Novetats en matèria laboral i Seguretat Social

Novetats en matèria laboral i Seguretat Social

El passat 28 desembre de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria laboral i Seguretat Social.

Així doncs, des del 1 de gener de 2020 i fins que entri en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a aquest any o una altra norma que reguli aquesta matèria, la revaloració de les pensions, els tipus i bases de cotització a la Seguretat Social, la reducció de les cotitzacions per disminució de la sinistralitat, la clàusula de salvaguarda, el Salari Mínim Interprofessional i la fiscalitat dels autònoms, es regeixen pel RD-Llei 18/2019. Destaquem el següent:

Revaloració de les pensions

Es preveu l’actualització de les pensions un 0,9%. Un cop aprovada la norma corresponent, la revaloració de les pensions produirà efectes des de l’1 de gener de 2020.

Tipus i bases de cotització a la Seguretat Social

Els tipus i bases de cotització en el sistema de la Seguretat Social seran les establertes en l’article 3 de l’RD-Llei 28/2018, de 28 de desembre, per tant es prorroga l’establert per al 2019.

Reducció de les cotitzacions per disminució de la sinistralitat

El sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2020, es suspèn la seva aplicació.

Clàusula de Salvaguarda

S’amplia la pròrroga realitzada d’aquesta clàusula, fixada anteriorment fins al 31 de desembre de 2019 i s’amplia la seva vigència fins al final del 2020.

Salari Mínim Interprofessional

Fins que no s’aprovi el reial decret en el qual es fixi el Salari Mínim Interprofessional per a l’any 2020, es prorroguen els efectes del Reial Decret 146/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional per a l’any 2019.

Autònoms

Es prorroguen els límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva, establint que les magnituds de 150.000 i 75.000 euros, queden fixades en 250.000 i 125.000 euros, respectivament.

Amb aquesta mesura, els autònoms no podran tributar pel mètode d’estimació objectiva quan el conjunt de les seves activitats superin els 250.000 euros o quan la facturació a altres empresaris o professionals sobrepassi els 125.000 euros, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.


Més informació al BOE 312

-Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
–> https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf


Per a qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres!

No Comments

Post A Comment

Escriu el Cpatcha *