ISTRAM-ISPOL BIM PER A INFRAESTRUCTURES

REQUISITS D’ACCÉS DE L’ALUMNAT:

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova d’accés:

Link prova accés

OBJECTIU GENERAL:

Identificar, anlíticament i gràficament, una obra lineal mitjançant la metodologia BIM (Building Information Modeling).

RELACIÓ DE MÒDULS DE FORMACIÓ:

MÒDUL 1. CARTOGRAFIA DIGITAL (20H)

MÒDUL 2. OBRA LINEAL (25H)

MÒDUL 3. EXPORTACIÓ D’ELEMENTS A BIM (15H)

DESENVOLUPAMENT MODULAR:

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: CARTOGRAFIA LINEAL (20H)

Objectiu: dissenyar gràficament un projecte d’enginyeria civil.

Resultats d’aprenentatge:

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques

 • Explicació introductòria
  • Estructura de carpetes
  • Entitats gràfiques
  • Configuració de llibreries
  • entorn de gràfic
 • Interpretació del fitxer de cartografia
  • Tractament del fitxer .edn; .edb
  • Importació de terrenys d’altres programes
 • Manipulació de tècniques d’edició de cartografia
  • Edició i creació d’entitats
  • Tractament d’elements d’acotats
  • Gestió de Capes, Models i superfícies
  • Personalització de les llibreries
 • Identificació de dades de topografia
  • Tractament de taquimètrics i núvols de punts amb formats *.toc, *.top
  • Generació de triangulacions
  • Generació d’isolínies de nivell digital

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Rigor en el tractament i la gestió de tècniques cartogràfiques i d’enginyeria civil

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: OBRA LINEAL (25H)

Objectiu: dissenyar projectes d’infraestructures lineals

Resultats d’aprenentatge:

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició de l’eix a la planta
  • Tipus d’alineació
  • Obtenció de llistats d’alineacions
 • Replanteig i perfils
  • Selecció de superfícies de tall de perfils transversals
  • Talls del perfil transversal del terreny segons l’eix
  • Edició i gestió d’arxius de perfils transversals
 • Alçat de l’eix i Menú de rasants
  • Disseny gràfic interactiu i numèric de la rasant
  • Generació de llistats
  • Secció transversal
 • Disseny de la plataforma
  • Disseny de les calçades principals
  • Peralts. Càlcul automàtic de la llei de peralts
  • Calçades auxiliars (vorals)
  • Introducció als sòls seleccionats
  • Plataformes fixes i transicions entre seccions
  • Secció tipus. Geometria de la subrasant
  • Zones de càlcul
  • Disseny de desmunt i terraplens
  • Definició del paquet de ferms
  • Càlcul de la secció transversal completa

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Atenció pel control dels diferents elements que es poden trobar en una obra lineal

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: EXPORTACIÓ D’ELEMENTS A BIM. (15H)

Objectiu: executar l’exportació d’ítems a BIM

Resultats d’aprenentatge:

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques

 • Explicació sobre el BIM
  • Introducció al BIM
  • BIM a les infraestructures
 • Aplicació de l’organització del projecte
  • Modelat dels elements
  • Classificació dels elements
 • Explicació sobre les característiques de l’exportació d’elements
  • Formats d’exportació
  • Configuració dels formats

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Atenció pels paràmetres de la metodologia BIM en infraestructures que permeten una exportació funcional

 

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Aula Virtual


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Àrea

Software de la construcció.

DURADA

Aquest curs té una durada de 60 hores

Data

Properament nova convocatòria

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

FORMADOR/A - MODALITAT

FORMADORS: Sergio Casado i Jorge Prado

MODALITAT: Aula Virtual

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Curs tancat. Pots inscriure’t per tal d’entrar a la llista d’espera. Contactarem amb tu quan obrim noves convocatòries

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.