Importància de les pròrrogues i període de manteniment

Importància de les pròrrogues i període de manteniment

Quan parlem d’assegurances de construcció tot risc i responsabilitat civil és evident però extremadament important que arribada la finalització de l’assegurança es prorroguin els contractes si és que l’obra no ha finalitzat encara. Per pròrroga d’assegurança s’entén la renovació de les garanties de la pòlissa en condicions plenes, un cop finalitzada la seva vigència. En les assegurances que es subscriuen per períodes anuals és freqüent que la pròrroga es produeixi de forma automàtica, llevat que alguna de les parts notifiqui a l’altra la seva oposició a la renovació amb l’antelació que marca la Llei de Contractes d’Assegurança.

La no renovació dels contractes suposa de facto per l’assegurança que les obres s’entenen com finalitzades (hi hagi o no recepció) i entren en període de manteniment (sempre que s’hagi subscrit aquesta cobertura).

En aquest període de manteniment les cobertures es redueixen pel que fa a el període efectiu de construcció d’aquí la importància de prorrogar les cobertures en cas de no finalització dels treballs. En termes generals aquest període de manteniment ve a cobrir la pèrdua o dany provinent d’una causa que va tenir el seu origen durant el període de construcció i la pèrdua o dany ocasionada pel contractista en l’obra durant l’execució d’uns treballs amb el propòsit de complir una tasca de manteniment o conservació.

Per exemple, una mala instal·lació de fusteria, un defecte en la impermeabilització, etc. que generi danys, es cobriran per aquesta garantia com petits treballs de manteniment. L’assegurança d’indemnitzar aquests costos, però no els extracostos associats a la reparació (mà d’obra per canviar aquesta instal·lació defectuosa, muntatge de bastides, etc ,.)

Álex Félez
Director de Construcción
Jori Armengol y Asociados, Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.

No Comments

Post A Comment

Escriu el Cpatcha *