantit la seguretat dels treballadors.

Compartirem l’evolució del la PRL al sector, la situació actual i la proposta de futur basada en el principal actiu de les empreses, les persones. Reflexionarem sobre preguntes tals com:

Com valores la PRL de la teva empresa? Quins canvis hi ha hagut en els últims 5 o 10 anys? Quins beneficis/costos suposa la PRL per la teva empresa?

Què és el BENESTAR LABORAL?

 • Claus i beneficis
 • Anàlisis situació actual
 • Proposta de millorar

El futur comença avui i tu decideixes el camí per on vols continuar.

T’esperem!

Tracta sempre als teus treballadors com vols que ells tractin als teus millors clients” – Stephen R. Covey

* Els 10 primers inscrits a la xerrada tindran una sessió gratuïta personalitzada per avaluar la seva situació actual i proposta de futur.


PONENT:
Jorge Mercader Esteve. Freelance enginyer i formador coach

DIA:
dimarts 14 de novembre

HORA:
de 09:30 h a 11:30 h

LLOC:
Auditori del Gremi de Constructors. Gran Via de les Corts, 663, Barcelona.

Jornada. Lean Construction & Lean Project Management. Estratègies i metodologies per millorar la productivitat

JORNADA GRATUÏTA. Cal inscripció prèvia

Lean, com a sistema productiu i estratègia de negoci, porta anys estenent-se per empreses i organitzacions de tot el món. Originalment desenvolupat en el sector industrial, té una important presència en sectors com la gestió de projectes o la Indústria de l’Arquitectura, l’Enginyeria i la Construcció, en el més ampli sentit (projectes industrials, rehabilitació, edificació, infraestructures, gestió en Oficines d’Enginyeria, etc.).

Lean ha demostrat resultats excel·lents i superiors a la gestió tradicional de projectes en tots els paràmetres analitzats fins ara, a més d’una major capacitat per resoldre els problemes i adversitats típics d’un projecte.

Àmpliament difós als Estats Units, Països Escandinaus, Austràlia i alguns països d’Amèrica Llatina com Xile o Perú, Lean Construction ha gant impuls a Espanya durant els darrers 7 anys gràcies a emprenedors, organitzacions i empreses pioneres que han posat en marxa diverses iniciatives que avui dia podem veure en forma de resultats i casos d’èxit. A més, sota el paraigua de Lean Construction s’han integrat les tecnologies BIM i el Integrated Project Delivery (IPD) que faciliten la seva implantació.

El ponent d’aquesta jornada, Juan Felipe Pons Achell, ha dedicat milers d’hores a l’estudi, aprenentatge, ensenyament i implantació de Lean Construction a Espanya i l’estranger, acumulant anys d’experiència en èxits, desafiaments, reptes i dificultats en la implantació de aquesta filosofia de treball. En aquesta sessió, JFP farà un ampli repàs a les necessitats actuals del negoci de la construcció i la gestió de projectes, ens donarà la seva visió de per què Lean Construction s’ha convertit en el sistema de treball de referència per al disseny, la direcció i l’execució de projectes, ens exposara les seves experiències, i ens donarà la seva visió sobre l’estat actual, necessitats actuals i desafiaments futurs per a la gestió de projectes de construcció.

PROGRAMA:

12:00 h. – Recepció i lliurament de documentació

12:05 h. – Presentació de la jornada

12:10 h. – Estatat Actual de la Gestió de Projectes

 • Necessitats i problemàtiques històriques i actuals en el lliurament, gestió i execució de projectes de construcció.
 • Hem après dels errors del passat? Es repeteixen els problemes? Quins resultats (qualitatius i quantitatius) hem obtingut fins ara en projectes gestionats amb un Project Management tradicional?

12:25 h. – Lean Construction com estratègia de millora

 • Per què Lean Construction com a estratègia a nivell corporatiu, estratègic i social per millorar la productivitat en la gestió de projectes?
 • Beneficis i resultats de l’aplicació de Lean Construction a la construcció.
 • Estratègies d’implementació del nou model productiu i canvi cultural en la gestió de projectes.
 • Tecnologies que ajuden a la implantació de Lean Construction.
 • Eines Lean per a la planificació de projectes.

13:10 h. – Capacitació e implementació de LEAN Construction

 • Formació y capacitació en Lean Construction.
 • Implantació de Lean Construction a Espanya i a l’estranger.
 • Desafiaments actuals i reptes futurs per a l’implantació de Lean Construction.

13:25 h. – Preguntes

14:00 h. – Tancament de la sessió


DIA:
dimecres 18 d’octubre

HORA:
de 12:00 h a 14:00h

LLOC:
Auditori del Gremi de Constructors. Gran Via de les Corts, 663, Barcelona.

