BUSCADOR

Les BONES PRÀCTIQUES 360º. Responsabilitat Social com a factor clau per a aconseguir contractes públics

Les BONES PRÀCTIQUES 360º. Responsabilitat Social com a factor clau per a aconseguir contractes públics

Actualment es parla molt de la Responsabilitat Social com aspecte diferenciador a l’hora de presentar ofertes. Però… la Responsabilitat Social l’hem d’entendre com una exigència, una necessitat o una oportunitat? Doncs depèn de la consciència i maduresa amb la qual es pren el compromís de realitzar qualsevol activitat i de ser conseqüents amb els seus impactes.

Des d’una perspectiva on l’empresa o entitat es mou estrictament  pel compliment normatiu o bé per evitar la corresponent sanció, la Responsabilitat social es veu com una exigència burocràtica per intentar salvaguardar la penalització. De ben segur que intentar complir amb els nous requisits que integren criteris socials, mediambientals i de bon governança és una feina afegida per identificar què és el que es demana per a complir amb els nous criteris sancionadors.

Serà una necessitat per l’empresa o l’entitat (a part de ser un requisit exigible per evitar sancions i complir normatives i legislacions) en cas que ho hagi demanat el client i/o consumidor com a valor afegit a la seva competència.

I en canvi, serà una oportunitat per a l’empresa que ja per se ha pres el compromís de ser la millor dins la seva gestió.  És l’empresa o entitat que  aprofita la Responsabilitat social per a  posar en valor tot el que realitza, per aconseguir l’èxit en tots els seus aspectes tant laborals, com de governança, impactes socials i medi ambientals. És l’empresa o entitat que amb la seva pròpia gestió aconsegueix fomentar la confiança de tots els seus consumidors, treballadors, administracions, clients, inversors i societat en general.

Per tant, la Responsabilitat Social vista des de la perspectiva de l’oportunitat, ens defineix una empresa que té en compte totes les bones pràctiques dins la seva gestió.

Aplicar les bones pràctiques 360º  és incloure l’èxit a cadascuna de les àrees de gestió d’una empresa. Tenir en compte una bona pràctica en marketing i publicitat potencia la transparència i credibilitat dels seus serveis, i d’aquesta forma atrau la confiança dels clients essent al mateix temps un bon instrument de fidelització. Unes bones pràctiques laborals van des de realitzar una bona selecció de personal que impliqui la incorporació d’un personal implicat i responsable, a  garantir un treball amb les condicions necessàries en  salut laboral i igualtat d’oportunitats. Una bona pràctica en lideratge responsable ens aporta la transparència, cada vegada més valorada. Una bona pràctica de gestió medi ambiental ens integra tots els aspectes que s’han de complir per normativa i afegint la bona imatge en relació a la preservació del medi ambient. I unes bones pràctiques socials ens transmeten la imatge d’una empresa compromesa  amb el conseqüent respecte i  recolzament del seu entorn.

A dia d’avui, actuar amb bones pràctiques 360º és una gran oportunitat per fer front a les noves lleis i normatives que s’estan duent a terme. Per començar, passem a anomenar l’actual nova Llei de Contractes amb el Sector Públic que va entrar en vigor el 9 de març  i que  obliga a les empreses licitadores a complir amb requisits i criteris concrets en matèria mediambiental , social i de bona governança, perquè  puguin garantir la confiança en la prestació dels serveis i la transparència en el desenvolupament de les seves activitats.

Amb la nova llei es posa de manifest que des dels òrgans de contractació es vetllarà perquè les obres, subministraments i serveis adjudicats compleixin amb aquests criteris vinculats a l’objecte del contracte.

La Llei de Contractes amb el Sector Públic, a més a més, respon a la necessitat interna de dotar de major transparència al sector i d’incrementar nous controls sobre la corrupció o sobre la morositat. D’altra banda, implica la revisió del  contractes i garanteix la lliure concurrència.

La qüestió és com poder demostrar-ho, de tal manera que les evidències siguin creïbles tant externa com internament, doncs la confiança és el factor clau per a què es pugui garantir  el posicionament estable en el mercat.

Segurament, la majoria de la població pensem moltes vegades que la teoria és molt bona, però que la pràctica té molt que desitjar. Tanmateix, és l’hora de normalitzar aquesta situació i afirmar que gestionar amb bones pràctiques ens aporta el valor necessari per destacar i guanyar en credibilitat i confiança.

No és una tasca fàcil però tampoc és massa complicada. La qüestió és que es vulgui prendre el compromís d’incloure els valors en la gestió, la qual cosa actualment sembla que està en alça.

Així doncs, no perdem l’oportunitat de posar fil a l’agulla i iniciar els canvis que reclama la societat a través de l’administració amb les noves puntuacions en concursos públics, amb la demanda de transparència i compromís del sector privat, que inclina el seu consum com a factor diferencial amb la implicació del personal qualificat que valora més a una empresa amb bones pràctiques que amb bons resultats .

Posar fil a l’agulla es voler encertar en allò que es demana i en allò que es fa, per transmetre confiança en el mercat. Per tant, a l’hora de buscar els instruments i bases més adequades, creiem que el treball en equip és el que ens permet dur la gestió de forma eficient.

Dins de l’equip creiem necessari la participació dels professionals que estem  al costat de les empreses, de les entitats i dels seus valors, per a facilitar la incorporació d’aquests en la pròpia gestió de forma clara i entenedora, interna i externament. La nostra tasca com a integradors de valors en la gestió, la veiem necessària i complementària per a mantenir la informació constant sobre les noves exigències en matèria de governança, amb la finalitat de potenciar un teixit empresarial compromès i d’èxit.

Des del punt de vista del recolzament a les empreses i entitats , des de CoreBalance oferim la nostra experiència  de més de 28 anys en la investigació i metodologia per a la integració dels valors a l’empresa. La nostra tasca és oferir l’oportunitat de fer veure de forma pràctica  les bones pràctiques necessàries per evidenciar allò que actualment es demana per fer front a  la noves exigències davant concursos públics, entitats inversors i sector privat.

En definitiva, el nou llenguatge econòmic comença a incorporar nous apunts comptables que fan referència als valors i bones pràctiques. Saber- les demostrar, és el gran repte del segle XXI.

De moment, estem doncs davant de noves exigències contractuals, com les de la llei de contractació pública… però això va avançant i  cada vegada mes hem de saber tractar la gestió de les bones pràctiques 360º com una oportunitat que ens generarà la confiança i garanties esperades. Com deia A.Einsten “ Som els arquitectes del nostre destí”.

Irene Samper

CEO CoreBalance,SL

isr@isr-consulting.com

www.isr-consulting.com

No Comments

Post A Comment

Escriu el Cpatcha *