Curs subvencionat PRL Comandaments Intermedis en Empreses de Construcció

OBJECTIUS GENERALS:

– Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant en l’àmbit teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

– Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals sobre com integrar la prevenció en la gestió de l’empresa a través de la implantació i aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

– Identificar el marc normatiu bàsic i de desenvolupament en matèria de prevenció de riscos laborals.

– Conèixer i assimilar les funcions, obligacions i responsabilitats de l’empresa en matèria preventiva.

– Manejar els procediments generals per integrar la prevenció en la gestió de l’empresa a través de la implantació i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.

– Aplicar els instruments essencials de gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.

CURS SUBVENCIONAT PRL COMANDAMENTS INTERMEDIS EN EMPRESES DE CONSTRUCCIÓ

CONTINGUTS:

1. INTEGRACIÓ DE LA PREVENCIÓ EN LA PRODUCCIÓ
1.1. Els riscos en les diferents fases de l’obra.
1.2. Avaluació i tractament. organització de la prevenció.

2. ELS CINC BLOCS DE RISCOS. ORDRES DE TREBALL
2.1. Comunicació de les ordres de treball.
2.2. Detecció i avaluació bàsica de riscos.

3. TIPOLOGIA DE RISCOS. TÈCNIQUES PREVENTIVES
3.1. Riscos en la construcció.
3.2. Anàlisi de les proteccions més usuals en el sector de la construcció.

4. PLA DE SEGURETAT I SALUT
4.1. Continguts exigibles del pla de seguretat i salut.
4.2. Documents d’obra (llibre d’incidències, documents exigibles…).

5. ZONES DE RISCOS GREUS I AMB PERILLOSITAT ESPECÍFICA
5.1. Riscos específics (demolicions, excavacions, estructura, obra de paleta…).

6. COORDINACIÓ DE LES SUBCONTRACTES
6.1. Interferències entre activitats.
6.2. Planificació.

7. PRIMERS AUXILIS I MESURES D’EMERGÈNCIA
7.1. Coneixements bàsics, objectius i funcionis.

8. ÒRGANS I FIGURES PARTICIPATIVES
8.1. Inspeccions de seguretat.
8.2. Coordinador en matèria de seguretat i salut.
8.3. Treballador designat.
8.4. Delegat de prevenció.
8.5. Recerca d’accidents i notificacions a l’autoritat laboral competent.
8.6. Administracions autonòmiques.
8.7. Competències, obligacions i responsabilitats de cadascun dels anteriors.

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals del sector de la construcció i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Àrea

PRL, MAQUINÀRIA I OFICIS

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 20 hores

Data

22/03/2023 a 29/03/2023, dimecres a divendres de 16 a 21 h

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES

Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

FORMADOR

JOSE MIGUEL CABEZOS

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

Un cop preinscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’hem enviat a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

 

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.