Jornada. Suministro Inmediato de Información, Tancament Fiscal 2016 i altres novetats fiscals

En aquesta sessió organitzada conjuntament pel Gremi d’Àrids i el Gremi de Constructors, el nostre propòsit serà el de tenir una visió global del marc fiscal, tan pel que fa a les normes en vigor com a les novetats aprovades per les Administracions Públiques. Les qüestions que es tractaran són les següents:

Suministro Inmediato de Información (SII): Es produeix la seva entrada en vigor a partir de l’1 de juliol de 2017 L’Agència Tributària obligarà a les empreses que facturin més d’un determinat llindar o inscrites en el Règim de Devolució Mensual (REDEME), a informar de les factures emeses i rebudes. Aquest nou sistema obligarà a les empreses a realitzar canvis operatius i organitzatius importants. I el tractament de les certificacions d’obra amb aquest procediment.

Tancament fiscal del 2016: Actualment ens trobem en ple tancament fiscal, ja que la majoria d’empreses tanquen l’exercici a 31 de desembre. Les novetats en la declaració de l’Impost de Societats del 2016, tot i que la Ley del Impuesto 27/2014 del 27 de novembre s’hagi aprovat recentment, al ser aplicable pels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2015, resulta interessant de repassar i destacar elements que convé analitzar com les noves reserves de Capitalització i de Nivelació, els nous tipus de gravamen i la compensació de Bases Imposables Negatives, entre d’altres.

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques: La Generalitat de Catalunya està impulsant la creació de diversos tributs propis gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya. El passat 4 de maig es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya la Llei de l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques que merita el pròxim 30 de juny del 2017, però l’aprovació del model d’autoliquidació, i en conseqüència la primera liquidació, no es preveu fins al 2018. Aquest nou tribut gravarà els béns no productius situats a Catalunya que formin part de l’actiu de les persones jurídiques i entitats i no estiguin afectes a l’activitat econòmica de la pròpia empresa.

Plusvàlues municipals:  Recentment el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional determinats articles del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals que preveu reclamar els imports pagats en concepte de plusvàlues municipals en els supòsits en què no s’hagi produït un augment del valor del terreny des de l’adquisició fins la transmissió del mateix.

Amnistia Fiscal: Aquest mes de juny també ha estat declarada inconstitucional i nul·la l’Amnistia fiscal aprovada l’any 2012, tot i que aquesta mesura no afecta a les regularitzacions tributàries realitzades. I per últim, s’està impulsant una proposició de llei sobre un nou tractament de la morositat amb implicacions fiscals.

PROGRAMA:

Tancament fiscal de l’Impost de Societats 2016
Sra. Maribel Lopez,
Àrea fiscal de Bnfix Pich Advocats-Economistes
Suministro Inmediato de Información (SII): Implicacions a partir 1 de juliol d’enguany
Impost sobre els actius no productius: Valoració i implicacions
Sra. Ester Brullet
Àrea fiscal de Bnfix Pich Advocats-Economistes
Plusvàlues municipals, Amnistia Fiscal i altres novetats
Sr. Valentí Pich
Bnfix Pich Auditores

*Es lliurarà documentació entre els assistents


DIA:
dilluns 3 de juliol

HORA:
de 17:00h a 18:30h

LLOC:
Auditori del Gremi de Constructors. Gran Via de les Corts, 663, Barcelona.

Assemblea General del Gremi

*AQUESTA JORNADA NOMÉS ÉS PER A SOCIS DEL GREMI

Seguint les indicacions del President del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, ens complau comunicar-vos la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, per tractar el contingut següent:

ORDRE DEL DIA

 • Benvinguda a càrrec del Sr. Josep Gassiot.
 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
 • Informe del President.
 • Informe de gestió. Xifres més destacables 2016.
 • Aprovació i liquidació pressupost econòmic 2016.
 • Aprovació del pressupost econòmic per l’any 2017.
 • Atorgament representació legal. Revocació apoderament del Sr. Joaquin Osorio i nou apoderament a favor del Sr. Josep Gassiot en els mateixos termes.
 • Adequació quotes  gremials.
 • Torn obert de paraules.

Recordeu que, com sempre,  dies abans de l’Assemblea, l’equip del Gremi tindrà a la vostra disposició tota la documentació que fa referència a la convocatòria.

DATA:
26 de juny de 2017

HORA:
17:30 h. (primera convocatòria)
18:00 h. (segona convocatòria)

LLOC:
Auditori del Gremi. Gran Via de les Corts Catalanes, 663, baixos, 08010 Barcelona

Jornada Rehabilitació: Arquitectura de les ciutats sostenibles

Amb motiu de la Fira Construmat, els agents dels sector es reunirán i debatran sobre el paper de la Rehabilitació a les ciutats. Aquesta jornada està organitzada per la Fundació OBRA.

