OPERADOR/A DE GRUA TORRE

MÒDUL 1: REALITZAR OPERACIONS D’ELEVACIÓ O DESPLAÇAMENT DE CÀRREGUES AMB GRUES TORRE (240H)

Objectiu: realitzar totes les operacions pròpies de l’operador de grua torre optimitzant les capacitats de la màquina de manera segura.

CONTINGUTS TEÒRIC-PRÀCTICS:

 • Condicions d’utilització de la grua-torre
  • Documentació que acompanya la implantació de la grua-torre. Utilització del manual de l’operador de grua torre
  • Lectura de croquis i dibuixos de plànols de situació i elements de la grua-torre
  • Diagrama de càrregues i càlcul de diagrames associats a les proves de càrega
  • Seguretat de moment de parell. seguretat de càrrega màxima
  • Condicions d’estabilitat en servei i fora de servei
  • Aplicació del pla de seguretat i salut en l’ús de la màquina o de l’equip de treball concret
  • Riscos i mesures preventives necessàries
  • Normativa aplicable nacional i europea
 • Components de la grua-torre
  • La grua torre: conceptes, tipus, components, classificació
  • Composició estructural: ploma, llast d’estabilitat, contrapesos d’equilibris. Condicions que han de complir
  • Massa. Arriostraments rígids i elàstics
  • Elements de seguretat en grues. Limitadors
  • Motors i equips elèctrics
  • Cables d’acer. Tipus i característiques
  • Sistemes de comandament i operació
  • Riscos i mesures preventives necessàries
 • Emplaçament de la grua-torre
  • Desnivells de base. Via. Posada a terra
  • Entorn de treball. Proximitat d’edificis i línies elèctriques d’alta tensió. Instal·lacions amb diverses grues. Zona de seguretat
  • Zones de càrrega i descàrrega. Limitacions de càrrega i abast. Tipus i característiques
  • Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu
 • Operacions amb la grua-torre
  • Funcions de la grua-torre
  • Tipus de càrregues. Sistemes d’equilibrat
  • Tipus de contenidors i mitjans auxiliars
   • Tipus
   • Característiques
   • Recomanacions de maneig
  • Maneig de la grua-torre. Operació i manipulació
   • Maneig de la grua torre amb botonera
   • Maneig amb comandament sense fil de joystick
   • Maneig amb comandament de joystick amb cable
   • Maneig des de cabina
  • Maneig de grua-torre autodesplegable. Operació i manipulació
   • Maneig de la grua torre amb botonera
   • Maneig amb comandament sense fil de joystick
   • Maneig amb comandament de joystick amb cable
  • Mètodes d’elevació i desplaçament de càrregues
  • Mètodes de desplaçament en vertical de grans càrregues
  • Treballs en buit
  • Posada en penell
  • Maniobres permeses i prohibides:
   • Traccions obliqües
   • Càrregues
   • Rotacions
  • Senyalització. Coneixement i característiques
   • Tipus
   • Situacions d’aplicació
   • Aplicació de senyalització gestual
  • Manipulació de comandaments i controls
  • Riscos i mesures preventives necessàries
  • Activitats simultànies o successives. Interferències amb altres màquines de la zona (grues). Protocols de actuació dels operadors en cas d’interferències
 • Manteniment de primer nivell de la grua-torre
  • Manteniment i conservació de la grua-torre
   • Tipus
   • Periodicitats
   • Manipulació de cables
   • Limitacions de l’operador
  • Greixatge. Inspeccions
  • Comprovació i verificacions diàries i setmanals de seguretat i de manteniment
  • Regulació i posada en servei
  • Manual del fabricant, característiques dels elements principals, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d’elevació, etc.
  • Manteniment de les proteccions individuals i col·lectives
  • Aplicació de la normativa aplicable de seguretat al manteniment de maquinària d’elevació

MÒDUL 2: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A TREBALLS AMB APARELLS ELEVADORS (35H)

Objectiu: reconèixer els possibles riscos dels treballs en edificació i obra civil especialment els que es deriven d’aparells elevadors així com dels mecanismes de seguretat, per evitar possibles riscos laborals.

CONTINGUTS TEÒRIC-PRÀCTICS:

 • Els riscos en feines d’edificació i obra civil
  • Tècniques preventives
   • Mitjans de protecció col·lectiva
   • Equips de protecció individual
   • Senyalització
  • Mitjans auxiliars,equips i eines emprats habitualment a les obres de construcció
  • Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn
   • Riscos generals a les obres de construcció
   • Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des del punt de vista preventiu
   • Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia
  • Interferència entre activitats
   • Activitats simultànies o successives
  • Drets i obligacions
   • Marc normatiu general i específic
   • Organització de la prevenció de riscos laborals
   • Participació, informació, consulta i propostes
  • Primers auxilis i mesures d’emergència
 • Prevenció de riscos laborals en feines amb aparells elevadors
  • Definició dels treballs
   • Tipus de màquines i equips, components principals. Grua torre, grua mòbil autopropulsada, muntacàrregues, maquinet, plataformes d’elevació mòbils, manipuladora telescòpica, etc.
  • Tècniques preventives específiques
   • Identificació de riscos
   • Avaluació de riscos del lloc (genèrica)
   • Mitjans auxiliars (útils de la màquina o de l’equip de treball)
   • Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives
   • Estrobat de la càrrega
   • Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
   • Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
   • Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels elements principals, dispositius de seguretat, sistemes d’elevació, documentació, etc.
   • Interferències entre activitats
   • Interferències amb altres màquines
   • Protocols d’actuació dels operadors en cas d’interferències
   • Senyalització

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat ?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’adminsitració pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 275 hores

Data

12/03/2024 a 14/10/2024, horari de tarda (CONSULTAR CALENDARI)

PART TEÒRICA: de 16 a 21 h

PART PRÀCTICA: de 15 a 20 h

Lloc

Part teòrica: Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663, 08010 Barcelona

Part pràctica: Fundación laboral de la Construcción, Avinguda Comunitat Europea, 30, 08917 Badalona

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001:2008, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Curs tancat. Pots inscriure’t per tal d’entrar a la llista d’espera. Contactarem amb tu quan obrim noves convocatòries

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org
Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.