Curs subvencionat de Coordinador en matèria de seguretat en les obres de construcció

Requisits curs: Per a exercir les funcions de coordinador conforme a la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació, s’haurà d’estar en possessió de la titulació d’enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.

Descripció curs: Aquest curs s’emmarca dins de l’especificat a la “Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius en les obres de construcció”, elaborada per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball, sobre la formació en matèria de prevenció de riscos laborals que és recomanable disposar per a exercir les funcions que se li assignen al coordinador en materia de seguretat i salut, tant durant l’elaboració del projecte d’obra com durant l’execució d’aquesta, conforme al que s’estableix al Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

OBJECTIU GENERAL:

Adquirir els coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals que és recomanable disposar per exercir les funcions que se li assignen al coordinador en matèria de seguretat i salut tant durant l’elaboració del projecte, com durant l’execució de l’obra, en el Reial Decret 1627 / 1997, conforme al programa de formació proposat a la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció, elaborada per l’ Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

-Classificar les diferents condicions de treball que puguin tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en funció de la seva naturalesa.
-Comprendre com es gestionen globalment els riscos laborals.
-Conèixer la configuració del marc normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals, així com altres disposicions de caràcter tècnic d’aplicació en aquesta matèria.
-Distinguir els principals mecanismes i procediments a través dels quals resulta possible dur a terme la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de l’empresa.
-Conèixer els aspectes bàsics de la gestió preventiva en les obres de construcció.
-Conèixer els principals instruments destinats a la gestió preventiva de les obres que disposin de projecte d’execució.
-Conèixer l’objecte, l’àmbit d’aplicació i els aspectes fonamentals de la normativa específica que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut que s’han d’aplicar en les obres de construcció.
-Conèixer les obligacions que, en matèria de prevenció de riscos laborals, els corresponen als agents participants en el procés constructiu.
-Aplicar les tècniques de comunicació, motivació i negociació en el desenvolupament de les activitats de coordinació en matèria de seguretat i salut i, en particular, en l’organització, la direcció i el seguiment de les reunions de coordinació i la resolució de conflictes.
-Conèixer les funcions del coordinador en matèria de seguretat i salut tant durant l’elaboració del projecte, com durant l’execució de l’obra, així com els tràmits administratius que ha de realitzar durant el desenvolupament de la seva activitat.
-Prendre consciència de la importància de les accions de formació i informació dels treballadors en el marc de la gestió de la prevenció de riscos laborals.

Coordinador de seguretat i salut en les obres de construcció

CONTINGUTS:

Mòdul 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.

Mòdul 2. El coordinador en matèria de seguretat i salut.

Mòdul 3. Àmbit jurídic de la prevenció de riscos laborals. Marc normatiu.

Mòdul 4. Gestió de la prevenció de riscos laborals.

Mòdul 5. Tècniques de comunicació, motivació i negociació.

Mòdul 6. Anàlisi de les condicions d’implantació en les obres de construcció.

Mòdul 7. Equips de treball. Proteccions col·lectives. Equips de protecció individual.

Mòdul 8. Condicions de seguretat en les obres d’edificació.

Mòdul 9. Condicions de seguretat en les obres civils.

Mòdul 10. Altres especialitats preventives.

Mòdul 11. Part pràctica.

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals del sector de la construcció i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Àrea

Seguretat i salut

DURADA

Aquest curs té una durada de 200 hores

Data

20/09/2022 a 01/12/2022, dimarts, dimecres i dijous de 15 a 21 h i divendres de 15 a 20:30 h

NOTA: només hi ha classe 3 divendres: 30/09, 14/10 i 4/11.

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001:2008, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Places disponibles.
Inscripcions:

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.

2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org
Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.