Curs PRL per a Treballs de Paleteria (20 h) + Encofrador (6 h)

DESCRIPCIÓ:

En el curs de PRL per a treballs de paleteria l’alumne podrà adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin I’aplicació de tècniques segures de treball durant I ‘execució de les unitats d’obra que dugui a terme i en funció de l’especialitat i singularitat de les feines.

En el curs d’encofrats els objectius específics ha obtenir són:

– Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte de la unitat de treball d’encofrats.
– Reconèixer els riscs específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
– Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, així com per a la planificació de tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d’actuació.
– Conèixer els drets i deures en matèria preventiva.
– Provocar la participació i la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció a la seva unitat d’obra.
– Conèixer el marc normatiu general i específic d’aplicació.

CONTINGUTS CURS PRL PALETERIA (20 h):

PART COMÚ:

  1. Tècniques preventives.
    – Mitjans de protecció col·lectiva.
    – Equips de protecció individual.
    – Senyalització.
  2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.

Verificació, identificació i vigilància de el lloc de la feina i el seu entorn.
– Riscos generals en les obres de construcció.
– Coneixement de l’entorn de el lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferència entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d’emergència

PART ESPECÍFICA:

Definició dels treballs.
– Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment).
– Distribució interior (envans).
– Materials (ceràmics, cartró-guix, escaiola, …).

Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos de el lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball, …
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P, …).

CONTINGUTS CURS ENCOFRAT (6 h):

UNITAT DIDÀCTICA 1.  DEFINICIÓ DELS TREBALLS

Sistemes d’encofrat (forjats, murs, bigues, pilars, escales, etc.). Materials utilitzats.

Muntatge i desmuntatge.

Tècniques de formigonat ( bomba, cuba, canaleta, etc.)

Vibrat

Procediment de treball

UNITAT DIDÀCTICA 2.  TÉCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.

Identificació de riscos

Avaluació de riscos del lloc (genèrica)

Mitjans auxiliars: bastides, torretes de formigonat,….

Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.

Manipulació manual de càrregues

Mitjans de protecció col·lectiva ( col·locació, us, obligacions i  manteniment).

Equips de protecció individual ( col·locació, us, obligacions i manteniment).

Materials i productes ( etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S, .)


Pot demanar la Targeta Professional de la Construcció: 

AVANTATGES I REQUISITS PER LA TARGETA TPC

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals del sector de la construcció i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat ?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Àrea

Prevenció de Riscos Laborals

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 26 hores

Data

CURS PRL PALETERIA:

Properament nova convocatòria

Lloc

GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES:

Gran Via de les Corts Catalanes, 663, baixos – 08010 Barcelona

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001:2008, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Curs tancat. Pots inscriure’t per tal d’entrar a la llista d’espera. Contactarem amb tu quan obrim noves convocatòries

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.