Curs subvencionat d’AutoCAD 3D

OBJECTIUS:

– Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 3
dimensions.

– Utilitzar els sistemes de creació geomètrica en 3D per crear objectes en superfícies, malles i sòlids.

– Generar imatges foto-realistes dels models tridimensionals assignant materials i llums.

– Crear presentacions que permetin diferents vistes dels models en 3D acotades.

CONTINGUTS:

1. INTRODUCCIÓ A UN SISTEMA CAD
1.1. Diferencies entre AutoCAD i una aplicació Paramètrica.
1.2. Repàs de la interfície de l’aplicació i entorn de treball.
1.3. Repàs de Personalització de la barra d’estat.
1.4. Espai de treball en 3 dimensions.

2. CONCEPTES I PROCEDIMENTS BÀSICS PER TREBALLAR EN 3D
2.1. El sistema Universal de coordenades (UCS) i l’espai 3D.
2.2. Repàs de les coordenades cartesianes i polars.
2.3. Introducció de coordenades 3D. Coordenades esfèriques i cilíndriques.
2.4. Administració del sistema de coordenades personals d’AutoCAD (SCP).
2.5. Eines de canvi de SCP.
2.6. Treball amb models de malles “alàmbricas” en l’espai 3D.
2.7. El “Gizmo” 3D: gestió del moviment, escala i gir dels objectes.
2.8. Corbes en 3D.

3. ORDRES DE VISUALITZACIÓ
3.1. Repàs d’enquadre i Zoom.
3.2. View cube i Orbita 3D.
3.3. Vistes amb nom i Vistes personalitzades.
3.4. L’administrador de vistes.
3.5. Estils visuals.
3.6. Treballar amb diverses finestres gràfiques a l’espai model.

4. CREACIÓ I EDICIÓ DE MODELS SÓLIDS
4.1. Iniciació al modelatge de sòlids. Primitives de sòlids.
4.2. De textura quadrada, cilindre, con, sfera, piràmide, tascó i toroide.
4.3. Polisòlid.
4.4. Pressionar Estirar.
4.5. Us d’operacions booleanes amb sòlids.
4.6. Creació de sòlids a partir d’objectes 2D. Extrusió, revolució, i talls.
4.7. Eines de creació de sòlids complexes: Escombrar i “solevado”.
4.8. Eines d’edició d’objectes sòlids. Edició d’ares i d’arestes.
4.9. Visualització i us de sòlids.

5. CREACIÓ I EDICIÓ DE MODELS DE SUPERFÍCIE
5.1. Superfícies extrudides i planes.
5.2. Eines de creació de superfícies: xarxa, solevar, escombrar, extrusió i revolució.
5.3. Visualització de models de superfícies.
5.4. Eines d’edició de superfícies: Fusió, Pegat, desfasi, i entroncament.
5.5. Visualització i ombrejat de superfícies.

6. Creació i edició de models de malla.
6.1. Superfícies primitives 3D de malles poligonals.
6.2. Eines de creació de malles: revolució, superfície reglada, superfície tabulada i superfície definida pels
costats.
6.3. Eines d’edició de malles: afegir i eliminar plecs.
6.4. Eines d’edició de cares: extrudir, dividir i fusionar cares. Tancar forats.
6.5. Suavitzat malles poligonals.
6.6. Secció de malles.

7. MODELITZATS REALISTES D’OBJECTES 3D
7.1. Modelitzats realistes.
7.2. Aplicació de Llums en els modelitzats: ambientals, distants, puntuals, i focus.
7.3. Modelitzat amb materials: els materials i les seves propietats.
7.4. Objectes paisatgístics i percepció de profunditat.
7.5. Càlcul de la representació d’escenes dels models 3D.

8. ACOTAMENT I IMPRESSIÓ
8.1. Repàs de les eines d’acotació.
8.2. Acotació en espai 3D.
8.3. Repàs de l’ús de Presentacions: Configuració i creació.
8.4. Us de l’espai paper i finestres gràfiques en el modelatge 3D.
8.5. Projecció de dibuixos 2D a partir de models sòlids 3D: secció, alçat i perfil.

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Àrea

Software de la construcció.

DURADA

Aquest curs té una durada de 40 hores

Data

28/02/2023 a 30/03/2023, dimarts i dijous de 17 a 21 h

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

FORMADOR/A - MODALITAT

FORMADOR: MANEL DE TORRES AGUILAR

MODALITAT: PRESENCIAL

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.