PRL per Treballs de Paleteria (20 H)

DESCRIPCIÓ:

En aquest curs de PRL per a treballs de paleteria l’alumne podrà adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin I’aplicació de tècniques segures de treball durant I ‘execució de les unitats d’obra que dugui a terme i en funció de l’especialitat i singularitat de les feines.

Curs subvencionat PRL per Treballs de Paleteria (20 h)

CONTINGUTS:

CONTINGUTS PART COMÚ:

  1. Tècniques preventives.
    – Mitjans de protecció col·lectiva.
    – Equips de protecció individual.
    – Senyalització.
  2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.

Verificació, identificació i vigilància de el lloc de la feina i el seu entorn.
– Riscos generals en les obres de construcció.
– Coneixement de l’entorn de el lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferència entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d’emergència

CONTINGUTS PART ESPECÍFICA:

Definició dels treballs.
– Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment).
– Distribució interior (envans).
– Materials (ceràmics, cartró-guix, escaiola, …).

Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos de el lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball, …
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P, …).


Pot demanar la Targeta Professional de la Construcció: 

AVANTATGES I REQUISITS PER LA TARGETA TPC

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals del sector de la construcció i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat ?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (dintre del sector de la construcció) o en situació d’atur. Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Àrea

Prevenció de Riscos Laborals

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 20 hores

Data

13/03/2023 a 16/03/2023, dilluns a dijous de 9 a 14 h

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES:

Gran Via de les Corts Catalanes, 663, baixos – 08010 Barcelona

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

FORMADOR: Jose Luis Ruiz

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001:2008, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Places disponibles

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.