L’objectiu de la jornada és presentar els trets més rellevants d’aquesta especialitat, i l’evolució en termes de seguretat, accessibilitat i confort que ha experimentat al llarg del temps. Volem donar especial èmfasi a aspectes claus de la rehabilitació i la regeneració urbana, així com tots els processos de millora que s’han dut a terme per donar com a resultat la Barcelona que coneixem actualment.

Programa

11:30 h  Presentació de la jornada: Sra. Carla Habif

11:30 h  TAULA INSTITUCIONAL: Visió institucional dels agents de la Rehabilitació
Taula rodona on les diferents administracions i el sector professional debatran i presentaran els diferents punts de vista sobre la situació actual de la rehabilitació i la regeneració urbana a Barcelona com exemple de la rehabilitació que es fa a Catalunya.

 •  Representants Ajuntament de Barcelona: Sra. Janet Sanz i Sr. Josep Maria Montaner
 •  Representant Generalitat: Sr. Carles Sala
 •  Representants sector: Sr. Lluis Comeron, Sr. Josep Gassiot, Sr. Jordi Gosalves

Moderadora: Sra. Carla Habif

12:30 h  TERTÚLIA D’EXPERTS: Visió crítica de la Rehabilitació
A la segona part de la jornada,  presentarem una tertúlia amb diferents professionals del món de la rehabilitació i la regeneració urbana on debatrem de les diferents problemàtiques que fan que al nostre país la rehabilitació no assoleixi els nivells que tots desitgem.

 Sr. Enric Mir, Sr. Coque Claret, Sra. Marta Cervelló, Sra. Susana Pavón

Moderadora: Sra. Marta Cervelló

13:00 h  TAULA RODONA: Passat, present i futur de la Rehabilitació
La tertúlia es fa extensiva a la fila cero i a la resta de la sala, on els convidats de les diferents disciplines relacionades: tècnics, arquitectes, aparelladors, constructors exposaran les seves reflexions en vers al passat en termes de seguretat, el present pel que fa a l’accessibilitat, eficiència i sostenibilitat, i per últim el futur, en relació al confort, salut i felicitat.

Moderador: Sr. Josep Linares

14:15 h  TORN OBERT DE PARAULES

14:30 h  CONCLUSIONS I TANCAMENT DE LA JORNADES: Sr. Josep Martínez Zaplana

DATA:
24 de maig de 2017

HORA:
11:30 h.

LLOC:
Sala Auditori de la planta -1, sala de premsa, del Saló Construmat (Recinte Fira Gran Via)

Jornada BIM 4D Synchro Pro per a construcció –
(Finalitzada)

El Gremi i AEC-on, Partner de Synchro Software, hem organitzat aquest Seminari per donar a conèixer el revolucionari sistema de planificació i control d’execució BIM 4D a Espanya i presentar un taller gratuït sobre planificació BIM 4D que es farà el proper dia 11 de maig.

L’ús de BIM 4D en la planificació millora d’una forma revolucionària els sistemes tradicionals de planificació CPM/Gantt i de control d’execució, mitjançant la simulació virtual gràfica a l’ordinador del procés de construcció del projecte.

Mitjançant aquest programari, ara es pot veure, analitzar i comunicar la seqüència d’activitats en temps real. Les activitats concurrents i altres conflictes són fàcilment identificats, resolts i coordinats espacialment, integrant, amb Synchro, el 4D BIM amb els seus sistemes de disseny (Revit, AECOsim, Allplan, ArchiCAD, AutoCAD …), de planificació (MS Project, Primavera …) i de pressupostos (Presto …).

DATA:
11 de maig de 2017

HORA:
10 h.

LLOC:
Gran Vía de las Cortes Catalanas, 663, baixos, 08010 Barcelona

Jornada Contractació Pública Social
(Finalitzada)

Saps com pots participar en el processos de licitació pública aportant els criteris més valorats en aquest moments per l’administració pública?

Hem de tenir en compte que estem davant d’un nou paradigma empresarial, on marcar la diferència ja no està únicament en la qualitat i preu sinó en evidenciar un comportament socialment responsable i sostenible, així com conèixer les clàusules socials davant de tots els agents econòmics tant públics com privats.

Des del Gremi et volem apropar a identificar quins són els criteris d’èxit per a accedir a contractació publica en base a les exigències actuals, i ajudar-te a respondre a  les actuals demandes que  des de les administracions públiques  es fan per a una transformació socioeconòmica, per això hem organitzat la jornada sobre la guia de contractació pública social on explicarem què cal fer i com per poder accedir als concursos públics obtenint amb la màxima puntuació. 

DATA:
27 de febrer de 2017

HORA:
18 h.

LLOC:
Gran Via de les Corts Catalanes, 663, baixos, 08010 Barcelona

Inscriu-te a la Jornada

Nom de la Jornada

Nom i Cognoms

Email

Telèfon (opcional)

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.